Ниигэм 13 sep 2023 365

Аймагтаа арга абахань

Загарайн аймагта гүрэнэй диализна таhаг нээгдэбэ. Мүнөө сагай эрилтэдэ тааруу эмшэлгын оньhон түхеэрэлгээр тэрэ хангагданхай.

Загарайда ажаhуугша Саян Цы­ренов гемодиализда жэл ша­хуу ябана. Тэрэ Улаан-Үдэ хото 3 үдэр болоод лэ, арга хэхэеэ ябадаг байгаа.

«Ехэ хүндэ байгаал даа. Хото хүрэхын тулада час шахуу харгыда ябахаш, - гэжэ Саян хөөрэнэ. - Танил зоноо гуйжа, бензин хэхэ хэрэгтэй болоно. Гаргашатайл hэн даа. Теэд энэ арга намда тон хэрэгтэй. Диа­лизай аргаар шуhан сэбэрлэгдэжэ, бөөридэ туhа хэнэ гээшэ».

Буряад Уласта гемодиализ хэдэг гүрэнэй эмшэлгын 3 лэ эмхи бии. Тэдэ булта Улаан-Үдэ хотодо оршо­дог. Мүнөө түрүүшынхиеэ аймагта - Загарайн түбэй больницын дэргэдэ байгуулагдаба.

«Загарайн аймагhаа 20 хүн арга хэхэеэ Улаан-Үдэ ошодог hэн. Зарим зониие түбэй больницын унаа тээбэ­ри тиишэнь зөөдэг байгаа. Мүнөө энэ бэрхэшээл шиидхэгдэжэ, бөөриин үбшэнтэй зондо хүнгэн болобо. Энэ хэрэг үнинэй хэлсэгдэбэшье, ко­вид үбшэнэй дэлгэрһэнһээ боложо, бэелүүлгэнь хойшолуулагдаа», - гэжэ Буряадай элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудупова хөөрэбэ.

Мүнөө Буряад Уласай Засагай газарай дэмжэлгээр больницын байшан заhабарилгын ажалда, мүн хэрэгтэй оньhон түхеэрэлгэ абаха хэрэгтэ мүнгэн гаргашалаг­даа. Хүн зоной hайн арга абахын тула креслэhээ эхилээд, бүхы хэ­рэгтэй юумэн тодхогдонхой. Эндэ 48 үбшэнтэн гемодиализ абажа байха аргатай. Кабинет 2 халаанда хүдэлхэ.

Буряадта бүхыдөө 500 хүн гемо­диализта ябадаг юм.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ бэлдэбэ