Главная / Новости /Спорт / ЕВРОПЫН ҮНДЭҺЭТЭНЭЙ КУБОГТА ХҮРТЭБЭ

ЕВРОПЫН ҮНДЭҺЭТЭНЭЙ КУБОГТА ХҮРТЭБЭ

15-11-2017

Москва хотодо үнгэргэгдэһэн Европын үндэһэтэнэй кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөндэ Ородой суглуулагдамал команда түрүүлһэн байна. Буряад Уласай тамиршад Александр Богомоев, Цыбик Максаров, Ирина Ологонова болон Ульяна Тукуренова гэгшэдэй ашаар энэ амжалта туйлагдаа.

Эрэшүүлэй дунда барилдаанда дүрбэн гүрэнэй команданууд хабаадаһан байна. Ородой барилдаашад Грузиин (7:1), Молдовын (8:0) болон Азербайджанай (5:3) командануудые шүүжэ гараад, нэгэдэхи һуури эзэлээ. Бүхы гурбан уулзалга Александр Богомоев һайнаар үнгэргэжэ, илалтануудые туйлаа. Хибэс дээрэ тэрэ 61 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ гараа гээд хэлэлтэй. Буряадай үшөө нэгэ барилдаашан Цыбик Максаров оройдоол нэгэ уулзалгада хабаадалсаа. Тэрэ Молдовын Шамхан Джабраиловые 8:6 гэһэн тоотойгоор шүүжэ гараа.

Эхэнэрнүүдэй команда Украиные (7:1), Румыниие (8:0) болон Азербайджаниие (8:0) гэһэн тоотойгоор шүүгээд, уласхоорондын Кубогта хүртэбэд. Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаһан Ирина Ологонова болон Ульяна Тукуренова гэгшэд бүхы тулалдаануудта хабаадалсаһан байна. Тэдэ зургаа дахин илалта туйлаа.

Мэдээжэ барилдааша Ирина Ологонова тус мүрысөөндэ 2012 онһоо хойшо хабааданаб гэжэ хэлэнэ.

- Бусад команданууд залуу барилдаашадые мүрысөөндэ эльгээһэн байна. Хүлдөө операциин һүүлдэ оройдоол хоёрдохи мүрысөөндэ хабаадааб. Дүй дүршэл абалгада, хибэс дээрэ бусалгада эгээл тааруу мүрысөөн боложо үгөө, - гэжэ Ирина Ологонова тэмдэглээ.

Ульяна Тукуренова Ородой командын бүридэлдэ анха түрүүшынхиеэ оруулагдаа. Хэды тиигэбэшье, тэрэ гурбан уулзалгада шүүжэ гараа.

- Иимэ томо мүрысөөндэ барилдахада, нэгэ бага аймшагтай байгаа, хүлни һалганаад абаа. Түрүүшын уулзалгада Украинын тамиршанда 0:8 гэһэн тоотойгоор шүүгдэжэ ябааб. Тулалдаанай түгэсэхэеэ байхадань, гоёор шэдэжэ, нюрган дээрэнь хэбтүүлээб. Удаадахи уулзалгада Румыниин тамиршан түрүүшын хоёр очко абаа. Удаань тэрээниие хэдэн дахин эрьюулжэ, илалта туйлааб, - гэжэ Ульяна Тукуренова хөөрэнэ.

- Барилдаан бүхэнэй урдахана гэр бүлэтэйгөө хөөрэлдэдэг заншалтайб. Эжы абамни, дүү басагамни намда һайхан үгэнүүдые хэлэжэ, намай һамааруулдаг. Тэдэнэй ашаар ехэ амжалтануудые туйланаб гэжэ һананаб.

Борис БАЛДАНОВ​

Теги: сүлөөтэ барилдаан17:10

​Ограничение на посещение лесов ввели в Улан-Удэ 

17:06

​Улаан-Үдэдэ һунгамалнууд үнгэрэгшэ жэлэй бюджет шагнаба 

16:52

​День российской молодежи отметят в Бурятии 27 июня 

16:12

Посетители кафе «Оскар» в Улан-Удэ заразились сальмонеллёзом 

15:43

Улаан-Үдэдэ июниин 20-до Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ зүблөөндэ сугларха 

14:41

Буряад Уласай хүдөө ажахынхид нютаг можын хоорондохи үзэсхэлэндэ 23 шагналда хүртэбэ 

13:32

​Улаан-Үдын эрэмдэг хүүгэдэй шүдэ миинтэ аргалха 

12:27

​Улаан-Үдэдэ июниин 27-до Залуушуулай Үдэр тэмдэглэхэ 

12:01

Буряад Уласай һурагшад биологи болон хари хэлэнүүдээр ЕГЭ тушааба 

11:03

​Буряад уласай уран шүлэгшэн Намжил Нимбуевай хүшөө Болгарида табигдаха 

10:07

Буряад уласай оперо болон баледэй театр Хабаровск хотодо 

10:03

​Комбинат по благоустройству Улан-Удэ определил места отлова безнадзорных животных 

09:48

Общественники провели субботники в трех районах Бурятии 

08:40

Зурхай на ​19 июня, 6 лунный день 

08:15

Жаркая погода без осадков ожидается в Бурятии сегодня, 19 июня 

Наши издания