Ниигэм 28 dec 2023 884

Хамтын хүсөөр илахабди

Мүнөө гүрэн дотор ямаршье хотонуудаар болон хүдөө аймагуудаар, нютаг hуурингуудаар арад зон нэгэдэжэ, газар дайдаяа хамгаалхаяа ошоhон эрэшүүлдээ хамhалсаха гэжэ оролдоно. Волонтёрнууд гуманитарна туhаламжа бэлдэнэ, эхэнэрнүүд сэрэгэй тусхай хэрэгсэлнүүдые оёно.

Илангаяа техникэ хушажа, ню­дэндэ харагдахагүй болгодог сэрэгэй гүльмэнүүдые гүрэхэ ажал ехэ эршэтэйгээр ябуулагда­на. Мүн лэ hүүлэй үедэ Ивалгын дасанай дэргэдэ hэеыгээр дулаан хэрэгсэлнүүд бэлдэгдэдэг болонхой. Энэ хэрэгтэ тусхай цех байгуулагда­жа, сүлөө сагтаа hайн дуратан суг- ларжа, эдэбхитэйгээр юумэ эсхэнэ, оёно.

Цех соо сүлөөгүй ажал ябуу­лагдажа байна. Эндэ ехэнхидээ наhанайнгаа амаралтада байhан аха захатан сугларжа, тусхай сэрэ­гэй ябуулгада хабаадажа ябаhан нютагайнгаа хүбүүдтэ туhалха гэжэ оролдоно. Баруун тээһээ захил ходол орожо байна. Техникэ хушажа, нюдэндэ харагдахагүй бол­годог сэрэгэй хамгаалтын гүльмэ гүрэхэhөө гадна ажал бүри үргэн болонхой. Бүгэдэ энэ ажал нютагай ажаhуугшадай дэмжэлгээр баhал бүтэнэ гэжэ хэлэлтэй. Надежда Цым­пилова Ивалгын дасанай дэргэдэхи цехэй хүтэлбэрилэгшэ хадаа бүхы ажал гуримшуулдаг байна.

- Надежда Данзановна, һайн дуратанай харгыда хэзээ гараһан байнабта?

- Манай hайн дуратанай бүлэг 2022 оной сентябриин 26-да бай­гуулагдажа, тэрэ гэhээр ажалнай нэгэшье тогтонгүй ябуулагдана. Энэ хугасаа соо хэдэн олон юумэ бэлдэжэ, баруун зүг руу эльгээгээб­ди. Һайн дуратанаймнай түрэлхид гү, али танилнуудынь СВО-до хабаадана. Жэшээнь, Сэндэма Хоргановнагай хүбүүн мүнөө үедэ тусхай сэрэгэй ябуулгада юм. Хор­гановна маанадта ерэжэ, хүн зонтой танилсажа, харилсажа, хүбүүндээ, мүн нютагайнгаа сэрэгшэдтэ арга шадалаараа туhалсажа, илалтада өөрынгөө хубита оруулалсажа яба­на. Һайн дуратанай ажалда эрэшүүл баhал хабаадана. Оёдолшодто хэрэг­тэй эсхэхэ бүтээл болон бусад олон ажалаар туhалжа дэмжэнэ.

- Юундэ Ивалгын дасанай дэр­гэдэ туһаламжын түб нээхэ гэжэ шиидэһэн байнабта?

