Ниигэм 6 sep 2023 472

​Дууша сэдьхэлынь диваажандаа хүрэхэнь болтогой!

Буряад ороной баруун–урдахи Захааминай аймагай Санагын хүгжэмэй-уран һайханай hургуулиин ветеран, дуунай багшаар олон жэлдэ хүдэлhэн, арадай дуу, хатарай «Санага» ансамблиин гол дуушан байhан Родион Будажапович УНТАНОВ 2023 оной зун намар хоёрой уулзуурта энэ дэлхэйhээ халин ошобо.

Родион Будажапович 1946 ондо түрэhэн юм. Санагынгаа дунда hургуули дүүргээд, сэрэгэй албанда ябажа ерээ. Улаан-Үдын П.И. Чайковскиин нэ­рэмжэтэ хүгжэмэй учили­щиин дуунай таhагта орожо, амжалтатайгаар дүүргээ һэн.

Ажалайнгаа түрүүшын ал­хам Санагынгаа соёлой бай­шанда үхибүүдтэ дуу заалга­ар эхилээ бэлэй. Тэрэ сагhаа хойшо Родион Будажапович бүхы ажалайнгаа намтар аялга дуунтай холбоо, тии­гээд лэ бүхы талаан бэлигээ үхибүүдые уран һайханда дурлуулха дэмбэрэлтэ хэ­рэгтэ зорюулаа. Өөрөө ехэ hайхан баритон хоолойтой, дуунуудые, илангаяа арадай дуунуудые ирагуу һайханаар таталуулхадаа, тон бэрхэ, тай­зан дээрэ ёhотойл артистын арбан шадал харуулжа бай­гаал даа.

1990 онһоо Санагын хүгжэмэй (удаань уран һайханай болгогдоһон) hургуулида багшалжа, олон бэрхэ шабинарые hургажа гаргаа. Мүнөө Ринчин Баль­журов, Виктор Доржиев гэг­шэд багшынгаа нэрые дээрэ үргэн суурхуулжа ябана.

Арадай дуу, хатарай «Са­нага» ансамблиин гол дуу­шан Родион Унтанов түрэл ансамбльтаяа Захааминай аймагай, Буряад Уласай ай­магуудай ба Монгол ороной Сэлэнгэ, Булган, Хүбсэгэл аймагуудай тайзан дээ­рэ hайхан дуунуудаа оло дахин ханхи­нуулаа. Илангаяа « Пүнсэгэрхэн , бүмбэгэрхэн», « Хоймор» гэһэн буря­ад дуунуу­даа, монгол « Ишигма­ань», ород дуунуудые ялас гэмээргүй сэдхэжэ, олон зоной альга ташалган­да хүртэжэ ябаа.

Мүн тиихэдэ ай­магай, республикын олон тоото урилдаа­нуудта хабаадажа, оло дахин лауреадай нэрэ зэргэ­дэ хүртөө.

Ажалайнгаа хажуугаар сүлөөтэй сагтаа нютагайнгаа түүхэ домогуудые шэнжэлжэ, уг гарбалаа уудалжа, залу­ушуулда хэлэжэ, ойлгуулжа hуудаг бэлэй. Тиихэдээ баһа оршон байгаалидаа, орон хангайдаа гамтайгаар ханда­хые, аршаан булагуудаа, уһа голнуудаа ариг сэбэр байл­гахые, Баян сагаан Баатар хаан баабайдаа, Санагынгаа Табан уулануудта, Сарлаан таабайдаа шүтэжэ ябахые за­ажа ойлгуулдаг һэн.

Родион Будажапович Унтановтай суг хүдэлhэн Санагын уран һайханай һургуулиин, Санагын дунда hургуулиин багшанар, айма­гай ба Санагын соёлой ажал­шад Родион Будажапови­чай наhанайнь нүхэр Мария Петровнада, үри хүүгэдтэнь, аша зээнэртэнь, түрэл гарал­дань гүнзэгы шаналал га­шуудалаа мэдүүлнэ. Родион Будажаповичай нангин ду­расхаал Санага нютагай зо­ной сэдьхэлдэ хэтэ мүнхэдөө үлэхэл даа.