Главная / Новости /Спорт / «Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанай шанда хүртэхын түлөө хүнгэн атлетикээр эстафетын дүрим

«Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанай шанда хүртэхын түлөө хүнгэн атлетикээр эстафетын дүрим

20-04-2018

Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанай шанда хүртэхын түлөө хүнгэн атлетикээр хабарай эстафетэ 72-дохиёо байгша оной майн 6-да үнгэргэгдэхэ юм. Мүрысөөн Буряад Уласай Бэеын соёлой-элүүржүүлгын болон олоной хабаадалгатай тамирай хэмжээ ябуулгануудай ниитэ түсэб бэелүүлгын хэмжээндэ үнгэргэгдэнэ.

Үнгэргэгдэхэ газар болон саг

2000 метр (10 шата) утын зайда хүнгэн атлетикын эстафетэ байгша оной майн 6-да Улаан-Үдэ хотодо үнгэргэгдэнэ. Хабаадагшадай жагсаал Соведүүдэй талмай дээрэ үглөөнэй 10 саг 30 минутада эхилхэ. Түрүүшын бүлэгэй урилдаан - 11 сагта.

Мүрысөө үнгэргэлгые залан хүтэлбэрилгэ

Энэ хэмжээ ябуулгые Буряад Уласай Тамирай болон залуушуулай бодолгын яаман, Буряад Уласай Хүнгэн атлетикын федераци, Тамирай байшангуудай захиргаан, “Буряад үнэн” Хэблэлэй байшан эмхидхэн үнгэргэнэ. Эмхидхэлэй хорооной түрүүлэгшэ – “Тамирай байшангуудай захиргаан” гэһэн гүрэнэй эмхи зургаанай хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэлгын таһагай дарга, Россиин спортын мастер Татьяна Валерьевна Белякова. Мүрысөөнэй ахамад шүүгшэ – Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин доцент, 1-дэхи категориин шүүгшэ, Россиин спортын мастер Надежда Николаевна Суворова.

Мүрысөөндэ хабаадаха эрилтэнүүд

Команда бүхэн 10 хүнһөө бүридэхэ ёһотой. Мүрысөөн 18 бүлэгөөр үнгэргэгдэхэ: 1-дэхи бүлэгтэ 9 жэлэй һургуулинуудай басагадай команданууд хоорондоо мүрысэхэ, 2-дохи бүлэгтэнь хүбүүдэй команданууд хабаадаха; 3, 4 - тусхай һургуулинуудай басагадай болон хүбүүдэй команданууд; 5, 6 - хотын дунда һургуулинуудай басагадай болон хүбүүдэй команданууд; 7, 8 - уласай аймагуудай дунда һургуулинуудай басагадай болон хүбүүдэй команданууд; 9, 10 - дунда мэргэжэлэй һуралсалай эмхи зургаануудай басагадай болон хүбүүдэй команданууд; 11, 12 - дээдэ һургуулинуудай басагадай болон хүбүүдэй команданууд; 13, 14 - бүхы түхэлэй эмхинүүдэй, эмхи зургаануудай, үйлэдбэринүүдэй эхэнэрнүүдэй болон эрэшүүлэй команданууд; 15, 16 - сэрэгэй частьнуудай, хуули хамгаалгын зургаануудай байгуулгын эмхинүүдэй эхэнэрнүүдэй болон эрэшүүлэй команданууд; 17, 18 - бүхы олониитын эмхинүүдэй, бүлгэмүүдэй, эблэлнүүдэй, мүн тиихэдэ хабаадахын тула эмхидхэгдэһэн эхэнэрнүүдэй болон эрэшүүлэй ямаршье команданууд.

