Главная / Новости /Власть / ​Засаг баригшадай шэнэ халаан

​Засаг баригшадай шэнэ халаан

11-09-2019

Игорь Шутенков

Сентябриин 8-да Улаан-Үдэ хотодо ба 11 муни­ципальна байгууламжада үнгэрһэн һунгуулиин уридшалһан дүнгүүд эли болобо.

Буряад Уласай Толгой­логшо Алексей Цыденов һунгуулида оролсоһон ню­таг можынгоо ажаһуугшадта баяр хүргөөд, илагшадта түсэбүүдээ ба зорилгонуудаа бэелүүлхэ ажалдань амжал­та хүсэбэ.

- Хүндэтэ нютагаархид! Сентябриин 8-да Улаан-Үдэ хотодо ба 11 муниципаль­на байгууламжада һаналаа үгэхэ үдэр үнгэрбэ. Уласай ниислэлэй мэрэй, хотын ба аймагуудай һунгамалнуудай зүблэлнүүдэй, сомоной за­саг дарганарай һунгуули үнгэрөө. Улаан-Үдэ хотын мэрые шууд һунгаха үүсхэл би гаргаа һэм гэжэ һануулха дуран хүрэнэ. Тиигэжэ 12 жэл соо түрүүшынхиеэ шууд һунгуули болобо. Хотодо ба аймагуудта үзэл һанаагаа элирхэйлһэн хүнүүдтэ баяр хүргэнэб. Бидэнэй үмэнэ шиидхэхэ хэрэгтэй олон зо­рилгонууд, томо асуудалну­уд байна. Хүнүүдэй дэмжэл­гэдэ хүртэһэн кандидадууд лэ диилэжэ гараа, тэдэнэртэ өөрын программа, һанамжа дурадхалнууд ба ажалай түсэб байна. Тэдэнэр арад зонойнгоо захяа даабарину­удые гүйсэд дүүргэхэ ёһотой. Бусад кандидадуудай түлөө һаналаа үгэһэн хүнүүдые, һунгуулиин урда тээхи ажа­лай үедэ хэлэгдэһэн һанамжа дурадхалнуудые бидэ дуула­жа байнабди, юундэб гэхэдэ, бидэ хамта нэгэ уласта, нэгэ хотодо ажаһуунабди. Бидэ нэгэ хуби заяатай ба нэгэл зорилготой улад байнабди. Һунгуулида хабаадаһанай түлөө та бүгэдэндэ баяр хүргөөд, амжалта хүсэнэб, бидэнэй урдаа табиһан зо­рилгонууд бэелүүлэгдэхэнь болтогой! – гэжэ Буряад оро­ной ажаһуугшадта Алексей Цыденов хандаа.

Игорь Шутенков - Улаан-Үдэ хотын мэр

Буряад Уласай Һунгуулиин хорооной түрүүлэгшэ Дмитрий Ивайловский ба Улаан-Үдэ хотын Һунгуулиин хорооной түрүүлэгшэ Мари­на Андронова сентябриин 8-ай һаналаа үгэхэ үдэрэй уридшалһан дүнгүүдые гар­гаа.

Уласта бүхыдөө 26 һунгуулиин ажал түгэсөө. Улаан-Үдэ хотын ажаһуугшад уласай ниислэлэй засаг даргые ба Улаан-Үдын хо­тын Һунгамалнуудай зүблэлэй гэшүүдые һунгаа. Уридшалһан дүнгүүдээр Улаан-Үдын ажаһуугшадай 34% дуугаа үгөө, энэнь 2014 ондо Горсоведэй урдахи зар­лалые һунгаһанһаа 8% дээ­шэ болоно.

Улаан-Үдэ хотын мэрээр Игорь Шутенков һунгагдаа, тэрэнэй түлөө 54142 хүн - һунгагшадай 52.52% - ду­угаа үгэбэ. Хоёрдохи һуури эзэлһэн Вячеслав Марха­евай түлөө 37706 хүн – һунгагшадай 36.58% - дуугаа үгөө. Батадалай Багдаевай түлөө - 2485 хүн - 2.41%, Алексей Хандархаевай түлөө – 2101 хүн - 2.04% ба Нико­лай Чимитовэй түлөө – 1413 хүн - 1.37% - һаналаа үгөө.

