Ниигэм 30 aug 2023 804

Эхэеэ һажааһан хүбүүн бэрхэ

Манай нютагта Данзанай Цэпэлма гэжэ hамган газаа гарахадаа - эрэ, гэртэ ороходоо эхэнэр болодог гэлсэгшэ hэн. Бага ябахадаа, ажалша бэрхыень ахамад зоной сэгнэжэ зугаалжа байхыень шагнажа hуугша hэм. Бүхэриг бэрхыень, илангаяа морин дээрэ hуугаад гүйлгэжэ ябахыень атаархан харадаг зон олон байгаа.

Манай дунда гүүртын фермэ дээрэ хоёр морин байгша hэн. Улаан зээрдэ морини­инь хашан гээшэнь аргагүй, дээрэнь hуугаад ябахада дэншээ. Нүгөөдэнь, ангир гүүн, баhал дутуу дундатай. Ангир гүүн дээрэ hуугаад ябанхаар, ябагаар ошоо hаа, дээрэ гэлсэгшэ бэлэй. Данзанай Цэпэлмаагай мор­доходо, эдэ морид ульгам болодог байhан. Гэшхэдэлээ ульгам жороо болгон hайбарлагша бэлэй. «Аладаа ада шүдхэртэй hамган юм аабы», - гэлдэн наhатай эрэшүүл атаархажа, энеэдэ гаргаха.

Нютаг соогоо Дондог эжы, Володя эжы гүүлэжэ, ехэл хүндэтэй ябадагы­ень мартагшагүйб. Хүбүүниинь Дан­занай Дондог бага зааханhаа хойшо ажалша бэрхээр өөдөө боложо, эр­тэхэн гэрэй эзэнэй уялга дүүргэжэ эхилhэн. Нютагай эрэшүүлые даха­жа, ямаршье ажалдаа ябахадаа, хэды магтуулжа ябааб! Эжын хүбүүн эрхэ юмаа, эрхэш хадаа Эсэгэ ороной сэ­рэгтэ эрхэ бэшээр мордоол даа гээд, энэ дуунай үгэнүүдые баримталhан мэтэ, нютагай хүбүүд сэрэгэй албан­да жэл бүхэндэ мордогшо бэлэй. Баг­жагар томо бэетэй, бүргэдэй хараса­дал шарайтай, шамбайхан шадалтай Данзанай Цэпэлмаагай Дондог Ном­гон далайн уhан сэрэгтэ татагдаад, эхэ оронойнгоо зүүн хизаарые хам­гаалха эрын уялга дүүргэхэеэ мор­доо.

«Эхын захяа богонихон: «Хүнэй урда бү гараарай, хүнэй хойно бү ябаарай гэhэн захяатай Дондог Номгон далай дээрэ 4 жэл хахад үнэн сэхээр ябажа ерэhэн».

Yбсүүндэнь дайшалхы ба поли­тическэ бэлэдхэлэй отличник, мүр дээрэнь нэгэдэхи статьягай стар­шина гэhэн тэмдэгүүдтэй сэрэгэй алба дүүргэжэ, нютагаа бусаа hэн. Партиин Райкомдо ерэжэ учёдто ороходонь, эмхидхэлэй ба парти­ин ажалай таhагые даагша учётно – партиин дансанайшни ерэхэдэ, ажал тухай хөөрэлдэхэбди гээд, Дондогые табяа. Уданшьегүй hайн бэшэг сэрэгэй албанhаань учётно карточкатайнь ерэжэ, Дондок Дан­занов райкомдо дуудуулагдаа hэн. Удамарша бэрхэ политическэ та­лаар hайн бэлэдхэлтэй спортсмен, бэе дээрээ харюусалгатай асуудал­нуудые шиидхэхэдээ, түргэн гэhэн үгэнүүдээр магтаhан удхатай бэшэг сэрэгэй политтаhагhаа ерэлсэhэн байгаа.

Тэрэ сагhаа хойшо Дондок До­ржиевич Данзанов Райкомой ком­сомолой нэгэдэхи секретаряар олон барилгануудые район дотороо эм­хидхэжэ хүтэлбэрилөө. ПМК «Бур­водстрой» гэhэн барилгын ажалые аймаг дотороо эмхидхэжэ, ехэхэн ажал ябуулжа, горитойхон барилга хээ бэлэй. Олон барилгашадай гэр бүлэнүүд гэр бараатай болоо. Ямар олон техникэ аймаг дотороо хүдэлгөө гээшэб, бэшэ барилгануудые даажа абадаг, саг соонь тушаалгада үгэдэг байhан. Эгээл томо промышленнэ үйлэдбэрилгын коллективые Дон­док Доржиевич шадабаритай бэрхэ­эр хүтэлбэрилөө.

Автор: Эдуард БУДАЕВ