1-8 бүлэгүүдтэ һургуулиин һурагшад хабаадана. Тиимэһээ командануудай хүтэлбэрилэгшэд үхибүүн бүхэндөө һурадаг газарһаань гэршэ саарһатай (һургуулиин хүтэлбэрилэгшын гар табилгатай, тамгатай) байха ёһотой. 9-12 бүлэгүүдтэ ганса оюутад хабаадана. Эндэ оюутанай билет харуулхада хүрэхэ. 13-14 бүлэгүүдтэ эмхинүүдэй, эмхи зургаануудай, үйлэдбэринүүдэй ажалшад хабаадана. Хүдэлдэг газарһаа баһа тамгатай, гар табилгатай гэршэ саарһан байха ёһотой. 15-16 бүлэгүүдтэ хабаатай зон үнэмшэлгэнүүдээ абаад ерэхэ ёһотой.

Нэгэ эмхи хэдэн команда табиха эрхэтэй. Бүхы команданууд энгэрэй дугаарнуудтай байха ёһотой. 13-18 бүлэгүүдтэ мүрысэхэ команда бүхэн 1000 түхэриг эмхидхэлэй түлбэри түлэхэ. 1-16 бүлэгүүдтэ мүрысэгшэд ондоо һургуулиин гү, али ондоо эмхиин түлөөлэгшэдые командынгаа бүридэлдэ абаха ёһогүй. Эдэ бүгэдэ эрилтэнүүдые сахяагүй команда мүрысөөндэ хабаадахагүй, дүнгүүдынь тоологдохогүй.

1-4 бүлэгүүдтэ урилдагшадай эстафетын зам

Эхин. 1-дэхи шата - 190 метр: “Бурятгеология” үйлэдбэриин геологическа нэгэдэлэй байшанһаа доошоо Ленинэй гудамжаар “Прогресс” кинотеатр хүрэтэр.

2-дохи шата – 200 метр: “Прогресс” кинотеатрһаа Илалтын проспектээр “Бурятия” зошод буудал хүрэтэр.

3-дахи шата – 300 метр: “Бурятия” зошод буудалһаа Илалтын проспектээр хүүргэ (эстакада) дээгүүр хүүгэдэй номой сан хүрэтэр.

4-дэхи шата – 300 метр: Хүүгэдэй номой санһаа Илалтын проспектээр Илалтын дурасхаалай хүшөө хүрэтэр.

5-дахи шата – 350 метр: Илалтын дурасхаалай хүшөөһөө Илалтын проспектээр “Алтан” гэһэн дэлгүүр хүрэтэр.

6-дахи шата – 350 метр: “Алтан” гэһэн дэлгүүрһээ һөөргөө Илалтын проспектээр Илалтын дурасхаалай хүшөө хүрэтэр.

7-дохи шата – 300 метр: Илалтын дурасхаалай хүшөөһөө Хүүгэдэй номой сан хүрэтэр.

8-дахи шата – 300 метр: Хүүгэдэй номой санһаа хүүргэ (эстакада) дээгүүр “Бурятия” зошод буудал хүрэтэр.

9-дэхи шата – 200 метр: “Бурятия” зошод буудалһаа “Прогресс” кинотеатр хүрэтэр.

10-дахи шата – 190 метр: “Прогресс” кинотеатрһаа Ленинэй гудамжаар дээшээ “Бурятгеология” үйлэдбэриин геологическа нэгэдэлэй байшан хүрэтэр. Эсэс.

5-18 бүлэгүүдтэ урилдагшадай эстафетын зам

Эхин. 1-дэхи шата - 530 метр: “Бурятгеология” үйлэдбэриин геологическа нэгэдэлэй байшанһаа доошоо Ленинэй гудамжаар Соведүүдэй талмай тойрон, “Бурятгеология” үйлэдбэриин геологическа нэгэдэлэй байшан хүрэтэр.

2-дохи шата – 390 метр: “Бурятгеология” үйлэдбэриин геологическа нэгэдэлэй байшанһаа Илалтын проспектээр “Бурятия” зошод буудал хүрэтэр.

3-дахи шата – 300 метр: “Бурятия” зошод буудалһаа Илалтын проспектээр хүүргэ (эстакада) дээгүүр хүүгэдэй номой сан хүрэтэр.

