Главная / Новости /Общество / Эбэй элшээр гэрэлтүүлэн

Эбэй элшээр гэрэлтүүлэн

08-08-2018

Анна Огороднигой гэрэл зураг

Олон үндэһэ яһатануудай хоорондохи хани барисаа тухай бэшэдэг, мэдээсэдэг сурбалжалагшадай уулзалга үнгэргэгдэбэ. Бүхыроссиин сурбал­жалагшадай межэтническэ гильдиин эмхидхэһэн хэмжээ ябуул­га Улаан-Үдэдэ Байгалай мэдээсэлэй хуралдаанай үедэ болоо.

Ород гүрэнэй 10 можо хизаарнуудай айлшад Улаан-Үдэ хото бууһан байна. Тэдэ­эн соо мэдээжэ сурбалжалаг­ша Маргарита Лянге гэгшэ болоно. Тэрэ ородой сурбалжалагшадай межэт­ническэ гильдиин хүтэлбэрилэгшэ юм.

Ород гүрэндэ бага араду­уд үгы юм. Ганса үсөөн тоото арадууд гээд тоолохо хэрэг­тэй, - гэжэ абаһаар лэ Марга­рита Лянге дуулгаба.

Борис Балдановай гэрэл зураг

Маргарита Лянге Буряад орондо хэды дахин ерэһэн байна. Тиигэжэ нютагтам­най дурлаһанаа мэдүүлбэ.

Улаан-Үдэ ниидэдэг ага­арай онгосодо һуухадаа, танил нюурнуудые хараад баярланаб. Самолёдһоо бу­ухатаяа сасуу эндэхи агаар амтархан амилнаб, - гэжэ Маргарита Лянге хэлээ.

Олон тоото арадуудай хоорондохи харилсаа хару­улха, тэдэнэй байра байдал, ёһо заншал олоной һонорто дуулгаха, танилсуулха ту­хай сурбалжалагшад хэлсээ бэшэ, олондо мэдээсэл тара­адаг хэрэгсэлнүүдэй ашаар үсөөн тоото арадуудай бо­лон бусадшье ажаһуугшадай байдал яагаад һайжаруулхаб гэһэн хөөрэлдөөн болоо.

Үбэр Байгалһаа уг гар­балтай Гончикбал Баиров электрон аргаар уг гарба­лай залгамжын һубарил хэжэ байһанаа мэдүүлбэ. Тусхай электрон программа хэрэглэн, тэрэ хүдэлнэ. Ти­игэжэ хүн бүхэн өөрын угай һарбаалжан мэдэхэ аргатай болохо.

Һүүлэй үедэ залуушуул уг гарбалаа һайнаар мэдэнэгүй. Тэдэ 2-3 һалааһаа саашадахи үееэ мартаа. Тиимэһээ манай ажал нэгэ багахан туһа боложо үгэхэ гэжэ һанагдана, - гэжэ Гончикбал Баиров хэ­лэнэ.

Хальмагай сурбалжалаг­ша Санал Шавалиев энэ та­лаар зүб ажал ябуулагдана гэжэ һанана. Юуб гэхэдэ, хальмагууд баһа уг гарбалаа алдажа байна гээшэ.

Борис Балдановай гэрэл зураг

Урда сагта хальмаг угсаа­тан 7 үе болотороо бэе бэетэ­еэ гэрлэдэггүй байгаа. Харин мүнөө хуу юумэн мартагдаа. Угаа мэдэнгүй гүйлдэхэдэнь, үбшэн хүүгэд олоор түрэдэг болонхой, - гэжэ Санал Ша­валиев һанамжална.

Санал Шавалиевай аха дүүнэр Буряад Уласта ажаһуудаг байна. Зээ баса­ганиинь буряад хүбүүнтэй гэрлээ юм. Хуралдаанай үедэ тэдэ хүндэтэ нагасатаяа уул­заа.

Мэдээжэ сурбалжалагша Маргарита Лянге угаа яһала һайн мэдэнэ. Тэрэ дүрбэдэхи һалаа хүрэтэр уг гарбалаа мэдээд ябаһан тухайгаа ду­улгаа.

Москвагай айлшад һайхан гэрэл зурагуудай үзэмжэ хараалан асарһан байна. Найрамдалай гэртэ тус харалга болоо. Арадууд хоорондын түрэ найрта энэ хэмжээ ябуулга зорюулаг­даа.


Борис Балдановай гэрэл зураг

Чуваш, удмурт, укра­ин, казах, карел болон бу­сад яһатанай дундахи түрэ хурим зурагууд дээрэ ха­руулагдана. Нэгэ зурагта чукча хүбүүн европын ба­сагантай Москва хотодо гэрлэһэн байна. Энэ зураг буулгаһан Сергей Великано­вай тэмдэглэһээр, Чукотка дээрэ ёһо заншалаараа түрэ хурим наадахые харахагүйш. Энэ ушарта Умка болон Энер хоёр гуримаа сахин, найр на­адаяа хэһэн байна.

Буряад Уласта межэт­ническэ журналистикын гильдиин таһаг 2014 онһоо хүдэлнэ. Мэдээжэ тележур­налист Баярма Раднаева тэрэниие уда­ридана. Һүүлэй байдалаар бүридэлдэнь 15 хүн тоолог­доно.

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Буряад Улас Байгалай мэдээсэлэй хуралдаанНаши издания