Главная / Новости /Власть / ​Бюджет ба ниигэмэй һалбари зүбшэгдэбэ

​Бюджет ба ниигэмэй һалбари зүбшэгдэбэ

05-12-2018

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дэ­эрэ һунгамалнууд 30-аад хуулиин түлэбүүдые ба тогтоолнуудые хаража үзэбэ. Тэдэнэй дунда ерэхэ гурбан жэлэй уласай бюджет гол һуури эзэлнэ. Тиихэдэ “Буряад Уласта ажаүйлэдбэриин бодолго тухай” Хуулида заһабаринууд оруулагдаа. Һунгамалнууд нютагай өөһэдын хүтэлбэри эмхидхэл­гын шэнэлэлтэнүүдые зүбшэн хэлсээ, һунгаха эрхэдэ хабаатай хуули ёһоной актнуудта хубилалтануудые оруулаа.

Заншалта ёһоороо, ниигэмэй һалбарида онсо ан­харал хандуулагдаа. Һунгамалнууд хүдөө ажахын эмхинүүдэй хүтэлбэрилэгшэдэй пенсидэ һара бүриин нэмэлтэ түлбэри түлэхэ арга боломжо хаража үзөө, “Бу­ряадай ажаһуугшадые туберкулёз үбшэнһөө хамгаалга тухай” Хуулида хубилалтануудые оруулаа. Гадна үншэн ба түрэлхидэйнгээ харгалзалгагүй үлэһэн хүүгэдые гэр байраар хангалгада, мүн Буряадай ниигэмэй-бюджедэй һалбариин эмхи зургаануудта эльгээгдэдэг дээдэ ба дун­да мэргэжэлэй һуралсалай эмхинүүдэй дүүргэгшэдые дэмжэлгэдэ хабаатай хуули ёһоной актнуудта оруулагда­хаар дурадхагдаһан хубилалтанууд хэлсэгдээ.

Алас Дурнын федеральна тойрогто оролго тухай дахяад

Сессиин эхин дээрэ КПРФ фракци Буряад Уласай Алас Дурнын федеральна тойрогто ороһонтой холбо­отой мэдүүлгэ хээ. Һунгамал Леонтий Красовскиин тэмдэглэһээр, ажаһуугшадаймнай хахадынь энэ шиидхэ­бэри буруушаахаһаа байтагай нэгэшье зүбшэн хэлсэлгэ, олониитын шагналганууд үнгэргэгдөөгүй.

- Хэнһээшье һурангүй, Алас Дурнын федеральна той­рогто дамжуулаа гэжэ Буряадай ажаһуугшад голхор­но. Эдэй засагай ургалтын орондо элшэ хүсэнэй түлөө түлбэри дээшэлхэ, энэ талаар гүрэн соогоо эгээл үнэ сэн­тэй можо нютагуудта оробобди гэжэ һанаагаа зобоно. Ма­най һанамжанууд хараада абтаагүй. Бидэ Байгал далайн, түрэл нютагайнгаа хуби заяанда һанаагаа зобонобди, - гэжэ Леонид Красовский хэлээ.

Харюудань Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыде­нов һунгамалнуудые буруу, үнэн бэшэ мэдүүлгэнүүдые хэхэһээнь һэргылээ.

- Зайн галай түлөө түлбэри дээшэлхэгүй, Байгал да­лайда муу нүлөө үзүүлэгдэхэгүй гэжэ оло дахин хэлэгдээ ха юм: заабол бэелүүлэгдэхэ ёһотой федеральна хуули­нууд бии гээшэл. Зорюута худал, үнэн бэшэ мэдээсэлтэй мэдүүлгэнүүдые хаража үзэхые дурадханаб. Үнэхөөрөө зүбшэн хэлсэгдэхэ ёһотой асуудалнуудай бии һаань, ойл­гостой. Зүгөөр хуурмаг мэдээсэлэй дамжуулагдахада, хэмжээнүүдые абаха хэрэгтэй, - гэжэ Алексей Самбуевич онсолоо.

