Ниигэм 16 aug 2023 493

Хангайн хэшэг – хэмтэй!

Буряад Уласай ажаһуугшад сентябриин 12-һоо һамар нөөсэлхэ аргатай.

© фото: Республиканское агентство лесного хозяйства

Хушын һамар суглуулха хаһада зорюулһан зүблөөн Бэшүүрэй ай­магта үнгэрбэ. Онсо байдалай журамай сахигдажа байгаа сагта хаана һамар суглуулмаар бэ гэһэн газарнуудые ойн харуулшад элирүүлээ. Буряад Уласай ойн ажахын агентствын сайт дээрэ тэрэ га­зарнуудтай танилсажа болоно.

Богони мүртөө хүйтэн зун тудажа, һамар мүнөө дээрээ эдеэшээгүй. Эгээл тиимэһээ һамарта гараха хаһа нэгэ һараар хойшолуулагда­ба. Хүсэд эдеэшээгүй һамар суглуулжа, модо гэмтээхэ болоноб­ди. Тиимэһээ эдеэшээд унаһан һамар суглуулбал, бүри һайн гээд, агентствын мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ.

Эдэ модонуудые отолхонь хорюултай юм.

Фото: Республиканское агентство лесного хозяйства