Главная / Новости /Экономика / Байгалай эрьедэ сафари-парк байгуулхаар түсэблэгдэнэ

Байгалай эрьедэ сафари-парк байгуулхаар түсэблэгдэнэ

17-07-2017

Буряад Уласай Толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденов Байгал далайн эрьедэ аяншалагшадай зам байгуулха талаар мүнгэ һомолжо, барилга эхилхэеэ бэлэн байһан олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй уулзаба. Энэ барилга мүнөө жэлдэ эхилхээр түсэблэгдэнэ.

Буряад Уласай Толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденов Хитад гүрэнэй сурбалжалагшад болон олзын хэрэг эрхилэгшэдэй автоэкспедици Асагад һууринай “Талын нүүдэлшэн” гэһэн аяншалагшадай комлекс уриба. Тиихэдэ тэдэнэр Эрхүү хотоһоо машинаар гаража, Байгалай хойто эрьеэр ябажа, Асагад хүрэһэн байна. Байгалые тойруулан аяншалгын зам байгуулха, Буряад Улас тухай баримтата фильм буулгаха, һонирхолтой газарнуудые хараха, мүнгэ орулхаар шэнэ түсэлнүүдые бэлдэхэ гэхэ мэтэ зорилгонуудые экспедици бэелүүлхэ юм.

“Байгал далай тойруулан аяншалгын томо, бага зам байгуулха түсэл бии. Буряад Улас, Эрхүү можо аяншалгын томо замда орохо, тиихэдэ эндэ бэрхэшээлнүүдые дабажа аяншалха дуратай хүнүүдтэ һайхашаагдаха. Эрхүү, Ойхон, Түрхэ, Улаан-Үдэ, Түнхэндэ түхэреэн жэлдэ хүдэлжэ байха түсэл - бага зам болохо юм. Ойхонһоо Түрхэ хүрэтэр уһан дээгүүр ошохоор арга хараалагданхай. Хуулиин ёһоор Түрхэдэ сафари-парк байгуулхаар. Түнхэнэй дархан газар баһал энэ түсэлдэ оруулагданхай. Тиихэдээ Буряад Уласай бүхы ургамалнуудай саад Түнхэнэй талада байгуулха гэжэ түсэблэгдэнхэй”, - гэжэ Алексей Цыденов хөөрэбэ.

Байгша ондо Түнхэн болон Түрхэдэ 500 байратай зочид буудалай барилга эхилхэ. Мүнгэ һомологшод Түрхэ һууринда сафари-парк, Түнхэнэй талада саад һуулгаха түсэбтэй.

Буряад Уласта аяншалга хүгжөөлгэдэ ехэ анхарал хандуулагдана. Түнхэн аймагай аршаан һууринай ажаһуугшадтай уулзаха үедөө, Буряад Уласай Толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденов мүнгэ һомологшодые дэмжэхэ тухайгаа хэлэһэн байна.


Теги: Алексей Самбуевич Цыденов аяншалга хүгжөөлгэ Буряад Уласай Засагай газар Буряад Уласай Түнхэн аймаг Байгал шадарай аймагНаши издания