Главная / Новости /Спорт / Уласхоорондын амжалтанууд

Уласхоорондын амжалтанууд

18-07-2018

Эрэмдэг бэетэй харбаашад ээлжэ­этэ амжалтануудаа туйлаба. Тэдэ Европын Кубогта хүртэхын түлөө хоёрдохи шатын мүрысөөндэ шалгараа.

Тус мүрысөөн Чехи гүрэнэй Нове-Место хотодо үнгэргэгдөө. 31 гүрэнэй 284 та­миршадай дун­да Буряадаймнай түлөөлэгшэд һайн дүнгүүдые харуулаа.

Мэдээжэ тамир­шан ябаһан Светла­на Гомбожаповагай шаби Сергей Хута­ков энэ мүрысөөнэй хубиин тоосоондо түрүүлжэ гараа. Мүн тиихэдэ командна микст тоосоондо Александр Дорофеев Московско можын Елена Крутоватай чемпионой нэрэ зэр­гэдэ хүртөө.

Үшөө тиихэдэ Сер­гей Хутаков микст тоосоондо Краснодарай Маргарита Сидоренко­той хамта хүрэл медаль абажа шадаа. Буряадай Татьяна Андриевская, Саха-Яхад Уласай Сте­панида Артахинова болон Елена Круто­ва гэгшэд командна мүрысөөндэ гурбадахи һуури эзэлээ.

Ородой суглуулаг­дамал командын аха­мад һоригшо Виктор Сапуновай хэлэһээр, Европын Кубогта хүртэхын түлөө хоёр­дохи шата түрүүшын мүрысөөнһөө олон тамиршадые суглуу­лаа.

- Эндэ ганса Ев­ропын команданууд ерээ бэшэ, мүн Азиин, Америкын тамиршад хабаадаа. Дэлхэйн Ку­богта хүртэхын түлөө адли шанга тулалдаан болоо гээшэ. Тэ­дээн соо манай тамир­шад һайн дүнгүүдые харуулһандань баяр­ламаар, - гэжэ Виктор Сапунов хөөрэнэ.

Европын Кубог­та хүртэхын түлөө мүрысөөнэй хоёр шатын дүнгөөр түрүү һуури эзэлэгшэд элирүүлэгдээ. Эндэ Ородой аяар 10 түлөөлэгшэд ороһониинь һайшаалтай. Саха-Яхадай Степанида Артахинова бо­лон Башкортоста­най Антон Зяпаев гэгшэд Европын Ку­богта хүртөө. Энэ тоосоондо манай Сергей Хутаков хоёр­дохи һуурида гараа. Шангай һуури эзэлэг­шэдэй тоодо Татьяна Андриевская болон Александр Дорофеев гэгшэд ороо.

Мүнөө үедэ Оро­дой тамиршад Ев­ропын чемпионадта шанга бэлэдхэл эхи­лээ. Энэ мүрысөөн ав­густын тэгэндэ Поль­шо гүрэнэй Пильсен гэжэ хотодо болохоор хараалагдана.

Борис БАЛДАНОВ

Теги: һур харбалгаар мүрысөөн19:24

​Фонд «ЗвениУдинск» и Байкальский колледж туризма и сервиса договорились о сотрудничестве 

17:03

​Намсарай Намсараев: «Бурятия имеет неограниченные возможности для роста» 

16:41

​«Наран» ансамбль – Санкт-Петербург хотодо 

15:38

​Эдиршүүлэй олимпиадаһаа – хоёр мүнгэн медаль 

15:12

Багшашье, барилгашаншье 

14:46

Улан-Удэ производит более 50% всех отходов республики 

14:45

​«Буряад зоноймнай шэмэг дууе барандаа угтыт даа!» 

14:20

​Тоонто нютагаа түүрээһэн дуушан 

13:59

​Сартулы 

13:27

​«ГЛОБАЛЬНЫЙ ЁХОР» объединяется с «НОЧЬЮ ЁХОРА» 

11:49

«Школа грамотного потребителя» в Бурятии начала уроки по ЖКХ 

11:49

​Баян Бата-Мүнхэ 

11:19

​Тэнгэриин бэшэгтэй буряад арад бодохо ёһотой 

10:47

​«Арһан бээлэйн» эзэнэй амжалтанууд 

10:22

​Залуу халаанда – ёһотой жэшээ 

09:58

​«Оюун бэлиг» мүрысөөн үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрөө 

09:33

​Хэжэнгын таряашад урматай 

09:08

Эрдэм Дагбаевай дурасхаалда 

09:00

Бурят-монгольский зурхай с 17 по 23 октября 

08:25

Тёплая погода без осадков сохраняется в Бурятии сегодня, 17 октября 

Наши издания