Главная / Новости /Власть / ​Улаан-Үдэдэ гурбадахи хүүргэ шэнэ түсэлэй хэмжээндэ бариха тухай Алексей Цыденов дурадхаба

​Улаан-Үдэдэ гурбадахи хүүргэ шэнэ түсэлэй хэмжээндэ бариха тухай Алексей Цыденов дурадхаба

18-10-2018

Мүнөөдэр, октябриин 18-да, Казань хотодо «Харгы-2018» гэһэн уласхоорондын үзэсхэлэн ажалаа түгэсхэнэ. Энэ хэмжээ ябуулга Ородой Холбоото Уласай яаман болон Росавтодорой хүтэлбэри доро эмхидхэгдээ. «Харгы-2018» гэһэн уласхоорондын үзэсхэлэндэ Буряад Уласай Толгойлогшо Улаан-Үдэдэ гурбадахи хүүргэ «Автомобильнуудай аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн үндэһэтэнэй шэнэ түсэлэй хэмжээндэ бэелүүлхэ тухай элидхэбэ.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэлөөр үнгэргэгдэһэн пленарна суглаанда Буряадай Толгойлогшо Улаан-Үдэдэ гурбадахи хүүргын барилга ехэ удха шанартай гэжэ тэмдэглэбэ. Хүүргэ барилгын түсэл Владимир Путин дэмжэһэн байна.

“Юрэнхылэгшын зарлигай ёһоор, «Автомобильнуудай аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн үндэһэтэнэй түсэлөөр хүүргэ барилгын түсэл бэелүүлжэ болоно. Улаан-Үдын харгын һужаада энэ хүүргэ ехэ удха шанартай”, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Барилга ябуулха эмхинүүдые элирүүлхэ мүрысөөнэй дүнгүүдээр, түсэблэлгын-гаргаша тоололгын дансануудые «Промгражданпроект» эмхи бэлдэнэ. Түсэблэлгын-гаргаша тоололгын дансанууд 2019 ондо түгэсэхэ гэжэ түсэблэгдэнхэй. Уридшалһан тоололгонуудаар, гурбадахи хүүргэ барилгада 5,5 миллиард гаргашалагдаха юм.

«Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн юрэнхылэгшын түсэл 2016 онһоо хойшо бэеүүлэгдэжэ эхилэнхэй гэжэ һануулнабди. 2017 онһоо хойшо Улаан-Үдэ болон хото шадар оршодог 4 аймагай харгынууд энэ түсэлөөр заһабарилагдана. Тиихэдэ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын «Автомобильнуудай аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһн үндэһэтэнэй шэнэ түсэл 2018-2024 онуудта бэелүүлэгдэхэ. Шэнэ түсэлдэ «Харгын һужаа», «Харгын ажахы хүгжөөлгын системнэ хэмжээнүүд», «Харгын аюулгүй байдал» болон «Ородой Холбоото Уласай баталан хамгаалгын яаманай олоной хэрэглэдэггүй автомобилиин харгынууд» гэһэн федеральна 4 программа оруулагданхай.

«Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэл байгуулһандань Юрэнхылэгшэдэ баяр хүргэнэб. 2017 ондо Буряад Улас энэ түсэлдэ оруулагдаа. 20124 он болотор харгын эрилтэнүүдтэ таараха харгынуудаа 87% хүрэтэр болгохо түсэбтэйбди», - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

Уласай ажаһуугшад болон олониитэ түсэлдэ эдэбхитэй хабаадажа, заһабарилагдаха гудамжануудые шэлэһэн байна гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Тобшо мэдээн.

Улаан-Үдэдэ гурбадахи хүүргэ баригдахада, сүүдхын туршада 20716 автомашина гараха аргатай. Мүнөө Үдын хүүргэ дээгүүр (проспектАвтомобилистов-Строителей) сүүдхын 31 708 автомашина гарана. Энэнь байха хэмжээнһээнь 2,4 дахин ехэ. Бабушкинай гудамжаар хүүргэдэ сүүдхын 56 175 автомашина ябана. Энэнь байха хэмжээнһээнь 2,8 дахин ехэ. Улаан-Үдэдэ баригдаха гурбадахи хүүргэ проспект Автомобилистов болон Бабушкина, Трубачеева гудамжануудта харгы сүлөө болохо. 


Теги: Владимир Путин Буряад Улас Алексей Цыденов Хүүргэ барилга



Наши издания