Главная / Новости /Власть / ​Буряад Уласай зарим аймагуудай болон Северобайкальск хотын засаг дарганар һунгагдаба

​Буряад Уласай зарим аймагуудай болон Северобайкальск хотын засаг дарганар һунгагдаба

18-09-2018

Сентябриин 9-дэ үнгэргэгдэһэн һунгалтын ниитэ нэгэ үдэр Буряад Уласай Захаамин, Хяагта, Мухар-Шэбэр аймагуудай болон Северобайкальск хотын хүтэлбэрилэгшэнэр һунгагдаа. Тиихэдэ сентябриин 20-до Хойто-Байгалай нютагай засагай байгууламжын хүтэлбэрилэгшэ аймагай һунгамалнуудай зүблэлдэ томилогдохо юм. Хүтэлбэрилэгшын тушаалда аймагай захиргаанай эрхэтэдые баталан хамгаалгын болон гэнтын аюулай хэрэгүүдэй талаар таһагай дарга Андрей Печкин болон аймагай засаг дарга Игорь Пухарев гэгшэд зууршална.

«Захаамин аймаг» гэһэн нютагай засагай байгууламжын хүтэлбэрилэгшэ Сергей Гонжитовой түлөө ажаһуугшадай 48,48 хубинь дуугаа үгэжэ, тэрэ аймагаа хүтэлбэрилбэ. Захаамин аймагай хүтэлбэрилэгшын тушаалда зууршалһан аймагай һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Бэлигто Зундуев хоёрдохи гараа, тэрэнэй түлөө ажаһуугшадай 44,21 хубинь дуугаа үгэһэн байна.

Хяагта аймагай хүтэлбэрилэгшөөр Хяагта хотын захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Бимба Нимбуев һунгагдаа. Тэрэнэй түлөө ажаһуугшадай 23,09 хубинь дуугаа үгэһэн байна. Аймагай засаг дарга байһан Александр Буянтуевай түлөө ажаһуугшадай 20,69 хубинь һунгаа.

Мухар-Шэбэрэй аймагай хүтэлбэрилэгшэ Владимир Молчановай түлөө ажаһуугшадай 66,5 хубинь дуугаа үгэжэ, тэрэ аймагаа хүтэлбэрилбэ. Мухар-Шэбэрэй хүдөөгэй эдэ хэрэглэгшэдэй олониитын хүтэлбэриин түрүүлэгшэ Дмитрий Киреев хоёрдохи гараба. Тэрэнэй түлөө ажаһуугшадай 26,79 хубинь дуугаа үгэһэн байна.

Сентябриин 9-дэ Северобайкальск хотын засаг даргын һунгалта үнгэргэгдөө. Хизаарламал харюусалгатай «РЖД» бүлгэмэй түмэр харгын таһагай дарга Олег Котов Северобайкальск хотын хүтэлбэрилэгшөөр һунгагдаба. Тэрэнэй түлөө ажаһуугшадай 45,92 хубинь дуугаа үгэһэн байна. Энэ тушаалда зууршалһан Зүүн Сибириин түмэр харгын профсоюзай хүтэлбэрилэгшэ Виктор Мальцевэй һунгалтада хоёрдохи гараба. Тэрэнэй түлөө ажаһуугшадай 35,03 хубинь һунгаба.

Муя, Загарай, Хори аймагуудай хүтэлбэрилэгшэд аймагай һунгамалнуудай зүблэлдэ томилогдоо. Тиигэжэ августын 28-да «Муя аймаг» гэһэн нютагай засагай байгууламжын һунгамалнуудай зүблэлдэ Муя аймагай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшэ Андрей Козловай түлөө 10 һунгамал дуугаа үгэбэ. Энэ тушаалда зууршалһан Таксимо һууринай зайн галаар хангалгын станциин дарга Сергей Поповой түлөө нэгэ һунгамал дуугаа үгөө.

Загарай аймагай хүтэлбэрилэгшын тушаал эзэлжэ байһан Александр Бурлаков сентябриин 14-дэ үнгэргэгдэһэн һунгамалнуудай зүблэлдэ аймагай засаг даргаар һунгагдаба. Тэрэнэй түлөө аймагай 16 һунгамал дугаа үгэбэ. Тиихэдэ «Онохой тосхон» гэһэн хотын һомоной хүтэлбэрилэгшэ Евгений Сорокин Загарай аймагай хүтэлбэрилэгшын тушаалда зууршалһан байгаа.

Хори аймагай һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүшын сесси сентябриин 14-дэ үнгэрөө. Сессиин дүнгүүдээр аймагай хүтэлбэрилэгшэ Юрий Ширабдоржиев тушаалдаа үлэбэ. Тэрэнэй түлөө 15 һунгамал булта дуугаа үгэбэ. Тиихэдэ аймагай хүтэлбэрилэгшын тушаалда «Хори аймаг» гэһэн нютагай засагай байгууламжын соёлой таһагай дарга Эрдэм Жамсаранов зууршалһан байна.  


Теги: Буряад Улас һунгалта аймагай хүтэлбэрилэгшэ17:32

​Уран үгэдэ ульһатай 

17:26

​В Иволгинском дацане прошел XXVIII конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн – Манай баялиг» 

17:10

​Женщин Бурятии приглашают принять участие в Дальневосточном форуме 

17:00

​Спектакль «Василий Тёркин» Русского драмтеатра в Улан-Удэ отмечает 100-й показ 

16:41

​Руководитель МВД по Бурятии о борьбе с организованной преступностью 

16:23

​Эдиршүүлэй амжалтанууд 

16:04

​Трижды отважный: один против ста 

15:43

​Кабанскын дэбисхэр дээрэ 

15:21

Джарун Хашорай субарга – һайхан сагай этигэл 

15:06

​«Знание языка - это лекарство от самоотрицания» 

14:48

​Торжественные мероприятия в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана прошли в Улан-Удэ 

14:32

​Эрэшүүлэй ээм дээрэ – ехэ харюусалга 

13:45

​Таһалдалгүй зайн гал – гол зорилгомнай 

13:20

​Монголдо Үбэлэй наадам үнгэрбэ 

13:15

​Глава Кяхтинского района: «Муниципалитеты Бурятии должны развиваться» 

10:20

​Минстрой Бурятии призывает жителей республики пользоваться порталом «Активный гражданин» 

08:45

Бурят-монгольский зурхай с 20 по 26 февраля 

08:25

Небольшой снег и до -17 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 20 февраля 

Наши издания