Главная / Новости /Власть / ​Буряад Уласай зарим аймагуудай болон Северобайкальск хотын засаг дарганар һунгагдаба

​Буряад Уласай зарим аймагуудай болон Северобайкальск хотын засаг дарганар һунгагдаба

18-09-2018

Сентябриин 9-дэ үнгэргэгдэһэн һунгалтын ниитэ нэгэ үдэр Буряад Уласай Захаамин, Хяагта, Мухар-Шэбэр аймагуудай болон Северобайкальск хотын хүтэлбэрилэгшэнэр һунгагдаа. Тиихэдэ сентябриин 20-до Хойто-Байгалай нютагай засагай байгууламжын хүтэлбэрилэгшэ аймагай һунгамалнуудай зүблэлдэ томилогдохо юм. Хүтэлбэрилэгшын тушаалда аймагай захиргаанай эрхэтэдые баталан хамгаалгын болон гэнтын аюулай хэрэгүүдэй талаар таһагай дарга Андрей Печкин болон аймагай засаг дарга Игорь Пухарев гэгшэд зууршална.

«Захаамин аймаг» гэһэн нютагай засагай байгууламжын хүтэлбэрилэгшэ Сергей Гонжитовой түлөө ажаһуугшадай 48,48 хубинь дуугаа үгэжэ, тэрэ аймагаа хүтэлбэрилбэ. Захаамин аймагай хүтэлбэрилэгшын тушаалда зууршалһан аймагай һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Бэлигто Зундуев хоёрдохи гараа, тэрэнэй түлөө ажаһуугшадай 44,21 хубинь дуугаа үгэһэн байна.

Хяагта аймагай хүтэлбэрилэгшөөр Хяагта хотын захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Бимба Нимбуев һунгагдаа. Тэрэнэй түлөө ажаһуугшадай 23,09 хубинь дуугаа үгэһэн байна. Аймагай засаг дарга байһан Александр Буянтуевай түлөө ажаһуугшадай 20,69 хубинь һунгаа.

Мухар-Шэбэрэй аймагай хүтэлбэрилэгшэ Владимир Молчановай түлөө ажаһуугшадай 66,5 хубинь дуугаа үгэжэ, тэрэ аймагаа хүтэлбэрилбэ. Мухар-Шэбэрэй хүдөөгэй эдэ хэрэглэгшэдэй олониитын хүтэлбэриин түрүүлэгшэ Дмитрий Киреев хоёрдохи гараба. Тэрэнэй түлөө ажаһуугшадай 26,79 хубинь дуугаа үгэһэн байна.

Сентябриин 9-дэ Северобайкальск хотын засаг даргын һунгалта үнгэргэгдөө. Хизаарламал харюусалгатай «РЖД» бүлгэмэй түмэр харгын таһагай дарга Олег Котов Северобайкальск хотын хүтэлбэрилэгшөөр һунгагдаба. Тэрэнэй түлөө ажаһуугшадай 45,92 хубинь дуугаа үгэһэн байна. Энэ тушаалда зууршалһан Зүүн Сибириин түмэр харгын профсоюзай хүтэлбэрилэгшэ Виктор Мальцевэй һунгалтада хоёрдохи гараба. Тэрэнэй түлөө ажаһуугшадай 35,03 хубинь һунгаба.

Муя, Загарай, Хори аймагуудай хүтэлбэрилэгшэд аймагай һунгамалнуудай зүблэлдэ томилогдоо. Тиигэжэ августын 28-да «Муя аймаг» гэһэн нютагай засагай байгууламжын һунгамалнуудай зүблэлдэ Муя аймагай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшэ Андрей Козловай түлөө 10 һунгамал дуугаа үгэбэ. Энэ тушаалда зууршалһан Таксимо һууринай зайн галаар хангалгын станциин дарга Сергей Поповой түлөө нэгэ һунгамал дуугаа үгөө.

Загарай аймагай хүтэлбэрилэгшын тушаал эзэлжэ байһан Александр Бурлаков сентябриин 14-дэ үнгэргэгдэһэн һунгамалнуудай зүблэлдэ аймагай засаг даргаар һунгагдаба. Тэрэнэй түлөө аймагай 16 һунгамал дугаа үгэбэ. Тиихэдэ «Онохой тосхон» гэһэн хотын һомоной хүтэлбэрилэгшэ Евгений Сорокин Загарай аймагай хүтэлбэрилэгшын тушаалда зууршалһан байгаа.

Хори аймагай һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүшын сесси сентябриин 14-дэ үнгэрөө. Сессиин дүнгүүдээр аймагай хүтэлбэрилэгшэ Юрий Ширабдоржиев тушаалдаа үлэбэ. Тэрэнэй түлөө 15 һунгамал булта дуугаа үгэбэ. Тиихэдэ аймагай хүтэлбэрилэгшын тушаалда «Хори аймаг» гэһэн нютагай засагай байгууламжын соёлой таһагай дарга Эрдэм Жамсаранов зууршалһан байна.  


Теги: Буряад Улас һунгалта аймагай хүтэлбэрилэгшэ20:21

​Презентация книги «Буряты-казаки на службе Отечеству» состоялась в Улан-Удэ  

19:51

​ДУЙНХОР ВААН ХҮРТЭЕ 

19:32

​Баты с игривого озера Аляты 

19:14

​Хоёр дахин гурбадахи 

18:54

​Мы - многонациональный народ России 

18:26

Түрүүшүүлэй тоодо 

18:13

​Зов предков: как в Бурятии ищут свои родословные 

17:48

ТОБШОХОНООР, ТОДО ХЭЛЭЭР 

17:07

​ЭЛБЭГ БЭЛИГТЭЙ ЭЛБЭГ ХҮБҮҮН 

16:41

Земский доктор: спасение для сельской глубинки Бурятии 

15:34

Бадма Гомбоевнадаа доро дохиё 

15:12

​День России с детьми: его широко отметили в Цолгинской средней школе Бурятии 

14:45

Дайсанай урда бохиигоогүй 

14:20

Гнездо для «Журавушки»: новый детсад построят в селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии 

13:53

Цыден Цыренжаповай нэрэмжэтэ Чисаанын дунда hургуули 

13:30

​Советник Главы Бурятии о повышении энерготарифа: «Не думаю, что произойдут какие-то особые изменения» 

12:40

​Шанага ты, моя Шанага!: к 90-летию заслуженного агронома БурАССР Бальжидмы Молотовой 

11:22

​АРҺА, НООҺО АШАГЛАЖА 

10:33

​Бурятско-российская нирвана 

09:50

Хонин ажахын ерээдүй ямар бэ? 

08:45

Зурхай на 14 июня, 12 лунный день 

08:25

Ветреная и жаркая погода ожидается в Бурятии сегодня, 14 июня 

Наши издания