Ниигэм 1 dec 2023 636

Нангин хүхэ номин шулуун

Манай үбгэ эсэгэнэр илангаяа үндэрөөр номин шулуу сэгнэдэг байһан. Мүн лэ тус шулуун Түбэдэй буддын шажанай ехэ багшанарай, Египедэй фараонуудай, Америкын индейцүүдэй г.м. нангин заншалта шулуун юм.

Эрдэнитэ номин шулуун наһа бараһан хүнүүдэй яһанһаа мүндэлдэг гэһэн домогтой. Сэнхир хүхэ үнгэнь эзэнэйнгээ үбшэлхэдэ сайгаад, наһа барахадань, саб сагаан боложо хубилдаг гэдэг. Тиигээд элүүр энхэ бэетэй залуу хүнэй зүүжэ эхилхэдэ, һөөргөө хүхэ номин үнгэнь бусадаг ха.

Түбэдтэ номин гээшэ юрын шулуун бэшэ, харин ёһото бурхан гэжэ тоологдодог. Тэрэнэй ганса нэрэнь хүсэтэй һахюуһан боложо, хамаг муу муухайһаа аршалха, буян хэшэг үршөөхэ аргатай гэдэг. Түбэдэй зарим элитэ зон «Номин шулуун хушалтатай» г.м. удха шанартай нэрэ обогуудые, псевдонимуудые абадаг заншалтай.

Хитадай урдын заншалаар номин шулуун руу хараһан, бисалгаһан хүн алишье талаар ехэ хүсэ шадал нэмэдэг. Номин шулуутай тусхай мазь нюдэнэй катаракта эдэгээдэг, харанхыда харасые һайжаруулдаг. Мүн лэ уураг тархиин ужаг үбшэнһөө, элдэб янзын яра шархаһаа, шэшэнгирһээ эдэгээдэг. Һарын шэнэдэ һүниндөө номин руу хараад бисалгахада, хүнэй бэе элүүржэдэг, элдэбянзын тулалдаануудта илаха шэдитэ хүсэн үгтэдэг гэһэн этигэлтэй. Энэ хадаа ёһото номин шулуунда хабаатай. Мүнөөнэй дэлгүүртэ тараһан номин шулуунуудай олонхинь хуурмаг. Юундэб гэхэдэ, ёһото номин шулуун хоморой һэн тула, ехэ үнэтэй сэнтэй байдаг. Урдын caгhaa эгээл баян буряадууд номин шулуун шэмэглэлнүүдые ба һахюуһануудые зүүдэг байһан гэжэ мэдээжэ. Шүрэ, хуба г.м. шулуунууд номинһоо һураггүй үнэгүй сэнтэй.

Автор: Баярма БАТОРОВА