- Ивалгын дасан гээшэмнай оло­ной газар, өөрын энергитэй, маани мэгзэмтэй газар гээшэ. Бидэ, Ивал­гын эхэнэрнүүд, энэ хэрэг эрхилхэ гэжэ шиидэхэдээ, Буддын шажанай дээдэ һургуулиин дэргэдэ ажал эхилхэмнай гэһэн шиидхэбэриие- мнай хамба лама Дамба Аюшеев, ректор Дымбрыл багша дэмжээ. Ивалгын дасанай һэеы бүтээдэг цех баһал туһалдаг юм. Үбэлэй хүйтэндэ сэрэгшэдэйнгээ дулаанаар ябахын тула hэеыгээр элдэб хэрэгсэлнүүд оёгдодог болонхой. Хүбүүднай газар дээрэ хэбтэжэ, буу зэмсэгээ барина, техникэ заhана, тиимэhээ тохоног­тоо, мүн үбдэгтөө зүүгээд ябаха тохо­нобшо, үбдэгшэ юумэ оёжо эхилээ. Энэ юумэнүүд тон эрилтэтэй болон­хой. Оёдолшодые Ивалгын дасанай цех hэеыгээр хангана. Иимэ дулаан hэеы Росси дотор ондоо хаанашье үйлэдбэрилэгдэнэгүй. Ивалгын дасанай дэргэдэ тусхай цех байгу­улха тухай хамба лама Дамба Аюше­евэй үүсхэлээр байгуулагдаа юм гэжэ хэлэлтэй. Нэгэ hара соо 4 тонно хониной нооhон үйлэдбэрилэгдэжэ, 3 мянган метр hэеы бии болоно. Хониной нооhон дулаан ааб даа. Хүбүүднай эдэниие үмдэжэ, нюта­гайнгаа дулаан амисхал, эжынгээ зөөлэн гар бэедээ шэнгээжэ, хүсэтэй, зоригтой, амиды мэндэ ябахань лабтай. Ажал үшөө ехэ. Баруун зүгhөө дулаан юумэнүүдтэ захил ерэжэл байна. Тиимэhээ хүн зоной туhаламжа тон хэрэгтэй байна.

- Оёдолшо басагад ерээд оёно гү?

- Үгы, басагаднай цех соо ерээд, оёхо юумэеэ эсхээд, гэртээ абаашаад бүтээнэ. Бүхэли үдэрөөрөө тэндэ һууха сүлөөгүй, гэр бүлэтэй байна ха юм. Бидэ Буряадай волонтернуудтай хамтаржа ажалланабди, тэндэһээ нэгэ юумэ абахаш, бидэнһээ аба­ха, андалдаа хэжэ, ажал хэнэбди. Тэрээнгүй болохогүй даа. Булта хэһэн юумэеэ суглуулаад эльгээнэбди. «Өөрынгөө зониие орхиногүйбди» гэһэн эмхи ехэ туһална. Оксана Ним­буевнада, аха дүү Воротниковуудта бүтээһэнээ абаашажа үгэхэдэмнай, тэдэ саашань Таганрог эльгээнэ.

- Юун дутанаб, хүнүүд юугээр туһалха аргатайб?

- Гол түлэб мүнгэнэй асуудал байгаа юм ааб даа. Сүлөөтэй зон ерэжэ хамһалсаашье һаань, баяртай байхабди. Олон зон хамһалсана, хямдааршье бүд юумэ худалданал даа. Юунэй түлөө хэжэ байһыемнай ойлгоно. Мүнөө сагта флис бүд дуталдаад байна, тэрээнһээ боложо, ажалнай аалидаа. Флис бүһэ соо ородог, тохоног, үбдэгтэшье оёходо оролсодог, балаклавада хэрэглэнэб­ди. Юрэдөө, ехэ хэрэгтэй бүд. Мүнөө эгээн үнэгүйнь Новосибирскдэ бай­на, захил хээд байнабди. Маанадта «Визит» гэжэ дэлгүүр туһална, хямда­аршье, урьһааршье үгэдэг. Хүбүүдэй нюрганиинь дулаанда байхын тула бүһэ, ородоор пояс оёнобди. Тэндэш шииг ехэтэй, хүйтэншэг уларилтай газар ха юм даа.

Үнэхөөрөөшье, булта хамтаржа, баруун тээ сэрэгтэ хабаадажа байһан эрэшүүлдэ туһалангүй һуухань сээртэй. Шэрүүнхэн байдалдань багаханшье һаа, нэмэри, туһаламжа оруулжа, түрэл нютагһаань ерэһэн эд бараа хэрэглэн үмдэжэ байхадаа, сэдьхэлдэнь дулаан байха гэжэ һанагдана. Гэрһээ эд бараа, бэшэг абахадаа, уярмаар байдаг гэжэ тэндэһээ ерэһэн сэрэгшэд хэлэнэ һэн.

«Туһалха гэжэ зориһон улад зон +79148308948 гэһэн утаһаар Надежда Данзановна Ц. нэрэ дээрэ Сбербанкда туһаламжын мүнгэ шэдэхэ аргатайт. Хамтын хүсөөр заатагүй илахабди!

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