Главная / Новости /Экономика / Буряад Уласта ажалай талаар федеральна программада орохо тухай зүблөөн үнгэргэгдэбэ

Буряад Уласта ажалай талаар федеральна программада орохо тухай зүблөөн үнгэргэгдэбэ

22-11-2017

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов ноябриин 21-дэ үнгэргэгдэһэн «ажалай бүтээсэ дээшэлүүлхэ, ажаһуугшадые ажалаар хангаха» гэһэн программа бэелүүлгын талаар зүблөөндэ, уласай үйлэдбэрилэгшэд удаан сагай түсэбэй ёһоор аша үрэтэйгөөр ажалаа ябуулха болоно гэжэ хэлэбэ.

«Ажалай бүтээсэ дээшэлүүлхэ, ажаһуугшадые ажалаар хангаха» гэһэн программа Ородой Холбоото Улас дотор 2017 ондо абтаһан юм. Энэ программа Буряад Уласта яажа бэелүүлхэб гэһэн асуудалаар зүблөөндэ хэлсэбэ. Федеральна программада ороходоо, Буряад Улас удаа дараалан ажалай бүтээсэ дээшэлүүлхэ уялга абаха болоно.

«Ажалай һууринуудые байгуулжа, ажаһуугшадые ажалаар хангаха хэрэгтэй. Тиихэдээ ажалай бүтээсэ дээшэлүүлхэ шухала. Олон хүдэлмэрилэгшэдтэй байгаад, аша үрэгүйгөөр ажалаа ябуулха хэрэггүй», - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Федеральна программада орохын тула, улас дотор өөрын программа байгуулха хэрэгтэй. «Ажалай бүтээсэ дээшэлүүхэ», «Ажалаар хангалга дэмжэхэ» и «Ажалай бүтээсэ дээшэлүүлхэ талаар компетенциин түб байгуулха» гэһэн түсэлнүүд программада байха ёһотой.

Хуби ниилүүлһэн «Улаан-Үдын авиационно завод» болон ЛРВЗ– Желдорреммаш» бүлгэмүүд, хуби ниилүүлһэн нээмэл «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение», «Селенгинский ЦКК» бүлгэмүүд хуби ниилүүлһэн хаамал «Байкальская лесная компания» бүлгэм болон бусад Буряад Уласта программада орохо аргатай.


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Алексей ЦыденовНаши издания