Улаан-Үдын хотын һунгамалнуудай зүблэлэй гэшүүд

Улаан-Үдын хотын һунгамалнуудай зүблэлдэ һунгуулиин дүнгүүдээр бүхы 30 арадай һунгамал һунгагдаа гэбэл: Сергей Кавелин, Ва­дим Бредний, Чимит Баль­жинимаев, Саян Бальжиров, Анатолий Белоусов, Василий Иванов, Дмитрий Турченюк, Александр Иринчеев, Ми­хаил Гергенов, Александр Мельников, Виктор Ефре­мов, Дмитрий Сигачёв, Васи­лий Цыремпилов, Владимир Ильин, Валерий Шагжита­ров, Сергей Бурдиков, Дол­гор Норбоева, Людмила Пахомова, Батор Лудупов, Жаргал Цыбиков, Владимир Тулонов, Дмитрий Путилин, Елена Вахрушкинова, Анато­лий Сахнов, Денис Гармаев, Геннадий Бадмаев, Белик­то Цыбиков, Валерий Ама­гыров, Андрей Банзарон ба Анатолий Перепелица.

Хотын һунгамалнуудай эрхэ түлөөлхэ болзор – табан жэл.

Райсоведүүд шэнэлэгдээ, сомон дарганар һунгагдаа

Тиихэдэ уласта сентя­бриин 8-да аймагуудаар иимэ һунгуулинууд үнгэрөө гэбэл: Северобайкальскын хотын, Баргажан, Баунтын эвенк, Загарай, Хэжэнгэ, Ху­рамхаан, Мухар-Шэбэр, Аха, Байгал шадарай, Хойто-Бай­галай, Сэлэнгэ, Тарбагатай аймагуудай һунгамалнуудай зүблэлнүүдэй гэшүүдэй һунгуули. Гадна Бэшүүр аймагай һунгамалнуудай зүблэлэй гэшүүдэй Охин-Бу­лагай 4-дүгээр һунгуулиин тойрогоор нэмэлтэ һунгуули, Ивалга аймагай һунгамалнуудай зүблэлэй 9-дүгээр һунгуулиин той­рогоор нэмэлтэ һунгуули үнгэрөө. Зэдэ аймагай До­одо Ториин сомоной даргын һунгуули, Кабанск аймагай Танхойн сомоной засаг дар­гын һунгуули, Хяагта айма­гай Һубагтын сомоной засаг даргын һунгуули, Мухар-Шэ­бэр аймагай Суулгын сомо­ной засаг даргын һунгуули, Аха аймагай Һоёдой сомо­ной засаг даргын һунгуули, Түнхэн аймагай Хэрэнэй сомоной засаг даргын һунгуули ба Хори аймагай Хориин сомоной засаг дар­гын һунгуули болоо.

Баргажан аймагта Райсо­ведэй 11 депутат һунгагдаба. Шэнээр һунгагдаһан депута­дууд Баргажан аймагай за­саг даргые һунгаха болоно. Мүнөө дээрэ аймагай засаг даргын тушаалда 5 канди­дат бүридхэлдэ абтаһан. Тэ­дээн сооһоо Баргажан-Адаг сомоной засаг дарга Миха­ил Муширинай программа эгээл һайн гэжэ тоологдоно. Буряад Уласай Толгойлог­шо Алексей Цыденов Ми­хаил Муширинай кандида­турые дэмжэжэ байһанаа мэдүүлһэн байна.

Хяагтада Һубагтын сомо­ной засаг даргаар Евгений Цыдыпылов, Ахада Һоёдой сомондо – Баир Дугаров, Хори сомондо – Чингис Ба­зардараев, Түнхэндэ Хэрэн сомондо - Людмила Абдрах­манова, Мухар-Шэбэрэй Су­улга сомондо – Баир Баль­жинимаев дарганар боложо һунгагдаба.

Александр Осипов - хүршэ хизаарай шэнэ амбан захирагша

Үбэр Байгалай хизаарай шэнэ амбан захирагша

Өөрын нэрэ дэбжүүлһэн Александр Осипов, Үбэр Бай­галай хизаарай амбан захи­рагшын үүргэ гүйсэдхэгшэ, һунгуулида 89,6% һанал аба­жа, үнэншэмэ илалта туйла­ба. А. Осиповые 248,5 мянган һунгагшад дэмжээ.

