Главная / Новости /Экономика / ​Харгынуудые заһабарилгада Буряад уласта 1,7 миллиардһаа дээшэ мүнгэн һомологдохо

​Харгынуудые заһабарилгада Буряад уласта 1,7 миллиардһаа дээшэ мүнгэн һомологдохо

11-04-2019

2019 ондо Буряад уласта «Аюулгүй, һайн шанартай автомобилиин харгынууд» гэһэн үндэһэтэнэй түсэл бэелүүлэгдэжэ эхилхэнь. Федеральна хэмжээнэй түсэлөөр байгша ондо Улаан-Үдэ болон хото шадархи аймагуудай харгынууд заһабарилагдахаһаа гадуур, уласай харгынууд шэнэлэгдэхэ. Харгы заһабарилгада федеральна болон уласай бюджедүүдһээ 1,7 миллиардһаа дээшэ мүнгэн һомологдохо юм.

Ородой Холбоото Уласай 83 можо можо нютагай 104 хото болон хото шадархи аймагууд федеральна түсэлдэ хабаадажа, тэрэ 2024 он болотор бэелүүлэгдэхэ юм.«Аюулгүй, һайн шанартай автомобилиин харгынууд» гэһэн үндэһэтэнэй түсэлдэ гүрэн доторхи харгынуудай 85 хубииень нормативта тааруу болгожо, харгын гэнэ усал ушардаг газарнуудай тоо хоёр дахин бага болгохо гэһэн шухала зорилгонууд табигданхай.

Улаан-Үдэ болон хото шадархи аймагуудай харгынуудай 58 хубинь эрилтэнүүдтэ тааруу гэжэ 2018 оной дүнгүүдээр элирүүлэгдээ. 2019 ондо 28 объектэ харгы заһабарилагдаха юм.

Буряадай ниислэл хотодо - 12,21 модоной зайда, Байгал шадарай аймагта - 4,38 модоной зайда, Загарай аймагта - 9,9 модоной зайда,Тарбагатай аймагта - 10,2 модоной зайда, Ивалга аймагта 3,5 модоной зайда харгынууд һэльбэн шэнэлэгдэхэ. Харгы заһабарилгын ажалда федеральна болон уласай бюджетһээ 1,25 миллиард түхэриг һомологдохо. Тиихэдэ 485 сая түхэриг 20 модоной зайда уласай харгы заһабарилгада шэглүүлэгдэхэ юм.

Тиихэдэ Улаан-Үдэ-Турунтаево-Хурамхаан-Новый Уоян харгын гурбан газарта, Улаан-Үдэ-Романовка-Шэтэ ( 351-дэхи– 354-дэхи модондо), Романовка-Багдарин (164-дэхи – 173-дахи модондо), Мухар-Шэбэр-Бэшүүр-Хяагта (125-дахи–130-дахи модондо),Улаан-Үдэ-Загарай-Хэжэнгэ-Хори(190-дэхи – 197-дохи модондо), Иволгинск-Ивалгын һүмэ ( 9-дэхи – 10-дахи модондо), Монды-Өөрлиг (146-дахи– 153-дахи модондо), Татаурово-Острог гэһэн харгынууд заһабарилагдаха. 2024 он болотор үндэһэтэнэй түсэл бэелүүлгэдэ Буряад Уласта 17,2 миллиард һомологдохо, Улаан-Үдэ болон хото шадархи аймагуудай харгын заһабарилгада 7,5 миллиард дамжуулагдаха юм.  

Анна Огороднигой гэрэл зурагНаши издания