Главная / Новости /Общество / Байгалай эрьеэр ажаһуудаг зоной эрхэ хамгаалагдаба

Байгалай эрьеэр ажаһуудаг зоной эрхэ хамгаалагдаба

11-04-2018

Байгал далайн онсо хамгаалгатай газар дэбисхэ­рэй хилэ хубилгаха тухай Ородой Холбоото Ула­сай Засагай газарай захирамжада хубилалтанууд оруулагдаа. Тиигэжэ Байгалай эрье зубшан тогтоогдоһон хамгаалгын дэбисхэрэй үргэниинь 65 модо байһанаа, мүнөө 200 метр болгогдожо, дүн хамта 78 мян­ган ажаһуугшадтай 81 һуурин тэндэһээнь гаргагдаба.

Буряадай Толгойлог­шо Алексей Цыденовэй онсолһоор, иихэдээ урагшаа ехэхэн алхам хэгдэбэ гээ­шэ: эрье шадархи аймагуу­дай ажаһуугшадай эрхэнүүд хамгаалагдаба, байдалынь заһарба.

Алексей Самбуевич Оро­дой Холбоото Уласай Заса­гай газарта болон Байгаа­лиин нөөсэнүүдэй яаманда дэмжэһэнэйнь түлөө баярые хүргөө.

- Байгалай дэбис­хэртэ хабаатай олохон бэрхэшээлнүүд усадхагдаба. Газарай эрьесын, үйлэдбэри эмхидхэлгын асуудал шиидхэгдэбэ. Тиихэлээрээ байгаалида хоро хэгдэхэгүй: уһа сэбэрлэлгын ба үлэгдэл хаядаһануудай талаар эрилтэнүүд анханайхидаал адли хатуу зандаа, - гэжэ тэрэ тэмдэглээ.

Гадна уласай Засагай га­зар Байгалай байгаалиин дэ­бисхэрэй онсо хамгаалгатай түб бүһэлүүрэй хилэ хубил­гаха һанаатай. Тиигээ һаань, нютагай зон хэдэн арбаад жэлэй туршада ажаһууһан гэрнүүдээ, газараа хуулита болгожо шадаха.

Мүнөө дээрээ Байгал ша­дарай аймагта ажаһуудаг зо­ной хахадынь эзэлжэ байһан газараа хуулиин ёһоор үмсын болгонхой, харин Кабанскын аймагта – ажаһуугшадай 70 хубинь.

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай 2015 ондо абаһан захирамжын ёһоор, Байгалай байгаалиин дэбис­хэр дээрэ ямаршье ажахы эрхилхэ, тэрэ тоодо харгы, ниигэмэй объектнүүдые, зайн гал дамжуулдаг түхеэрэлгэнүүдые бариха, мүн тиихэдэ зөөриеэ эзэмдэ­хэ эрхэ хуулита болгохо хо­ригдоо һэн гэжэ һануулая.

Байгал далайн тусхай хам­гаалгатай дэбисхэрэй хилэ хубилгаха тухай асуудал Бу­ряад Улас нэгэнтэ бэшэ бод­хоогоо. Үнгэрһэн жэлдэшье гүрэнэймнай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинтай “сэхэ ха­рилсаанай” үедэ энээн тухай хэлэгдээ һэн. Тиин Ородой Холбоото Уласай, Буряадай ба Эрхүү можын засаг бариг­шадта хамгаалгын дэбис­хэрэй хилэ тодорхойлһон захирамжын түлэб мартын 1 болотор бэлдэн дурадхахыень даалгагдаа юм.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албан


Теги:Наши издания