Главная / Новости /Власть / ​Алас Дурнын федеральна тойрогто Ород гүрэнэй Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев албанай хэрэгээр – Буряад Уласта

​Алас Дурнын федеральна тойрогто Ород гүрэнэй Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев албанай хэрэгээр – Буряад Уласта

30-11-2018

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Алас Дурнын федеральна тойрогто Ород гүрэнэй Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев үсэгэлдэр үдэшэ Буряад Улас алабанай хэрэгээр ерэбэ.

Мүнөөдэр, ноябриин 30-да, Юрий Трутнев Буряад Уласай ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын талаар зүблөө үнгэргэхэ. Тиихэдэ зэбсэгтэй хүсэнэй хүтэлбэрилэгшэдтэй уулзаха, удаань Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида гүрэнэй, нютагай засагай байгууламжануудай, олониитын түлөөлэгшэдтэй уулзаха. Уулзалгын дүнгүүдээр, уласай олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй түлөөлэгшэдэй асуудалнуудта Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ харюусаха юм. 

Буряад Улас болон Үбэр Байгалай хизаар Алас Дурнын федеральна тойрогто оруулагдаһан ушарһааа, Юрий Трутнев эдэ можонуудаар ябажа, хүтэлбэрилэгшэдтэй уулзаха тухай Владивосток хотодо үнгэргэгдэһэн суглаанда хэлэһэн байна. Үсэгэлдэр, ноябриин 29-дэ, Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Үбэр Байгалай хизаараар албанай хэрэгээр ябажа, хүтэлбэрилэгшэдтэй, олониитын түлөөлэгшэдтэй уулзаа гээд мэдээсэнэбди.


Теги: Буряад Улас Алас Дурнын федеральна тойрог Юрий Трутнев албанай хэрэгээрНаши издания