Главная / Новости /Власть / ​Алексей Цыденов Буряад Уласай Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогто ороһон тухай

​Алексей Цыденов Буряад Уласай Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогто ороһон тухай

06-11-2018

«Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын 2000 оной майн 30-ай 849 дугаарай тогтоолоор федеральна тойрогуудай бүридэлдэ хубилалта оруулха тухай» гэһэн тогтоолой ёһоор Буряад Улас болон Үбэр Байгалай хизаар Сибириин федеральна тойрогһоо Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогто оруулагдаба. Энээн тухай тогтоол байгша оной ноябриин 3-да Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин абаба.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Юрэнхылэгшын шиидхэбэри дэмжэжэ, уласай олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй түлөөлэгшэдэй асуудалнуудта харюусаба.

- Буряад Уласай Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогто оруулагдаһан ушар уласай ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтэдэ удха шанартай. Абтаһан хуулинуудай ёһоор, Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогто ородог можо нютагуудта ниигэмэй, эдэй засагай һалбарида нэмэлтэ тэдхэмжэ үзүүлэгдэдэг. Алас Дурна зүгэй хүгжэлтын жаса, Алас Дурна зүг хүгжөөлгын талаар корпораци, мүнгэ һомологшодые һонирхуулга, хүнгэлэлтэтэй урьһаламжанууд –эдэ бүгэдэ хүгжэлтын программанууд Алас Дурна зүгтэ бэелүүлэгдэнэ. Тиихэдэ аяншалгын һалбарида ганса Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогто хэрэглэлэгдэдэг электронно визанууд, татабариин хүнгэлэлтэ энэ тойрогто хэрэглэгдэдэг юм. Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогто ородог можо нютагуудта абтаһан гүрэнэй программануудай хэмжээндэ онсо анхарал хандуулха тухай Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын болон Засагай газарай тусхай даабари үгтэнхэй.

Сибириин федеральна тойрогто аша үрэтэйгөөр ажалаа ябуулаабди. Сергей Иванович Меняйлодо дэмжэжэ, туһалжа байһандань баяр хүргэнэб, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Байгал далай болон федеральна программанууд тухай хэлэхэдээ, уласай хүтэлбэрилэгшэ иигэжэ тэмдэглэбэ:

- Байгал далай сахин хүгжөөхэ талаар федеральна программанууд хубилхагүй. Зарим ушарта бидэндэ туһатай программанууд абтажа болохо.

Географиин талаар хубилалта болохогүй гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ. Сибирь байһан шэгтээл үлэхэбди, хүн географи хубилганагүй ха юм гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

Буряад Улас дотор байһан хүнгэлэлтэнүүд хубилхагүй, үшөө нэмэри хүнгэлэтэтэй болохо аргатайбди гэжэ Буряадай Толгойлогшо хэлэбэ.

- Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогто гурбадахи үхибүүнэй түрэхэдэ мүнгэн түлэгдэдэг. Энэ асуудалаар ажал ябуулха хэрэгтэй. Юундэб гэхэдэ, 2019 оной бюджет байгуулагданхай ха юм. Мүнөө Ородой Холбоото Уласай Засагай газартай болон Алас Дурна зүгэй федеральна тойрог хүтэлбэрилэгшэдтэй хамта дансанууд, захиргаанай шиидхэбэринүүд, мүнгэн һангай талаар шиидхэбэринүүдэй дансануудай бүридэлэй талаар ажал ябуулхабди, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тайлбарилба.

Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогто Ородой Холбоото Уласай эрхэтэдтэ түлбэригүйгөөр газар хубаарилагдадаг. Энэ программа Буряад уласта бэелүүлэгдэхэ.

- Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогто ородог можо нютагуудта ажаһуугшадай тоогоор, хилэ шадар оршодог адлибди. Саашадаа улас улам хүгжэхэ. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын болон Засагай газарай даабаряар, Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогто ородог можо нютагууд эршэтэй хүгжэхэ, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

«Федеральна тойрог» гэһэн үгэнүүдгүй байһан эмхи зургаануудай нэрэнүүд хубилгагдахагүй. Ажалаа тэрэл шэгтэ үргэлжэлүүлхэбди гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Владимир Путин Буряад Улас Үбэр Байгалай Хизаар Алексей Цыденов Сибириин федеральна тойрог17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания