Главная / Новости /Спорт / Дээдэ Онгостойдо “Ородой Холбоото Уласай азимут-2017” үнгэргэгдэхэ

Дээдэ Онгостойдо “Ородой Холбоото Уласай азимут-2017” үнгэргэгдэхэ

19-05-2017

2017 оной майн 20-до Ородой Холбоото Уласай 73 можо нютагуудта Бүхэроссиин олон зоной хабаадалгатай зүг шэг олохо тамирай наадан эмхидхэгдэхэ. Энэ хэмжээ ябуулгада гүрэн дотор хамтадаа 100-аад мянган хүн хабаадаха юм.

Буряад Уласта энэ мүрысөөн Дээдэ Онгостойдо оршодог “Зорька” гэһэн элүүржүүлгын лагерьта 10-дахияа үнгэргэгдэхэ. Нээлгын баяр ёһолол майн 20-до үглөөнэй 11.30 сагта эмхидхэгдэжэ, 12.00 сагһаа мүрысөөн эхилхэ.

Дээдэ Оностойдо үнгэргэгдэхэ зүг шэг зүбөөр олохо мүрысөөндэ мянгаад шахуу зон хабаадахаар хараалагдана. Буряад Уласай 10 аймагуудай болон Улаан-Үдын ажаһуугшад эндэ мүрысэхэ. Тэдэнэй ехэнхи хубинь 10 наһатайһаа 17 наһатай болотор үхибүүд болон эдиршүүл юм.

Хабаадагша бүхэн нэгэ часай туршада компас болон мүрысөөнэй үнгэргэгдэхэ газарай схемын хүсөөр ой соо зүбөөр зүг шэгээ оложо, даабари дүүргэхэ болоно. Урилдаанай хабаадагшад наһанай хизаарлалтаар 8 бүлэгтэ хубаарха юм. 


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад Уласай Спортын болон залуушуулай бодолгын яаман Дээдэ ОнгостойНаши издания