Ниигэм 15 aug 2023 461

Дара эхын һургаалда хүртөө

Августын 13-най Нима гарагта «Дружба» КСК-да Уласхоорондын буддын шажантанай хуралдаанай үедэ Россиин Буддын шажанай заншалта Сангха Сагаан Дара эхын һургаал дэлгээ. Энэ һургаалда 1500 гаран хүн хүртөө, мүн баһа бүри олон хүнэй хүртэхөөр Буряад Уласай Засагай газарай ВКонтакте аккаунтда сэхэ дамжуулга эмхидхэгдээ юм.

- Сагаан Дара Эхын һургаал үнгэргэхын тулада ехэ бэлэдхэл ябуулагдаа. Урид бидэ Дээдэ Онгостой­до оршодог Дуйнхор дасанай лама­нартай элһэн мандала урлан бай­гуулаабди. Тиигээд мандалые бай­гуулгын һүүлшын үдэртэ ута наһа үршөөдэг сэдьхэлэй түгшүүрилтэй зондо туһалдаг Сагаан Дариха бо­дисада тухай хөөрэжэ үгэхэ гэжэ шиидээбди. Мүн баһа тусхай гури­мууд үнгэргэгдэжэ, байгуулагдаһан мандала һандаргагдаа. Мандалын элһэ хүн зондо һахюуһан болохоор тараанабди. Мүн лэ ямар нэ­гэн үбшэнһөө эдэгэхэеэ энэ элһэ уһанай эзэдтэ («Лусад» тахиха үедэ) үргэжэ болохо, - гэжэ Буддын ша­жанай «Даша-Чойнхорлин» ехэ һургуулиин захирал, буддын ша­жанай гүн ухаанай доктор геше лама Дымбрыл Дашибалданов тэмдэглээ.

Тэрэ мүн лэ Бурхан баг­шын һургаалые ойлгожо, тэдэ мэдээнүүдээ ажабайдалдаа туһатайгаар хэрэглэхэ арга болоно гэжэ шухалыень тэмдэглээ.

Буддын шажанда Сагаан Дара Эхэ бүхы Буддануудай үйлэ хэрэгүүдые бэелүүлжэ байдаг. Тэрэ 7 нюдэ­тэй: зургаан нюдөөрөө Сансарын 6 түбиие харана - 3 буянта һайн түрэлэй болон 3 муу нүгэлтэ түрэлэй, харин долоодохи нюдөөрөө бүри алад саашань гэтэлгэнэ. Россиин буддын шажантан гүрэн түрынгөө хүтэлбэрилэгшэдые Сагаан Дарихын хубилгаантай жэшэдэг. Хатан хаан Елизаветэһээ эхилжэ, хайрын сэдь­хэлтэй, туһалха хүсэлтэй энэ боди­садын хубилгаанууд гэжэ российска императорнуудые жэшэдэг байһан.

Сагаан Дара Эхын һургаалда байһан хүн бүхэн дээдын адиста хүртэнэ. Сагаан Дара Эхэ – ута наһа үршөөдэг бурхадай нэгэн. Һургаалай түгэсхэлдэ ута наһа үршөөдэг тусхай «Цэдо» уншагдаа. Удаань ажабайдал гээшэ саг зуурын лэ үзэгдэл гэжэ гэр­шэлхэеэ Сагаан Дарын мандала та­раагдадаг. Мандалые бүтээһэн элһэн адис боложо, һургаалда хүртэһэн хүн бүхэндэ тараагдана.

- Бидэ Ярослав хүбүүнтэеэ Улас­хоорондын будаадын шажантанай хуралдаанда хабаадахаяа зорюута Москваһаа хүрэжэ ерээбди. Эндэ ха­баадаха аргатай байһандаа ехэ ба­яртайбди. Хуралдаанай үедэ Сагаан Дара Эхын лүн табигдаха юм гэжэ долоон хоногойл урда тээ мэдээ- бди. Тиигээд лэ мүнөөдэр ниидэжэ ерэһээр лэ, аэропортһоо сэхэ эндэ ерээбди. Эндэ байхадамнай, ман­да ехэл һайн, сэдьхэл тэнюун байна, эндэ хүнүүд һайн һанаатай, юушье ойлгуулхаар, туһалхаар бэлэн, - гэжэ һургаал хүртэһэн Москвагай айлшан Екатерина сэдьхэлээ хүдэлгэһэн бо­долнуудаараа хубаалдана.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