Главная / Новости /Экономика / Байгалай тоннельдэ түрүүшын шатын ажал хэгдэбэ

Байгалай тоннельдэ түрүүшын шатын ажал хэгдэбэ

06-03-2018

Байгша оной мартын 5-да Дельбичинда-Дабаан газарта Байгалай тоннельдэ хада малталгын ажал дүүргэһэнэй ёһолол эмхидхэгдэбэ. Энэ хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадалсаба. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин гүрэнэй транспортын һалбариин хүдэлмэрилэгшэдэй эблэлэй суглаанһаа телемостын ашаар хада малталгын ажал дүүргэхэ захиралта үгэһэн байна. Энэ суглаанда хабаадажа байһан Ородой Холбоото Уласай транспортын сайд Максим Соколов болон хуби ниилүүлһэн нээмэл «РЖД» бүлгэмэй юрэнхы захирал – хүтэлбэриин түрүүлэгшэ Олег Белозёров гэгшэд Байгалай тоннельдэ үнгэргэгдэжэ байһан хэмжээ ябуулга телемостын хүсөөр харабад.

Байгалай тоннелиин барилгашад сэхэ дамжуулгаар эгээл хүндэ шатын ажал хэгдэбэ гэжэ юрэнхылэгшэдэ хэлэбэ.

«Энэ ажал ехэ наринаар, амжалтатайгаар дүүргэбэт. Ородой Холбоото Уласай транспортын һалбариин хүгжэлтэдэ удха шанартай ажал хэгдэбэ», -гэжэ Владимир Путин тэмдэглэбэ.

«РЖД» бүлгэмэй филиал, Зүүн Сибириин түмэр замай Хойто харгыда, Буряад Улас Эрхүү можо хоёрой хилэ шадар Байгалай хоёрдохи тоннель бии. Энэ хадаа БАМ болон Транссибта һэльбэн шэнэдхэхэ программын шухала обьект болоно. Тоннель баригшад 6682 метр зайда малтаһан байна, тиихэдэ эндэ БАМай эгээл уйтан газарнуудай нэгэн юм. 2014 ондо Байгалай тоннель баригдажа эхилһэн юм. Сочи хотодо Олимпиин наадануудай обьектнүүдые бариһан хүдэлмэрилэгшэд ажал хэбэ. Бүхыдөө 1,5 мянган хүн тоннель барилгада хүдэлөө, зуунһаа дээшэ хадын-шахтна хэрэгсэл, харгы барилгын машина болон болон бусад унаа ашаглагдаһан байна. Шэнэ тоннель ашаглалгада тушаагдахада, 2,5 дахин ехэ ашаа шэрэжэ болохо юм. Тоннель барилгада 35 миллиардһаа дээшэ мүнгэн һомологдоһон байна.

- БАМай зүүн полигон хүгжөөхэ шиидхэбэри Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ абаһан юм. Санкт-Петербург хотодо 2012 ондо үнгэргэгдэһэн эдэй засагай хуралдаанда Владимир Путин энээн тухай хэлэһэн байна. Үндэһэтэнэй ажана тэнюун байдалай жасын мүнгэн эгээл түрүүн зүүн полигондо харгын хангалгын байгууламжада һомологдоһон юм, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэбэ.

Уласай хүгжэлтэдэ Байгалай хоёрдохи тоннель ехэ удха шанартай гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо тэмдэглэбэ.

- Ази-Номгон далайн можын дэлгүүрнүүдтэ Буряадта үйлэдбэрилһэн эдэ бараа худалдаха аргатай болохобди. Үйлэдбэрилһэн эд бараа аша үрэтэйгөөр худалдаха гэбэл, хангалгын байгууламжа хүгжөөнгүй байха гээшэ удхагүй. БАМ болон Транссибай ашаар бүхы Сибирьтэ үйлэдбэрилэгдэһэн эд бараан хари гүрэнүүдэй дэлгүүрнүүдтэ табигдаха бэшэ, харин нэн түрүүн Буряад Уласай хойто аймагуудта транспорт болон элшэ хүсэнэй һалбари хүгжэхэ. Тиихэдэ ашагта малтамалнуудые олзоборилхо аргатай болохобди. Уласай хүгжэлтын оршон байгуулагдана. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ хандалгадаа БАМай хүгжэлтын хоёрдохи шата болохо гэжэ хэлэһэниинь һайшаалтай, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Ашагта малтамалнуудай эгээл томо уурхайнуудта түмэрэй руда, шулуун нүүрһэн, зэд, полиметалл болон калиин дабһа олзоборилхоор юм.

Байгалай тоннельдэ барилга-хабсаралгын ажал 2013 оной сентябрь һарада хэгдэжэ эхилээ. 2018 оной февраль һарада хада малталгын ажал дүүрэбэ. Сочи хотодо Олимпиин наадануудай обьектнүүдые барихадаа, туршалга гараһан мүнөө үеын технологи болон хэрэгсэлнүүд тус барилгада ашаглагдаа. Байгалай тоннель 2019 ондо ашаглалгада тушаагдаха гэжэ түсэблэгдэнэ. Тэрэ болотор эндэ тоннель болбосон түхэлтэй болгохо талаар, сэрэгэй харууһалалгын болон зай бариха обьектнүүд баригдаха юм.

Энэ түмэр харгыда Кисловодск-Тында, Нерюнгри - Москва, Улаан-Үдэ-Северобайкальск, Северобайкальск-Москва, Северобайкальск-Красноярск гэһэн шэглэлнүүдээр хүнүүдые шэрэдэг табан поезднүүд болон хото шадар хүнүүдые шэрэдэг поезднүүд ябадаг.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Владимир Путин Буряад Улас Алексей Цыденов тоннель барилга18:31

​Жители Бурятии могут воспользоваться бесплатным мобильным приложением Can Help 

17:58

​Театр «Байкал» представит международный проект «Дуун хээ» в Улан-Удэ 

17:20

Бурятмяспром открыл пункт по приёму мяса от населения 

16:59

​Начало пожароопасного сезона официально объявили в Бурятии 

16:44

​Международный конкурс балетмейстеров-постановщиков имени Татьяны Гергесовой пройдёт в Бурятии 

16:18

​Имя лучшего ученика года объявили в Бурятии 

15:22

​Николай Рузавин предложил усилить роль архитекторов в застройке территорий в Бурятии 

14:11

​Высокотехнологичная медпомощь в Бурятии за год увеличила охват пациентов на 12% 

13:25

​Дальний Восток готов принять победителей конкурса «Лидеры России» 

11:37

​Промышленный туризм планируют развивать в Бурятии 

10:14

​Выставка «Гэсэр – эпическое наследие бурят» открылась в Улан-Удэ 

09:37

​Первый в России фестиваль скорости на льду «Байкальская миля» прошёл в Бурятии   

08:45

Зурхай на ​18 марта, 12 лунный день 

08:25

Сильные снегопады и штормовой ветер ожидаются в Бурятии сегодня, 18 марта 

Наши издания