Главная / Новости /Экономика / ​Сибириин федеральна тойрогто түлбэриин «Мир» карта хэрэглэлгээр Буряад Улас түрүүшүүлэй тоодо

​Сибириин федеральна тойрогто түлбэриин «Мир» карта хэрэглэлгээр Буряад Улас түрүүшүүлэй тоодо

11-09-2018

Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай хэблэлэй албанай мэдээсэһэнэй ёһоор, уласай бюджетнэ эмхинүүдэй хүдэлмэрилэгшэд болон оюутадта салин түлэхэ түсэл бэелүүлгын хэмжээндэ «Мир» гэһэн үндэһэтэнэй түлбэриин системэ хэрэглэгдэнэ. Ородой Холбоото Уласай бюджедэй системэһээ үндэһэтэнэй түлбэриин «Мир» картада орохо талаар үнгэргэгдэһэн хэмжээ ябуулганууд тухай Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо Игорь Шутенков тоособо. Сибириин федеральна тойрогто түлбэриин «Мир» карта хэрэглэлгээр Буряад Улас түрүүшүүлэй тоодо июлиин 1-һээ хойшо ябана. Тиихэдэ Новосибирск болон Омск можонууд баһал түрүүлнэ.

Буряад Уласта 114 мянган шахуу бюджедэй һалбариин хүдэлэмэрилэгшэд болон 12 мянганһаа дээшэ оюутадта «Мир» картада салин болон стипенди түлэгдэнэ. Бүхыдөө улас дотор 400 мянганһаа дээшэ «Мир» карта ажаһуугшадта дамжуулагдаа.

Ородой Холбоото Уласай Банкын уласай таһагта мэдээсэһэнэй ёһоор, түлбэриин үндэһэтэнэй системэ ажаһуугшадай дунда эдэбхитэй хэрэглэгдэнэ. Байгша оной түрүүшын кварталда иимэ картаар 6 саяһаа дээшэ түлбэринүүд хэгдэһэн һаа, хоёрдохи кварталда – 9 саяһаа дээшэ. Тиихэдэ ажаһуугшад ехэнхидээ юумэ худалдажа абахадаа, түлбэриин «Мир» карта хэрэглэнэ.

Бюджедэй түлбэринүүдэй үндэһэтэнэй түлбэриин «Мир» картада оруулагдаха талаар ажал хэдэн шатада бэелүүлэгдэнэ. Энэ ажалай нэгэ шата 2018 оной июлиин 1-дэ түгэсөө. Тиигэжэ банкнууд хүдэлмэрилэгшэдэй салин болон оюутадай стипенди түлбэриин уласхоорондын картануудта түлэхэ эрхэгүй болобо. Наһанйнгаа амаралтада гараһан зоной пенси «Мир» картада түлэхэ талаар ажал 2020 оной июлиин 1 болотор үргэлжэлүүлэгдэхэ.

Түлбэриин «Мир» системын таһагай гэрэл зураг


Теги: бюджетНаши издания