Главная / Новости /Власть / ​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Юрий Трутневэй хүтэлбэри доро үнгэргэгдэһэн зүблөөндэ хабаадаба

​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Юрий Трутневэй хүтэлбэри доро үнгэргэгдэһэн зүблөөндэ хабаадаба

22-03-2019

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо - Алас Дурнын тойрогто Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневэй хүтэлбэри доро үнгэргэгдэһэн зүблөөндэ хабаадаба. Энэ хэмжээ ябуулга Владивосток хотодо мартын 21-дэ үнгэргэгдөө.

Ород гүрэнэй Юрэнхылэгшын «майн» тогтоолнуудай ёһоор, үндэһэтэнэй түсэлнүүдые бэелүүлгэ, Алас Дурнын тойрогой хүгжэлтын Үндэһэтэнэй программын бэлэдхэл, «дальневосточный гектар» гэһэн асуудалнуудаар гол түлэб суглаанда хэлсэһэн байна.

Буряад Уласай болон Үбэр Байгалай хизаарта түрүүлэн хүгжэхэ дэбисхэр байгуулха тухай шиидхэбэри үнгэрһэн долоон хоногто абтаа гэжэ Юрий Трутнев суглаанай эхиндэ тэмдэглээ.

- Эндэ хадаа 230 миллиард (хубиин мүнгэ һомологшодой) түхэригэй 19 түсэл беэлүүлэгдэхэ. Ажалай 11 мянган һуури байгуулагдаха. Можо нютагуудай хүгжэлтэдэ горитой туһа болохо. Туһаламжа саашадаашье үзүүлэгдэжэ байха, - гэжэ Юрий Трутнев хэлэбэ.

2025 он болон саашадаа 2035 он болотор Алас Дурнын хүгжэлтын Үндэһэтэнэй программын бэлэдхэлэй асуудалнуудаар суглаанда хэлсээ. Энэ программада эдэй засаг, элүүрые хамгаалга, болбосорол, тээбэри, соёл, спортын һалбари хүгжөөхэ талаар хэмжээнүүд оруулагдаха ёһотой. Алас Дурнын хүгжэлтын талаар дурадхалнуд Ородой Холбоото Уласай Засагай газарта байгша оной зун оруулагдаха юм.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын 2018 оной «майн» тогтоолнуудые бэелүүлхэ талаар суглаанда зүбшэбэ. 2024 он болотор бэелүүлэгдэхэ зорилгонууд тухай Юрий Трутнев һануулба. Тиихэдээ ажаһуугшадай наһа утадхалга, можо нютагуудай харгынуудай 50 хуби заһабарилга, хуушарһан гэрнүүдэй тоо бага болгогдохо ёһотой. Алас Дурын тойрогто энэ талаар туйлалтанууд Ород гүрэнэй бусад можо нютагуудта орходоо һураггүй бага гэжэ Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо тэмдэглэбэ.

- Сочи хотодо үнгэргэгдэһэн Ородой Холбоото Уласай инвестициин хуралдаанда «Гэр байра», «Болбосорол», «Элүүрые хамгаалга», «Харгынууд» гэһэн үндэһэтэнэй түсэлнүүдээр хэлсэжэ эхилһэн байнабди. Тиихэдэ энэ һалбаринуудта туйлалтанууд гүрэн дотор эгээл бага. Юрэнхылэгшын тогтоолнууд бэелүүлэгдэнэгүй. Тиимэһээ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын даалгабари бэелүүлхэбди, - гэжэ Юрий Трутнев тобшолбо.

Суглаанай үедэ ойн түймэр һэргылхэ талаар асуудалда онсо анхарал хандуулагдаа.

- Алас Дурнын тойрогто ой тайга галда ехээр абтана. 2017 ондо орходоо, 2018 ондо энэ тоо дээшэлээ. Алас Дурнын тойрог Ородой Холбоото Уласай талмайн 40 хубииень эзэлнэ. Ойн түймэрэй тоогоор түрүү һуурида ябаһамнай ойлгохоор. Харин түймэр һэргылхэ талаар һомологдодог тэдхэмжын талаар асуудал гарана. Байгша оной тэдхэмжээр Алас Дурнын тойрогто гектарай 12,2 түхэриг һомологдоо, харин Хойто Кавказда – 516 түхэриг. Энээниие яагаад ойлгохоб, - гэжэ Юрий Трутнев Ородой ойн ажахын агентствэдэ хандаба.

Суглаанай удаа Алас Дурнын тойрогто Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневэй хэлэһээр, энэ асуудалаар Ойн ажахын федеральна агентство Алас Дурнын хүгжэлтын яамантай болон амбан захирагшадтай хэлсэхэ юм.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг 


Теги: Буряад Улас Буряад Уласай Засагай газар Алексей Цыденов зүблөөн Алас Дурнын федеральна тойрог Юрий ТрутневНаши издания