Власть 3 июн 2020 252

​Ородой Холбоото Уласай Үндэһэн хуулида заһалтануудые зүбшөөхэ асуудалаар ниитэроссиин дуугаа үгэхэ үдэр - июлиин 1

Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Түб һунгуулиин комиссиин, Роспотреб-хиналтын хүтэлбэрилэгшэдэй болон хүдэлмэриин бүлэгэй гэшүүдэй хабаадалгатай зүблөөнэй дүнгүүдээр, гүрэнэй гол хуулида оруулагдаха заһалтануудай түлөө дуугаа үгэхэ шэнэ үдэр гаргаба.

- Шэнэ коронавирусна халдабариин дэлгэрһэн ушарһаа Ородой Холбоото Уласай Үндэһэн хуулида заһалтануудые зүбшөөхэ асуудалаар ниитэроссиин дуугаа үгэхэ үдэрые 2020 оной июлиин 1 гэжэ тогтооноб, - гэжэ Россиин Юрэнхылэгшын Зарлиг соо хэлэгдэнэ.

Гадна июлиин 1 – амаралтын үдэр гэжэ соносхогдохо гээд, Үндэһэн хуулида оруулагдаха заһалтануудые бэлдэхэ талаар хүдэлмэриин бүлэгэй суг түрүүлэгшэ Павел Крашенинников, мүн тиихэдэ Юрэнхылэгшын пресс- секретарь Дмитрий Песков мэдээсээ.

Гүрэнэй түрүүлэгшэ ажаһуугшадые энэ үдэр эдэбхитэйгээр дуугаа үгэхые уряалаа. Гэбэшье, Түб һунгуулиин комиссиин түрүүлэгшэ Элла Памфиловагай дурадхаһаар, июлиин 1-эй урдахи 6 хоногой туршада дуугаа үгэлгэ баһа үнгэргэгдэхэ юм. Хабаадагшад коронавирусһаа бэеэ хамгаалха хэрэгсэлнүүдһээ гадна нэгэ дахин хэрэглэгдэдэг ручкануудаар хангагдаха. Мүн дуугаа үгэлгын эхилхэһээ урид һунгуулиин комиссиин гэшүүдтэ COVID-19 үбшэ шалгаха.

Үндэһэн Хуулида оруулагдаха заһалтануудаар дуугаа үгэлгэ июниин 24-дэ үнгэргэгдэхэ ёһотой байгаа гэжэ һануулая. Зүгөөр мартын һүүл багаар Россиин Юрэнхылэгшэ гүрэн соо шэнэ коронавирусна халдабариин дэлгэрһэн ушарһаа болзорыень хойшолуулха тухай мэдүүлээ һэн.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Читайте также