Главная / Новости /Общество / «Золгоё!» гэһэн уряа доро үнгэргэгдэһэн гэрэл зурагуудай урилдаанай дүнгүүд

«Золгоё!» гэһэн уряа доро үнгэргэгдэһэн гэрэл зурагуудай урилдаанай дүнгүүд

12-02-2019

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай «Золгоё!» гэһэн уряа доро гэрэл зурагуудай урилдаан соносхогдоо һэн. Февралиин 5-6-ай үдэрнүүдтэ эльгээгдэһэн гэрэл зурагууд энэ урилдаанда хабаадаһан байна. Тиигэжэ февралиин 7-һоо 11 болотор www. burunen.ru сайт дээрэ интернет-һанал хуряалга үнгэргэгдэбэ.

Бүхыдөө һанал хуряалгада 114 гэрэл зураг шэлэн абтаа. «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай сахим хаягта ороһон гэрэл зурагуудай тоо һураггүй олон байгаа. Гэбэшье урилдаанай эрилтэнүүдтэ таараһан гэрэл зурагуудые шэлэхэ гэжэ оролдообди. Зарим уншагшаднай гэрэл зурагуудаа һанал хуряалгын үнгэргэгдэхэ сагһаа холо урид гү, али хойнотожо эльгээгээ, нэрэ обогшьегүй гэрэл зурагууд олон байгаа.

Урилдаан 4 номинацида үнгэргэгдөө гэжэ һануулая. Тиихэдэ номинаци бүхэндэ «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай зүгһөө тусхай шан байгуулагдаа.

«Ехэ уг» номинацида Хэжэнгэ аймагай Жалсановтанай гэр бүлэ 14352 дуу абажа, 1-дэхи һуурида гараба. 2-дохи һуури Эренжид Цыренжаповагай эльгээһэн гэрэл зураг эзэлбэ. Залуу гэр бүлын түлөө 14092 хүн дуугаа үгэһэн байна. 3-дахи һуурида хүртэһэн “4 үе” гэһэн гэрэл зурагай түлөө 3426 хүн һунгаа.

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай тусхай шанда Хори аймагай Тохорюугта нютагай “Нимаев Доржо Жамсуевич ба Сангаева Дулмажап Будаевна хоёрһоо гараһан 77 үри бэе” гэһэн гэрэл зураг хүртэбэ.

«Минии хүлэг» номинацида шанга тэмсээн болоо гээд тэмдэглэлтэй. Эндэ Сэсэг Рабжаевагай эльгээһэн гэрэл зураг түрүүлээ. Мори унаһан хоёр эдир үхибүүдэй түлөө 18267 хүн дуугаа үгөө. Эржена Лыгденовагай дурадхаһан гэрэл зураг 16606 дуутайгаар 2-дохи һуури эзэлбэ. 3-дахи һуурида Ага тойрогой Гүнэйн сомоной адуушан Согто Бадмаев хүртэбэ. Тэрэнэй түлөө 10091 хүн дуугаа үгэһэн байна.

Энэ номинацида тусхай шанда Таисия Цыреновагай эльгээһэн велосипедтэй хөөрхэн хоёр хүүгэдэй гэрэл зураг хүртэбэ.

«Ёһоороо гоёё!» номинацида буряад хубсаһаяа үмдэһэн улад зоноо хаража хужарлахаар, омогорхохоор. Эндэ 1-дэхи һуурида Байгалма Тудупова түрүүлээ. Тэрэнэй түлөө 4849 хүн дуугаа үгөө. Зэдэ аймагай наһатай болон эрэмдэг бэетэй зоной интернат-байшанай түлөөлэгшэд 2-дохи һуури эзэлээ. Тэдэ уншагшадай 3368 дуу абажа шадаһан байна. Зэдэ аймагай Сагаатайн сомоной номой сангай хүдэлмэрилэгшэ Туяна Раднаевна Гармаевагай эльгээһэн гэрэл зураг 1821 дуу абажа, 3-дахи һуури эзэлээ.

Манай тусхай шанда Загарай аймагай Асагадай Баатар ба Гарма-Ханда Бадмаевтан хүртэбэ.

«Үхибүүдэй юртэмсэ» гэһэн номинацида эгээл олон гэрэл зураг ороһон байна. Эндэ Дарима Батуевнагай эльгээһэн Аюшеев Аюр Жамбалова Юмжана хоёрой гэрэл зураг түрүүлээ. Тэдэнэй түлөө 20677 хүн дуугаа үгэһэн байна. “Подснежник” гэһэн хүүгэдэй 67-дохи сэсэрлигэй үхибүүд 2-дохи һуурида гараа: Елена Аюшиевагай эльгээһэн гэрэл зураг 17088 дуу абаа. Эдир хүбүүхэн Дармаев Тамирай түлөө 13348 хүн дуугаа үгэжэ, тэрэ 3-дахи һуури эзэлбэ.

Угсаата арадайнгаа заншалта хубсаһа үмдэһэн урихан, хөөрхэн үхибүүд хэнииешье уяруулха, хэнэйшье дура сэдьхэл буляаха шэдитэй. «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай хүдэлмэрилэгшэд энэ номинацида ороһон гэрэл зурагуудые хөөршөөжэ, тусхай шангаар үшөө гурбан гэрэл зураг тэмдэглэбэ. Эдэ хадаа Жаргалма Ширабжалсановагай эльгээһэн хоёр гэрэл зураг, мүн Бэлигто Нохоровой дурадхаһан эдир дангинын гэрэл зураг болоно.

Эдэ бүгэдэ зоноо февралиин 14-дэ үдэрэй туршада «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанда, 13-дахи кабинедтэ ерэжэ, бэлэгүүдээ абахыень уринабди.

Бүхы хабаадагшадтаа баяраа мэдүүлээд, үндэһэн хэлэн дээрээ гаража байдаг «Буряад үнэн» сониноо уншажа байхыень уряалнабди.

«Буряад үнэн» мэдээсэлэй албан


Теги: Сагаалган Буряад Улас гэрэл зурагуудай урилдаанНаши издания