4-дэхи шата – 300 метр: Хүүгэдэй номой санһаа Илалтын проспектээр Илалтын дурасхаалай хүшөө хүрэтэр.

5-дахи шата – 350 метр: Илалтын дурасхаалай хүшөөһөө Илалтын проспектээр “Алтан” гэһэн дэлгүүр хүрэтэр.

6-дахи шата – 350 метр: “Алтан” гэһэн дэлгүүрһээ һөөргөө Илалтын проспектээр Илалтын дурасхаалай хүшөө хүрэтэр.

7-дохи шата – 300 метр: Илалтын дурасхаалай хүшөөһөө Хүүгэдэй номой сан хүрэтэр.

8-дахи шата – 300 метр: Хүүгэдэй номой санһаа хүүргэ (эстакада) дээгүүр “Бурятия” зошод буудал хүрэтэр.

9-дэхи шата – 200 метр: “Бурятия” зошод буудалһаа “Прогресс” кинотеатр хүрэтэр.

10-дахи шата – 510 метр: “Прогресс” кинотеатрһаа баруун тээшээ годироод, Ербановай гудамжаар Соведүүдэй талмай тойрон, “Бурятгеология” үйлэдбэриин геологическа нэгэдэлэй байшан хүрэтэр. Эсэс.

Мүрысөөндэ хабаадагшадые шагналга

1-12 бүлэгүүдтэ шангай һууринуудые эзэлһэн команданууд кубогуудаар, дипломуудаар болон дурасхаалай бэлэгүүдээр шагнагдаха. 13-18 бүлэгүүдтэ - дипломуудаар болон эмхидхэлэй түлбэринүүдһээ сугларһан жасаһаа мүнгэн шангуудта хүртэхэ. 5-12 бүлэгүүдтэ хабаадаһан командануудай 1-дэхи шатада эрхим дүн харуулһан хүбүүд, басагад Буряад Уласай Тамирай болон залуушуулай бодолгын яаманай, мүн “Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанай тусхай шангуудаар шагнагдаха. Бүхы командануудта хабаадагшын дипломууд барюулагдаха.

Хабаадаха тухай мэдүүлгэ үгэхэ гурим

Хабаадаха тухай мэдүүлгэ, эмхидхэлэй түлбэри (13-18 бүлэгүүд), аюулгүйе сахилгын һуралсал үнгэргэһэн тухай дансаяа байгша оной апрелиин 26-да РСШОР-ой конференц-танхим соо (Түб стадион, 2-дохи дабхар) үнгэргэгдэхэ шүүгшэдэй коллегидэ тушааха: 15:30 сагта – 1-8 бүлэгүүдэй командануудай түлөөлэгшэд, 16:30-да – 9-18 бүлэгүүдэй командануудай түлөөлэгшэд.

Гадна заабол өөрынгөө поликлиникын педиатр эмшэнһээ (18 наһа хүсөөгүй хабаадагшадта), терапевт эмшэнһээ (18-һаа дээшэ наһатай хүнүүдтэ) мүрысөөндэ хабаадахые зүбшөөһэн гэршэ саарһан гү, али дунда һургуулиин, дээдэ болон дунда мэргэжэлэй һуралсалай эмхи зургаануудай, үйлэдбэриин эмхинүүдэй тамирай медицинын талаар үнэмшэлгэтэй здравпунктнуудай эмшэнэй бэшэһэн мэдүүлгэ хамаг тамгатаяа байха ёһотой. Тамиршад болон тамирай ветеранууд баһал тусхай зүбшөөрэл абаха зэргэтэй.

Холбоо бариха утаһан: 8-950-387-90-78 (Темников Геннадий Иванович), 63-95-29 (Суворова Надежда Николаевна – ахамад шүүгшэ), 8-914-835-35-14 (Белякова Татьяна Валерьевна), 8-902-167-37-22 (Балданов Борис Владимирович).

Эмхидхэлэй хороон

Герман Намжиловай гэрэл зураг


Теги: эстафетэ Буряад Уласай Тамирай болон залуушуулай бодолгын яаманНаши издания