Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай Тарбагатай аймагта Ой модо тарилгын бүхэроссиин үдэр үнгэргэгдэбэ

Буряад Уласай Тарбагатай аймагта Ой модо тарилгын бүхэроссиин үдэр үнгэргэгдэбэ

18-05-2018

Мүнөөдэр, майн 18-да, Ородой Холбоото Улас дотор Ой модо тарилгын бүхэроссиин үдэр эмхидхэгдэнэ. Буряад Уласай Тарбагатай аймагай Заудинска ойн ажахыда 700-һаа дээшэ хүн энэ хэмжээ ябуулгада хабаадаба. Засаг зургаанай түлөөлэгшэд, ойн харуулшад, һайн дураараа туһамаршад 200 мянганһаа дээшэ сагдуул модо түймэрэй гараһан 60 га талмайда тариба.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын аюулгүй байдал сахиха талаар орлогшо Пётр Мордовской модо тарилсаһан байна.

«Ой хадаа арад зоной баялиг болоно. Мүнөөдэрэй хэмжээ ябуулгада олон залуушуул хабаадана. Эдэ зон ойн жасада хохидол үзүүлхэ зон бэшэ. Ой тайгаяа хамгаалха, аршалха хүнүүд. Байгша ондо ой модо тариха хэмжээ ябуулгада хабаадагшад һураггүй олон», - гэжэ Пётр Мордовской хэлэбэ.

Ой модо тарилгын бүхэроссиин үдэр заншалта ёһоор Буряад Уласай бүхы аймагуудта үнгэргэгдөө. Ойн харуулшадтай хамта ажаһуугшад буянтай үйлэ хэрэгтэ хабаадалсаа.

2018 оной майн 1-һээ улас дотор ой модо тариха талаар хэмжээ ябуулганууд эхилээ. Энэ хугасаада 360 гектар талмайда 1сая 200 мянган сагдуул модон таригдаһан байна.

Ородой Холбоото Уласай Ойн ажахын яаманай үүсхэлээр гүрэн дотор ой модо тарилгын үдэр долоодохи жэлээ үнгэргэгдэнэ. 2011 оной түрүүшын энэ хэмжэээ ябуулгада оройдоол 150 мянган тухай хүнүүд хабаадаа. Үнгэрһэн жэлдэ 3,5 сая гүрэнэй ажаһуугшад 44 сая модо тариһан байна. Тиихэдэ 13,7 гектар талмайда ой модон таригдаа. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: ой модон Петр Мордовской Буряад Уласай Тарбагатай аймаг ой модо тарилгын бүхэроссиин үдэрНаши издания