Общество 15 ноя 2019 1888

​​Олондо жэшээ - Ольга Намдакова

Хүндэтэ уншагшад! Фейсбугта буряадаар бэшэгшэд хурга дарама үсөөн. Минии мэдэһээр, Буряадай гүрэнэй радиогой сэтгүүлшэн Ольга Намдакова ехэ эдэбхитэйгээр түрэлхи хэлээрээ һанамжаяа тунхаглаһаар. Тиихэдэнь янза бүриин комментнүүд доронь бэшэгдээд лэ байдаг.

Илангаяа уржадэр иимэ һайн мэдээсэл дуулгаба: “Урррааа! Буряадай гүрэнэй радио мүнөөдэрһөө Ахада, Хэжэнгэдэ, Хоридо, Хурамхаанда, Яруунада болон бусад аймагуудта шагнадаг болобо. Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов 20 гаран жэлэй бэрхэшээл шиидхэжэ, радио дамжуулгын түхеэрэлгэнүүдээр түгэс хангаха болгоо. Аяар холын Ахын түб- Өөрлигтэ, Сорогто, Хурамхаанай Аллада, түбтөө дүтэ Хэжэнгын Эдэрмэгтэ, Сэлэнгын Таширта, Загарайн Үнэгэтэйдэ, Мухар-Шэбэрэй Хонхолодо, Хориин түб тосхондо, Бэшүүрэй Шэбэртэдэ болон бусад нютагуудта ФМ долгиндо Россиин радиогоор Буряадай дамжуулгануудые шагнадаг болобо. Хурамхаанай аймагта -Алла-104 фм, Булаг, Могойто-102.2 фм; Баргажанай -Улан, Улагшахаан, Баянгол-102 фм, Максимиха-100 фм; Зэдын Зэдэдэ - 101, 5 фм, Доодо Тори, Оёор, Шартыкейдэ - 103,8 фм; Захааминай -Михайловка, Бургалтай-101, 4 фм; Яруунын -Мужыха, Эгэтэ-100 фм, Нарһата, Гүүндэ, Домна, Тулдун, Шэрэнгэ-102, 5 фм; Хэжэнгын -Эдэрмэг, Новокижингинск-103,3 фм, Хэжэнгэ, Сулхара, Ушхайта, Могсохон, Үлзытэ-102 фм; Ахын –Өөрлиг- 100 фм, Сорог-104,4 фм; Мухар-Шэбэрэй Сагаан- Нуур - 101,5 фм; Бэшүүрэй -Шэбэртэ, Гутай, Бага Куналей-101, 6 фм; Хориин -Хори, Анинск-100 фм, Тээгдэ, Могой-103 фм.

Улаан-Үдэдэ - 90 фм зандаабди!

Передатчигууд шанга хүсэтэй байха гэжэ найдуулаа. Дурдагдаһан нютагуудта дүтэ оршодог һууринууд баһал бариха гэжэ маниие РТПЦ ехэтэ урмашуулба. Хүндэтэ шагнагшаднай, шэнэ долгинуудыемнай барижа туршагты. Хаана сигнал үгыб - дуулгажа бэшэгты . Түнхэндэ, мүн радио баридаггүй бусад газарнуудта ерэхэ жэлэй февральһаа бии болохобди. Бултанаа амаршалая!”.

facebook.com/Ольга Намдакова

Энэ мэдээсэлэй доро иимэ хөөрэлдөөн болоно:

Намжилма Нанзатовна:

- Энэ мэдээсэл дуулаад баярлажа байнабди! Амжалта хүсэнэбди!

Цырен Чойропов:

- Урррааа. Буряадай гүрэнэйнгөө радио мүнөөдэрһөө Хурамхаанай Алла шагнадаг болохонь. ФМ-104 долгиндо (Алла) Россиин радио, Буряадайнгаа дамжуулгануудые шагнадаг болохонь. Хайшан гээд барихаб (хүгшэн зон)?

Ольга Намдакова:

- Мүнөөнэй радиопри­ёмник хэрэгтэй. Хуушан УКВ баридагууд таарахагүй.

Тамара Будаина:

- Нээрээш ямар гоеим.

Ольга Намдакова:

- Захааминай, Хяагтын, Сэлэнгын, Баунтын, Загарайн, Хойто-Байгалай, Прибайкалиин, Баргажанай, Кабанскын, Зэдын, Бэшүүрэй, Муяын, Мухар- Шэбэрэй аймагуудта таhалгаряагүй хүргэгдэжэ байгаа радиогомнай долгинууд мүн лэ ФМ-дэ оруулагдаатай. Баргажанда энэ хабарhаа 102,6 фм, Бичурада-102,3 фм. Октябрь hараhаа гусиноозёрскынхид 101,6 фм дээрэ шагнана, Закаменск дээрэ 101,8 фм болоо. Загарай-87,5 фм, Хяагта-106,3фм, Мухар-Шэбэр-102,5 фм, Петропавловка-101,7 фм.

Проводнаймнай хаа-хаанагүй болюулагдаатай, Улаан-Үдэдэ тиимэшье олон бэшэ байха.

Буда Дамбинов:

- Сайн байна! Бэшэ тосхонуудаар хэзээ бии болохоб ?

Ольга Намдакова:

- 2020 оной февраль һараһаа бии болохо.

facebook.com/Ольга Намдакова

Буряадай олониитые хүлгөөһэн тон орёо асуудалнуудта өөрынгөө һанамжа буряадаараа үргэлжэ бэшэдэг, хэрэгтэйшье, хэрэггүйшье хөөрэлдөөнүүдтэ “хамараа” заабол шэхэһэн байдаг Ольга Намдакова шэнги эдэбхитэйшүүл мүнөө угаа хэрэгтэй. Бэеэ баряад, углуу булангаар шэбир-һабир гэжэ шэбэнэлдэжэ, олоной дунда абяа гарахаяа айшанхай һуунхаар, һанаһанаа хэлээд, сэдьхэл арюун ябабал, дээрэ бшуу. Зобоһоноо зоригтойгоор олондо мэдүүлдэг Ольга Намдакова – бултанда ёһотой жэшээ!


Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Читайте также