Главная / Новости /Спорт / ​Ородой Холбоото Уласай спортын сайд Буряад Улас ерэбэ

​Ородой Холбоото Уласай спортын сайд Буряад Улас ерэбэ

21-09-2018

Мүнөөдэр, сентябриин 21-дэ, Ородой Холбоото Уласай спортын сайд Павел Колобков албанай хэрэгээр Буряад Улас ерэбэ.

Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудта спортын хангалгын байгууламжын түсэлнүүдые гүрэнэй-хубиин талаһаа хабаадагшадтай бэелүүлхэ талаар дүхэриг шэрээдэ федеральна сайд Буряад Уласта хабаадаха. Тиихэдэ Павел Колобков Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй уулзажа, Ородой Холбоото Уласай спортын яаман болон Буряад Уласай Засагай газартай спорт хүгжөөлгын һалбарида ажалаа суг ябуулха тухай хэлсээ баталха түсэбтэй.

Буряад Уласта Мүльһэн ордон бариха талаар, «2016-2020 онуудта Ородой Холбоото Улас дотор спорт болон тамир хүгжөөлгэ» гэһэн федеральна программа улас дотор бэелүүлхэ талаар Павел Колобков Улаан-Үдэдэ суглаа үнгэргэхэ юм. Удаань Павел Колобков Түбэй стадион хүрэжэ, тамирай-спортын байшанда тамаржа һургаха уласай спортын һургуули нээлгын баяр ёһололдо хабаадаха.

Ородой Холбоото Уласай тамирай болон эдэй засаг хүгжөөлгын яамануудай нүүдэл суглаан байгша оной сентябриин 20-21-нэй үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэнэ гэжэ һануулнабди. Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай, федеральна засаг зургаанай, хари гүрэнүүдэй түлөөлэгшэд, мүнгэ зөөри оруулагшад спортын хангалга байгууламжада мүнгэ һомололго тухай зүбшэн хэлсэнэ. 

Ородой Холбоото Уласай спортын яаманай хэблэлэй албанһаа гэрэл зураг абтаба


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Павел Колобков Алексей Цыденов спорт хүгжөөлгэНаши издания