Главная / Новости /Спорт / ​Олимпиин нааданай абаргые диилэбэ

​Олимпиин нааданай абаргые диилэбэ

12-09-2018

Үнгэрһэн долоон хоногто Якутск хотодо болоһон уласхоорондын мүрысөөндэ Буряадай тамиршад дүрбэн хүрэл ме­даль абажа шадаа. Евгений Жербаев түрүү һуури эзэлжэ, бүхы харагшадаа болон спортдо дуратайшуулые баярлуулба.

Саха (Яхад) Уласай суута һоригшо Дми­трий Коркиной дурас­хаалда зорюулагдаһан энэ мүрысөөндэ 20 гаран гүрэнүүдэй 194 барилдаашан хибэс дээрэ гараа. Дмитрий Коркин амиды мэн­дэ ябаа һаа, 90 наһа хүрэхэ байгаа. Энэ ойн баярта зорюулагдажа, олон тоото хэмжээ ябуулганууд Якутск хотодо болон аймагу­удта үнгэргэгдөө. Эгэ­эл томонь хадаа ба­рилдаанай мүрысөөн боложо үгөө.

Буряадай тамир­шад сооһоо эгээл ялас гэмэ амжалта Евгений Жербаев туйлаа. 70 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ тэрэ хэдэн һайхан илалтануудые асарба. Хахад финалда Олимпиин наадану­удай абарга чемпион Сослан Рамоновтой уулзажа, 8:0 гэһэн то­отойгоор шүүжэ га­раа. Оройдоол һара урид эдэ хоёр Ород гүрэнэй чемпионадта хабаадажа, Рамоно­вынь илалта туйлаһан байна. Тиигэжэ Евге­ний Жербаев финалда Монголой барилдаа­ша Бат-Эрдэнэ Бям­бадоржтой уулзаа. Тэмсээнэй түрүүшын шатада ана-мана ба­рилдаан болоо. Харин хоёрдохи шатадань Евгений бүхы шада­лаа харуулжа, монгол тамиршанда багахан­шье найдал үлээбэгүй. Иигэжэ Евгений Жер­баев Дмитрий Корки­ной мүрысөө гурбада­хияа шүүбэ.

- Манай мүрысөөндэ эрхим барилдаа­шан гэһэн нэрэ зэргэ олгогдобол, Евгений Жербаев энэ шанда хүртэхэ байгаа, - гэжэ Якутскын сурбалжалагшад бэшэнэ.

Тус мүрысөөндэ Буряадай тамиршад үшөө дүрбэн хүрэл медаль абаа. 57 ки­лограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Димчик Ринчинов болон Тамир Гармаев гэгшэд шал­гараа. Ринчинов хадаа Белоруссиин түлөө ба­рилдаа гэжэ һануулая. 65 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Алексей Боровицкий гурбада­хи һуури эзэлээ. Эгэ­эл хүндэ шэгнүүртэй барилдаашадай дунда Балдан Цыжипов шан­гай гурбадахи һуурида гараа.

Якутскын хибэс дээрэ Монголой ба­рилдаашад һайн дүнгүүдые харуулаа. Тэдэ табан мүнгэн, гурбан хүрэл медаль­нуудые нютагтаа абаашаа.

“Спортякутия.ru” гэһэн сайтһаа гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ

Теги: барилдаанНаши издания