Главная / Новости /Спорт / ​Буряад уласта хүүгэдэй тамирай нааданууд эхилбэ

​Буряад уласта хүүгэдэй тамирай нааданууд эхилбэ

07-09-2018

Үсэгэлдэр, сентябриин 6-да, Буряад Уласай Сэлэнгэ аймагай Гусиноозёрск хотодо хүүгэдэй тамирай наадануудай нээлгын баяр ёһолол үнгэргэгдэбэ. Энэ хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай 21 аймагай болон Улаан-Үдэ хотын 24 команда, 1300 хабаадагшад болон урилдаа эмхидхэгшэд суглараа.

Хүүгэдэй тамирай наадануудай нээлгын ёһололдо Буряад Уласай Толгойлогшо сугларагшадые амаршалжа, эдир тамиршадта амжалта хүсэбэ.

- Хүндэтэ нүхэд, анха түрүүшынхиеэ эмхидхэгдэһэн хүүгэдэй тамирай наадануудай нээгдэһэн баяраар амаршалнаб. Энэ хэмжээ ябуулга эмхидхэхэ гү, али үгы гэжэ удаан сагта бодолгото болообди. Хүүгэдэй тамирай нааданууд ехэ харюусалгатай хэмжээ ябуулга ха юм. Теэд үхибүүдэй илалтын түлөө гар бүмбэгэ, футбол, теннис, барилдаанда тулалдахын хараабди. Тэдэнэр нюдэндөө галтайхан, урагшаал тэгүүлхэ хүсэлтэй. Саашадаашье энэ хүсэлөө алдангүй ябахань болтогой. Үхибүүдэй элүүр энхэ, хүсэ шадалтай, зол жаргалтай ябахын тула, бидэнэр, томошуул, иимэ оршон байгуулха ёһотойбди, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаман болбосоролой болон эрдэм ухаанай яамантай хамта хүүгэдэй тамирай наадануудые эмхидхэжэ үнгэргэнэ. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хэлэһээр, улас дотор хүүгэдэй тамир хүгжөөхэ талаар ажал ябуулагдана.

-Манай уласта тамирай наадануудта онсо анхарал хандуулагдана. Хойто жэлдэ һур харбаанай байшанай барилга эхилхэбди. Гүрэнэй болон хубиин хабаадагшадтай суг ажал ябуулжа, мүльһэн ордоной барилга эхилхэбди. Хойто жэлдэ Мухар-Шэбэр болон Бабанта аймагуудта физкультурна-спортивна комплекснүүдэй барилга эхилхэ. Сэлэнгэй аймагай Гусиноозёрск хотодо стадион баригдаа. Улас дотор ехэ хэмжээнэй тамирай мүрысөөнүүд үнгэргэгдэнэ. Үнгэрһэн жэлдэ манай тамиршад Ород гүрэнэй болон дэлхэйн хэмжэнэй мүрысөөнүүдтэ 600 медальда хүртэһэн байна. Тиимэһээ улас дотор тамиршадаа дэмжэхэ, хүгжөөхэ хэрэгтэй. Тамирта онсо анхарал хандуулхабди, - гэж уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

Тамирай нааданууд сентябриин 8 болотор эмхидхэгдэхэ. Командна болон хубиин тоосоондо илагшад диплом, медаль болон бэлэгүүдээр шагнагдаха.

Буряад уласай һурагшадые тамирай наадануудта эдэбхитэй хабаадаха, ГТО-гой нормативуудые тушааха, элүүр энхэ ябаха зорилготой хүүгэдэй тамирай нааданууд эмхидхэгдэнэ. 

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Алексей Цыденов хүүгэдэй тамирай наадануудНаши издания