Главная / Новости /Спорт / Уласхоорондын амжалтанууд

Уласхоорондын амжалтанууд

18-07-2018

Эрэмдэг бэетэй харбаашад ээлжэ­этэ амжалтануудаа туйлаба. Тэдэ Европын Кубогта хүртэхын түлөө хоёрдохи шатын мүрысөөндэ шалгараа.

Тус мүрысөөн Чехи гүрэнэй Нове-Место хотодо үнгэргэгдөө. 31 гүрэнэй 284 та­миршадай дун­да Буряадаймнай түлөөлэгшэд һайн дүнгүүдые харуулаа.

Мэдээжэ тамир­шан ябаһан Светла­на Гомбожаповагай шаби Сергей Хута­ков энэ мүрысөөнэй хубиин тоосоондо түрүүлжэ гараа. Мүн тиихэдэ командна микст тоосоондо Александр Дорофеев Московско можын Елена Крутоватай чемпионой нэрэ зэр­гэдэ хүртөө.

Үшөө тиихэдэ Сер­гей Хутаков микст тоосоондо Краснодарай Маргарита Сидоренко­той хамта хүрэл медаль абажа шадаа. Буряадай Татьяна Андриевская, Саха-Яхад Уласай Сте­панида Артахинова болон Елена Круто­ва гэгшэд командна мүрысөөндэ гурбадахи һуури эзэлээ.

Ородой суглуулаг­дамал командын аха­мад һоригшо Виктор Сапуновай хэлэһээр, Европын Кубогта хүртэхын түлөө хоёр­дохи шата түрүүшын мүрысөөнһөө олон тамиршадые суглуу­лаа.

- Эндэ ганса Ев­ропын команданууд ерээ бэшэ, мүн Азиин, Америкын тамиршад хабаадаа. Дэлхэйн Ку­богта хүртэхын түлөө адли шанга тулалдаан болоо гээшэ. Тэ­дээн соо манай тамир­шад һайн дүнгүүдые харуулһандань баяр­ламаар, - гэжэ Виктор Сапунов хөөрэнэ.

Европын Кубог­та хүртэхын түлөө мүрысөөнэй хоёр шатын дүнгөөр түрүү һуури эзэлэгшэд элирүүлэгдээ. Эндэ Ородой аяар 10 түлөөлэгшэд ороһониинь һайшаалтай. Саха-Яхадай Степанида Артахинова бо­лон Башкортоста­най Антон Зяпаев гэгшэд Европын Ку­богта хүртөө. Энэ тоосоондо манай Сергей Хутаков хоёр­дохи һуурида гараа. Шангай һуури эзэлэг­шэдэй тоодо Татьяна Андриевская болон Александр Дорофеев гэгшэд ороо.

Мүнөө үедэ Оро­дой тамиршад Ев­ропын чемпионадта шанга бэлэдхэл эхи­лээ. Энэ мүрысөөн ав­густын тэгэндэ Поль­шо гүрэнэй Пильсен гэжэ хотодо болохоор хараалагдана.

Борис БАЛДАНОВ

Теги: һур харбалгаар мүрысөөнНаши издания