Культура 4 дек 2019 571

​"Буряадай эхэнэрнүүд" гэһэн эмхи олондо хабаатай акци эмхидхэнэ

Н.А. Бестужевай нэрэмжэтэ Ород драмын театр “Буряад Уласай эхэнэрнүүд” болон “Россиин эхэнэрнүүдэй холбоон” гэһэн эмхинүүдтэй хамта олондо хабаатай акци үнгэргэнэ.

Энэ акциин ёһоор шахардуу байдалтай гэр бүлэнүүдэй хүүгэд түлбэригүйгөөр үхибүүдтэ зорюулһан зүжэгүүдые хараха аргатай болоно.

Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэ хотын хэдэн тусхай һургуулинуудай үхибүүд түлөөһэгүйгөөр Ород драмын театрай “Про Емелю, или по щучьему велению” ба “Чудо-цвет” гэһэн хүүгэдэй спектакльнуудые хараа. Шахардуу байдалтай, олон үхибүүдтэй гэр бүлэнүүд үхибүүд, түрэлхидэй харууһагүй үлэһэн үхибүүд хэмжээ ябуулгада хабаадаа. Буян үйлэдэлгын акци “Россиин эхэнэрнүүдэй холбоон” болон эмхиин Буряадтахи «Женщины Бурятии» гэһэн таһаг эмхидхээ. Тэдэнэр биледүүдые худалдажа абаһан байна. Тиихэдэ Ород драмын театр билет худалдан абагшадта хүнгэлэлтэ үзүүлээ.

Энэ олондо хабаатай акцида тусхай коррекционно 3-дахи, 62-дохи дугаарай һургуулинуудай, 1-дэхи лицей-интернадай, 28-дахи санаторно интернат-һургуулиин ба эрэмдэг-үхибүүдтэй олондо хабаатай оршон байдалай дадалгатай 60-дахи дунда һуралсалай һургуулиин һурагшад түрэлхидтэеэ хабаадаа. Үхибүүд “Про Емелю, или по щучьему велению” ба «Чудо-цвет» гэһэн дуратай ород онтохонуудаараа танилсаһан байна.

- Россида театрай жүнгэргэгдэжэ байһаниие дэмжжэ, энэ акци үнгэргэбэбди. “Буряадай эхэнэрнүүд” гэһэн таһаг хадаа хүүгэдые оюун сэдьхэлтэйгээр хүмүүжүүлхэ, тэдэниие соёлдо уралигта хабаадуулха, хүмүүжүүлгын бэлэн бэшэ эжынэртэ туһа үзүүлхэ гэһэн зорилгонуудые бэелүүлнэ. Театрта уригдаһан үхибүүдтэмнай эдэ зүжэгүүд шэнэ жэлэй бэлэг болоо. Юундэб гэхэдэ, тэдэнэй олонхинь хүүгэдтэ зорюулагдаһан хэмжээ ябуулгануудта хабаадаха боломжогүй, - “Буряадай эхэнэрнүүд” гэһэн регион хоорондын ниитэ эмхиин түрүүлэгшэ Анна Сергеевна Скосырская хөөрэнэ.

- Намда энэ онтохон ехэтэ һайхашаагдаа! Алёнушка ба миисгэй, хүхюу онтохон! - гэжэ “Чудо-цвет” онтохониие хараһан 28-дахи интернат-һургуулиин һурагша Алина хөөрэнэ.

- Бидэ онтохо хараха ушарта хүрэһэндөө баяртайбди. Телевизор гээшэмнай театр бэшэ ха юм, - гэжэ Алинын эсэгэ тэмдэглэбэ. – “Россиин эхэнэрнүүдэй холбоон” ба “Буряадай эхэнэрнүүд” гэһэн эмхинүүдтэ боломжо үгэһэндэнь ехэ баярые хүргэнэб!

- Минии аша хүбүүн энэ театрта түрүүшынхиеэ ороо. Тэрээндэ “Чудо-цвет” гэжэ онтохон ехэтэ һайхашаагдаа, ехэ һонирхожо хараа, тон анхаралтайгаар үйлэ ябадалайнь хойноһоо ажаглан байгаа. “Буряадай эхэнэрнүүд” гэжэ эмхидэ, театрта  ехэ һайниие хүргэнэбди, - гэжэ 28-дахи интернат-һургуулиин һурагшын эжынь хөөрэнэ.

“Буряадай эхэнэрнүүд” баһал Буряад Уласай аймагуудай һургуулинуудай үхибүүдые хүүгэдэй зорюулагдаһан зүжэгүүдтэ уриһан байна. Тэдэнэр декабриин 8-да үнгэргэгдэхэ “Бременские музыканты” гэһэн зүжэг, мүн декабриин 24-һөө театрай тайзан дээрэ Ганс Христиан Андерсенэй дуратай онтохон болохо “Снежная королева” гэжэ зүжэгэй фэнтези-спектакль ерэжэ хараха аргатай.

Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зурагАвтор: Бато-Цырен ДУГАРОВ

Читайте также