Главная / Новости /Спорт / Буряад хүбүүн Олимпиин медальтай болобо

Буряад хүбүүн Олимпиин медальтай болобо

07-03-2018

Бато Базаров, Базар Базаргуруев, Жамсо Лхамажапов

Мартын 4-дэ Бишкек хотодо 2008 ондо үнгэргэгдэһэн Олимпиин наадануудай хүрэл медаль Буряадай барилдааша Базар Базаргуруевта зүүлгэгдэбэ.

Олон жэл соо Буряадай тамиршан Кыргызстанай түлөө барилдаһан байна. Үни хүлеэгдэһэн олимпиин медаль абахаа Базар түрүүшынгээ һоригшо Бато Базаров болон мэдээжэ буряад барилдааша Жамсо Лхамажаповтай ошоһон байна.

Жамсо Лхамажапов Базарые Кыр­гызстанай барилдаантай танилсуул­жа, тус гүрэниие түлөөлхыень эгээл түрүүн дурадхаа бэлэй гээд һануулая.

Бээжэндэ болоһон Олимпиин на­адануудта Базар Базаргуруев 5-дахи һуури эзэлһэн байна. Манай тамирша­ниие шүүжэ шадаһан Украинын Василий Федоришин хоёрдохи һуурида гарабашье, хэдэн жэл болоод, допинг хэрэглэһэн байна гэжэ мэдэгдээ. Тии­гэжэ хүрэл медаль Базарта хүртэбэ.

Бишкектэ боложо байһан Азиин чемпионадай үедэ Олимпиин наадануудай хүрэл медаль Базарта зүүлгэгдээ. Кыргызстанай Засагай га­зарай тогтоолоор Базар мүнгэн шан­да хүртэжэ, 2 миллион 209 мянга 312 сом абаха болоо. 

Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ

Теги: Олимпиин наадануудНаши издания