Главная / Новости /Общество / ​Арданай шог зугаанууд

​Арданай шог зугаанууд

21-10-2019

Нэгэтэ сайлажа hуутараа, гурба наhатай Ардан аманhаа хэлээ унжытар гаргаад hуужа hууба. Эжынь зэмэлбэ ха. «Хэлээ юундэ гаргабаш, томоотой бай!» - гээл ааб даа. Тиихэдэнь Ардан урдаhаань: «hэ, хэлэмни ходо аман соогоо байха гэжэ хайшаа юм, бага сага газаа гараг лэ, юумэ хараг лэ!» - гэжэ эжыгээ торгоогоо..

***

Ардан эжытэеэ нютагайнгаа магазин ябагаар ошолдоо. hөөргөө бусалган дээрээ туулмагаар дүүрэн эдеэтэй нагаса эжынь зээ хүбүүгээ хайрлажа: «Эсээ гүш, байжа амархамнай гү?» - гэжэ асуугаа. Тэрэнь урдаhаань: «Υгы, эжы, би гэртээ ошоод эсэхэб» - гэжэ ехэ томоотой хүн хажуудань алхалжа ябаа ха.

***

Нэгэтэ бидэ булта бүлөөрөө айлшалаабди. Машинаhаа буухадамнай, хорёогой хажууда наадажа байhан Ардан бидэниие угтаба. Гэнтэ хоёр нохойн хэбтэхые обёороод, аргаалагты, хазажа болохо гэбэб. Нохойтой хөөрэлдөөтэй бэшэ аад. Υнөөхи өөрэ Ардамнай иигэжэ хэлэбэл даа: «Нагаса абгай, бү айгты. Би хөөрэлдэнхэйб. Тэрэ хара нохойтойнь буряадаар хөөрэлдэхэт, харин шара нохойтойнь ородоор хөөрэлдэхэт», - гэбэл даа. Гайхаад: «Юундэ ородоор хөөрэлдэхэбиб?»- гэбэб.

«Теэд, энэтнай ородуудай нохой ха юм!» - гэжэ гайтай юумэ мэдэхэ хүн хэбэртэй Ардамнай өөдэрхэбэ.

Υнэхөөрөө, зэргэлээд, ород айлайхи hуудаг. Тэдэнэй нохой байгаа гээшэ гэжэ ойлгообди. Баhал энеэлдэбэбди.

Раднын шог зугаанууд

Радна Хэжэнгын дунда hургуулиин 4- дэхи ангида hурана. Эртэ хэлэндэ ороhон хадаа, баhа хүнэй hанаанда орохогүй энеэдэтэйгээр дуугардаг.

Эжы абаяа ябаhан ошоhон тээшэнь дахадаг. Дүрбэтэй байхадаа, эжы абатаяа Улаан-Υдэ ошолдоо. Бусалган дээрээ Шэнэ Бууса нютагай хоол баридаг газарта эдеэлээд, газаа бэеэ заhажа байхадаа иигэжэ hураа: «Бидэ хаана байнабибди?». «Бидэшни Шэнэ Буусада байнабди», - гэжэ абань харюусаа. Ехэл гайхангяар иишээ тиишээ хараашалhанай удаа, Хуушан Буусаниинь хаана байдаг бэ гэжэ Радна hураа. Тэрэ дороо абань харюу үгэжэ шадаагүй. Али зүгтэ байhан Хуушан Бууса юм, бү мэдэе даа.

Бэлигма Дамбаева


Теги:17:14

​Батор Цыбиков: «Готовы поддержать проекты Тарбагатайского района» 

17:05

Молодежная палата Народного Хурала Бурятии соберется 30 января 

15:29

​«Бүһэлэлтын хилээмэн» гэһэн хэмжээ ябуулгаар Буряад уласай һургуулинуудта нээмэл хэшээлнүүд үнгэргэгдэбэ 

14:55

​«Милаан-тоглолтодо» Улаан-Үдын ажаһуугшад болон айлшадые урина 

14:51

В Улан-Удэ состоялся второй Республиканский чемпионат по выделке овечьей и козьей шкур 

14:16

​2020 оной «Байгалай загаһашалалгада» хабаадагшад бүридхэгдэжэ эхилбэ 

14:04

Администрация Улан-Удэ ищет варианты размещения социальных объектов на Левобережье 

13:50

​Дэлхэйн 53 гүрэнэй ажаһуугшад Буряад Улас электронно визээр ерэхэ аргатай болобо 

13:31

​В Улан-Удэ состоялся 100-й показ спектакля «Замерзли»  

13:22

«Соёлой байшан. Шэнэ формат» гэһэн түсэлөөр бүхэроссиин мүрысөөн соносхогдобо 

13:00

​В Бурятском театре драмы имени Х. Намсараева прошел двухдневный лекторий  

12:58

​Буряад Уласай Арадай Хуралай дэргэдэхи Залуушуулай танхимай ээлжээтэ хоёрдохи сесси үнгэргэгдэхэ 

12:41

​Агууехэ Илалтын һайндэртэ дашарамдуулан «дайнай үеын үхибүүдтэ» жэл бүри тэдхэмжэ үзүүлхэ тухай һунгамалнууд дурадхаба 

12:36

В Бурятии при пожаре в жилом доме погиб ребенок 

12:33

​Команда УФСИН России по Республике Бурятия заняла первое место в Чемпионате по плаванию 

11:47

Звездный состав представит оперу «Аида» в Бурятском театре оперы и балета 

11:30

​Мэр Улан-Удэ провел выездное совещание по вопросу реконструкции котельной в п.Загорск  

11:15

​Бурятский борец заявил о готовности побороться за олимпийскую лицензию 

09:41

Мэр Улан-Удэ обсудил с представителями бизнеса проекты по развитию города 

09:28

В Бурятии принимаются меры по недопущению коронавирусной инфекции в регион 

08:50

Зурхай на 27 января, 3 лунный день 

08:35

Без осадков погода, днём до -18 ожидается в Бурятии сегодня, 27 января 

Наши издания