Ниигэм 11 dec 2023 561

Олон хэлэтэ боложо байгаа нэбтэрхэй толи РУВИКИ

Интернет сүлжээнэй нэбтэрхэй толи РУВИКИ Россиин арадуудай хэлэнүүд дээрэ шэнэ бүлэгүүдтэй боложо эхилбэ. Түрэл хэлэн дээрээ эрдэм мэдэсэеэ хубаалдаха ба мэдээсэл абаха аргатай сахим талмай зохёон байгуулжа, манай гүрэндэ ажаһуудаг хүн бүхэндэ адлихан арга боломжо олгохо гээшэ энэ толиин гол зорилго мүн.

Оросой арадуудай хэлэнүүд дээрэ бэшэгдэхэ бүлэгүүдые мэдээсэлээр дүүрэн хангахын тула РУВИКИ толидо 2023 ондо тусхай бүлгэм байгуулагдаһан юм. Хахад жэлэй туршада алтай, башкир, буряад, вепс, ингуш, хальмаг, коми, коми-пермяк, ливвиковын, марий, мокшан, ород, саха, татаар, тыва, удмурт, хакас, чечен, чуваш, эрзян гэһэн 20 хэлэнэй интерфейс талмайнууд зохёогдоо. Хамтын хэмжээниинь гэхэдэ, элдэб хэлэнүүдэй хоорондо нэгэ зэргэ оршуулагдаһан 100 мянган мэдээсэл болоно.

2023 оной ноябриин хуушаар башкир, марий, саха, татаар, чуваш хэлэнүүдэй табан бүлэг нээгдэжэ, олоной анхаралда дурадхагдаа. Һаяын сагта үшөө зургаан: алтай, мокшан, тыва, удмурт, чуваш, эрзян хэлэнүүдэй бүлэгүүд нээгдэхээр хараалагдана. Эдэ бүлэгүүд соохи нэбтэрхэй толиин шэглэлэй статьянуудай хамтын тоо 1,1 сая хэмжээндэ хүрэхэ юм.

Багаар хэлэхэдэ, 2024 ондо 10 хэлэнэй бүлэгүүд нээгдэхээр түсэблэгдэнэ. Тэрэ тоодо буряад хэлэнэй интерфейс талмай мүнөө бэлдэгдэжэ байнхай.

«Оросой Холбоото Улас – эгээл олон үндэһэ яһатанай ажамидардаг гүрэнүүдэй нэгэн. Россиин арадууд агууехэ соёл болбосорол зохёоһон ба эрдэм мэдэсын айхабтар ехэ нөөсэ хэһэн байна. Тэдэ бүгэдыень мүнөө, тоо оньһоной үе сагта, сахин үлөөхэ болон баяжуулха шухала. РУВИКИ гэһэн нэбтэрхэй толи энэ ажалай зэмсэг болохо зэргэтэй. Тэрэнэй хүсөөр элдэб хэлэнүүд дээрэ эрдэм мэдэсэ гансашье суглуулагдажа, бүхы дуратайшуулда түрэл хэлэн дээрээ уншаха арга олгохо бэшэ, мүн баһа зохёомол оюун ухаанай байгуулгануудые һургалгада хэрэгтэй болохо юм. Гэхэ зуураа, зохёомол оюун ухаанай дотор оруулхада, олон ондоо арадуудай түрэл хэлэнүүдэй ба соёлой онсо илгаануудай шанар дээшэлүүлэгдэхэ ёһотой», - гэжэ интернет сүлжээнэй РУВИКИ нэбтэрхэй толиин юрэнхы захирал Владимир Медейко тэмдэглээ.

«Хэлэн – оюун сэдьхэлэй баялиг мүн. Мүнгэ алтанай ба эд бараанай баялигтай сасуулбал, энэ баялиг банкын һугалга хайрсагууд соо хаагаад, дараад байжа болохогүй. Хэлые ганса дансалаад, эрдэм ухаанай мэдээсэлэй санда оруулаад байхань бага. Хэлэеэ үдэр бүриингөө ажабайдалда үргэнөөр хэрэглэхэ ёһотойбди, тиигээл һаамнай, тэрэмнай хүгжэхэ, мартагдахагүй. Интернедэй нэбтэрхэй толи РУВИКИ иимэ арга боломжонуудай нэгые - эрдэм мэдэсынгээ багаханшье һаа хубяар түрэл хэлэн дээрээ хүн бүхэнэй хубаалдаха арга боломжотой зохёохы ажал ябуулгын талмай үгэнэ», - гээд, Оросой арадуудай хэлэнүүд дээрэхи бүлэгүүдэй ажал эрхилхэ талаар РУВИКИ нэбтэрхэй толиин таһагай хүтэлбэрилэгшэ Рустам Гатауллин хэлэнэ.

Тодорхойлго

РУВИКИ – Интернет сүлжээнэй шэнэ нэбтэрхэй толи (интернет-энциклопеди). Россиин 2023 оной интернет-хуралдаан дээрэ энэ түсэл анха түрүүшынхиеэ олоной анхаралда дурадхагдаһан юм. Тус талмай хадаа мэргэжэлтэ шүүбэришэд-экспертнүүдые болон юрын хэрэглэгшэдые нэгэдүүлнэ: ямаршье хүн РУВИКИ толиин зохёогшо болохо аргатай, харин гансал мэргэжэлтэд баримта мэдээсэлнүүдэй үнэн зүбые найдамтайгаар батадхагшад болодог.

Нэбтэрхэй толиин талмайн гол баялигынь гэхэдэ, болбосон түхеэрэлгэ, нээмэл дэлгээлгэ, алиншье тала баримталангүй байлга, мэдээсэлэй үнэн шэнжэ болоно. Алдуутай ушархаяа айнгүй, ямаршье юумэн тухай һайн шанартай ойлгосо абажа байха арга хүн бүхэндэ олгожо, үдэр бүриин ажабайдалайнь нэгэ хуби болохо гэһэн удхатай түсэл юм. Шэнын арга зүйнүүдтэ үндэһэлһэн, тэрэ тоодо зохёомол оюун ухаатай харилсаха шиидхэбэринүүдые багтааһан саг үргэлжын шэнэлэлгэнүүд тус талмайн түсэбүүдтэ оронхой.

Автор: РУВИКИ