Һунгалта, бюджедэй мүнгэн зөөри алмалга, ниигэмэй дэмжэлгэ тухай

Үнгэрһэн сесси дээрэ һунгамалнууд Буряадай ниис­лэл хотын мэрэй удаадахи һунгалта бүгэдэ арадай нюу­саар дуугаа үгэлгын түхэлөөр үнгэргэгдэхэ гэһэн шиид­хэбэри абаа юм. Энэнь хадаа засаг ба бүрин эрхэнүүдые илгана гээшэ: анханайхидаал адляар хотын мэр захир­гаанай-ажахын ажал ябуулга даажа абаха, харин Хотын һунгамалнуудай зүблэл түлөөлэлгэтэ үүргэ бэелүүлхэ.

- Тус заһабаринуудай ашаар Сити-менеджер гээшэ үгы хэгдэхэ, мүн тиихэдэ нютагай захиргаанай түлөөлэлгэтэ зургаанууд хизаарлагдаха. Энэ хадаа сагай эрилтэ. Тус хуулиин түлэб хэнэйб даа аша туһада гү, али хэндэб даа эсэргүүсэлгэдэ шэглүүлэгдэнэ бэшэ. Мэр – гүйсэдхэхы за­саг, харин Һунгамалнуудай зүблэл түлөөлэлгэтэ үүргэтэй гэжэ тодорхойлогдоно, - гэжэ Буряад Уласай Засагай га­зарай Түрүүлэгшын орлогшо – Буряад Уласай Толгойлог­шын ба Засагай газарай Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Баир Цыренов тайлбарилаа.

Зүгөөр гол шухалань гэхэдэ, тус хуулиин түлэбэй ба­талагдахада, мүнөөнэй орёо байдалда хотын бюджедэй мүнгэн зөөри алмагдаха.

Энээн тухай Арадай Хуралай һунгамал Михаил Степа­нов үшөө дахин һануулаа.

- Тэрэ дороо салин түлбэри доошолхо тээшээ хубил­гагдаха. Минии бодоходо, сохом нэгэ саяһаа бага бэшэ мүнгэн алмагдаха. Бюджедэй мүнгэ гамнахаар үшөөшье арга хурга олдохо байха, - гэжэ тэрэ хэлээ.

Гадна һунгамалнууд элүүрые хамгаалгада, болбосо­ролдо, бюджедэй харилсаануудта хабаатай хуулинуудта хэдэн хубилалтануудые оруулаа. Дэлгэрэнгыгээр удаада­хи дугаартамнай уншаха аргатайт.

«Буряад үнэн” мэдээсэлэй албан

Иван Подберёзкиной гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси17:52

В Саянах прошел турнир памяти Баира Дамбаева 

16:13

​В Бурятии проводится Неделя правовых знаний 

16:11

Приемный ребенок - очень большая ответственность 

15:51

«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын айлшан - «Буряад үнэн» сониной эрхилэгшэ Бадмажаб Гындынцыренов 

15:12

С юными земляками встретились ученые - выходцы Еравнинского района 

15:12

​Ородой Холбоото Улас дотор Театрай жэлэй нээлгын ёһололдо Буряад драмын театрай зүжэгшэн Марта Зориктуева хабаадаха 

13:45

Игорь Бобков: «Я полон сил и желания работать для общества» 

13:31

​Жителям Бурятии увеличили количество бесплатных каналов ТВ 

12:42

Михаил Митыпов: вся жизнь посвящена детскому спорту 

12:05

Заслуженные доплаты к пенсиям 

11:03

Сельскохозяйственные кооперативы станут вектором развития мясной отрасли Бурятии в 2019 году 

09:08

​Глава Бурятии принял участие в дискуссии «Городская среда и чистая страна» на съезде «Единой России» 

08:45

Зурхай на 10 декабря, 3 лунный день 

08:30

​Преимущественно без осадков погода ожидается в Бурятии сегодня, 10 декабря 

Наши издания