Һунгагшадай 3,33% дуу абаһан Елена Краузе хоёрдо­хи һуури эзэлээ, гурбадахида - Вячеслав Ушаков (2,59%) гараа, харин дүрбэдэхи дүн Яна Шпак (2,07%) харуулаа.

Нёдондо октябрь соо Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Үбэр Байгалай хизаа­рай амбан захирагша Ната­лья Ждановае тушаалһаань татан буулгаа һэн. Тии­гэжэ Александр Осипов нютаг можын толгойлог­шын үүргэ гүйсэдхэгшөөр томилогдоһон байгаа.

Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Теги: Буряад Улас Вячеслав Мархаев Үбэр Байгалай Хизаар Игорь Шутенков Алексей Цыденов Батодалай Багдаев һунгалта Николай Чимитов Александр Хандархаев16:09

Гостиница «Байкальская резиденция» лидирует в онлайн-голосовании в топ-5 лучших курортных отелей 

16:08

​Авторов, пишущих на бурятском языке, поддержат в конкурсе «Хүхюу зохёолшон» 

15:52

Бурятский театр принял участие в международном фестивале «Байкальский талисман» 

15:46

Бурятия подписала межрегиональную Декларацию о взаимопонимании и сотрудничестве 

15:35

Таксисты Бурятии ознакомились с требованиями Минтранса на период чемпионата мира по боксу 

14:59

Солнечная энергия обеспечит бурятских фермеров электроснабжением 

14:49

​Угай бэлигтэй уран дархан 

14:45

В Улан-Удэ стартовал 80-й юбилейный театральный сезон 

14:33

​Дачная амнистия в Бурятии продлена до 1 марта 2021 года 

14:29

Пожары в районах Бурятии за минувшие выходные 

14:15

В Бурятии прошла массовая посадка леса  

13:54

​Халхын голой байлдаанай Илалтын 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан жагсаал Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэбэ  

13:44

В финал регионального конкурса Russian Event Awards вышли 19 проектов из Бурятии 

13:21

Улан-удэнцы "окунулись" в музыкальную историю Алтайского края  

13:11

Площадь Советов в Улан-Удэ соберет этносы России от Ханты-Мансийска до Сахалина 

13:10

Второй виртуальный концертный зал откроется в Бурятии 

13:05

В Бурятии выбирают «Народного участкового» 

12:46

Чемпионка Европы Дарима Сандакова призвала жителей Бурятии посетить ЧМ по боксу среди женщин 

11:46

В Улан-Удэ снесли незаконно возведенный пристрой к балкону 

11:41

Улан-удэнцам предлагают выбрать новую дату празднования Дня города 

11:33

В Бурятии думают, как снизить количество употребления алкоголя 

11:28

​В бурятском селе Бичура пройдёт уникальное туристское событие 

11:25

Артисты театра «Байкал» вернулись домой после победы в Международном конкурсе 

11:23

​Россия, Монголия и Китай укрепляют сотрудничество 

11:21

Расторгнут договор с директором хореографического колледжа Бурятии 

11:07

Бурятские ресурсоснабжающие организации сбрасывают сточные воды в реки Муя и Муякан 

11:06

Бурятия представила свои туристские возможности на Генеральной ассамблее UNWTO  

11:01

Мошенники предлагают улан-удэнцам удалёнку, а после снимают все деньги со счетов через «программное обеспечение» 

10:45

В Улан-Удэ прошел парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол  

10:42

​Буряад Уласай Толгойлогшо Улаан-Үдын засаг даргын тушаалда зууршалагшадтай уулзаа 

10:39

В Бурятии закрепили единый принцип зачисления доходов от штрафов 

10:30

Студотряд «Арон» устроил экологическую акцию на берегу Байкала 

10:09

Бурятские семьи с детьми смогут поучаствовать в программе льготных ипотечных кредитов 

10:00

Дети-сироты в Бурятии смогут получить единовременную денежную выплату 

09:53

В Улан-Удэ сотрудники УФСИН помогли в проведении косметического ремонта 

09:38

​В Бурятии в соревновании по разбиванию хребтовой кости автомобиль выиграл волейболист 

09:35

Глава Бурятии провёл совещание по проблемным объектам долевого строительства  

09:06

Иволгинский район Бурятии отметил 80-летний юбилей  

08:45

Зурхай на ​16 сентября, 17 лунный день 

08:35

​Местами небольшой и умеренный дождь, днём до + 18 ожидается в Бурятии, сегодня, 16 сентября 

Наши издания