Главная / Новости /Общество / Хуули бусаар модо отолхые болюулха

Хуули бусаар модо отолхые болюулха

12-09-2018

Хуули бусаар модо тайрахые болюулхын тулада ойн ажахын албан, прокуратура, Дотоодын хэрэгүүдэй яаман, тамуужан болон бусад албан зургаанууд ажал ябуулһаар. Байгша 2018 оной эхинһээ хиналтын 10 мянгаһаа үлүүтэй хэмжээнүүд абтаа.

- Эдэ шалгалтануудай ашаар хуули хазагайруулһан 3 мянга гаран ушарнууд элирүүлэгдээ. Бүхыдөө 17,6 мянган гурбалжан метрэй хэмжээнэй модо отологдоо, 200 сая түхэригэй хохидол ушаруулагдаа, - гэжэ ойн ажахын албанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Дмитрий Ставников мэдээсэбэ.

Энэ тоо баримта нёдондоной хуули бусын ушарнуудтай жэшэбэл, олошороо гээд элирнэ. Тиихэдэ 2 мянган ушар бүридхэлдэ абтаһан байгаа.

Мүнөө жэл хуули хазагайруулагшадһаа абаһан модо отолдог хюрөө, трактор болон бусад хэрэгсэлнүүд, хамта дээрээ 374 түхеэрэлгэ Дотоодын хэрэгүүдэй яаман руу дамжуулагдаад байна. Тэрэнэй түлөө хуулиин ёһоор харюусаха юм.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Пётр Мордовскойн хүтэлбэри доро ой модо отолхо ябадал усадхалгын, һэргылгын талаар тусхай комисси байгуулагданхай. Эндэ ой отологдохоһоо эхилээд, үйлэдбэри, наймаалга хүрэтэр бүхы ябаса шалгаха тусхай ЕАГИС гэһэн программа ашаглагдаа. Налог түлбэриин ябуулгада хабаадуулагдаагүй модо отологшод энэ программын ажалаар элирүүлэгдэнэ.

- Мүнөө хэншье һаа тэрэ сахим руу орожо, шалгаха аргатай. Жэшээнь, модо худалдажа абахадаа, чек дээрэтнай наймаашанай ИНН бэшээтэй байха. Тиигэжэ ЛесЕГАИС гэһэн программын ашаар хуули бусаар танай худалдажа абаһан ой модон бэлдэгдээ гэжэ элирүүлбэл, тусхай албанууд руу дуулгахыетнай уряалнабди, - гэжэ ойн ажахын албатан мэдээсэбэ.

Гэхэ зуура, модо наймаалһан гэршэ - талон үгөөгүй һаань, хулгайн модо худалдажа абаһантнай эли. Эхэ байгаалидаа энэрхыгээр хандажа, ой модоёо гамнажа байя! Алибаа хуули бусын ябадал элирүүлбэл, 8-301-2-20-44-44 гэһэн утаһаар хонходохыетнай ойн ажахын албан уряална, хүндэтэ уншагшад.

Цырегма САМПИЛОВА

Теги:17:32

​Уран үгэдэ ульһатай 

17:26

​В Иволгинском дацане прошел XXVIII конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн – Манай баялиг» 

17:10

​Женщин Бурятии приглашают принять участие в Дальневосточном форуме 

17:00

​Спектакль «Василий Тёркин» Русского драмтеатра в Улан-Удэ отмечает 100-й показ 

16:41

​Руководитель МВД по Бурятии о борьбе с организованной преступностью 

16:23

​Эдиршүүлэй амжалтанууд 

16:04

​Трижды отважный: один против ста 

15:43

​Кабанскын дэбисхэр дээрэ 

15:21

Джарун Хашорай субарга – һайхан сагай этигэл 

15:06

​«Знание языка - это лекарство от самоотрицания» 

14:48

​Торжественные мероприятия в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана прошли в Улан-Удэ 

14:32

​Эрэшүүлэй ээм дээрэ – ехэ харюусалга 

13:45

​Таһалдалгүй зайн гал – гол зорилгомнай 

13:20

​Монголдо Үбэлэй наадам үнгэрбэ 

13:15

​Глава Кяхтинского района: «Муниципалитеты Бурятии должны развиваться» 

10:20

​Минстрой Бурятии призывает жителей республики пользоваться порталом «Активный гражданин» 

08:45

Бурят-монгольский зурхай с 20 по 26 февраля 

08:25

Небольшой снег и до -17 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 20 февраля 

Наши издания