Ниигэм 13 mar 2024 569

Заһабарилга эхилээ

Загарайн аймагай Загарай тосхондо соёлой байшан заһабарилагдажа эхилээ. Объект дээрэ ажалай хэлсээ баталһан 2 эмхи хүдэлнэ. Заһабарилгын 19 хуби мүнөө дүүрэнхэй. Хэлсээнэй ёһоор, һэльбэн шэнэ¬лэлгын хүдэлмэринүүд байгша оной октябрь һарада дүүрэхэ. Соёлой байшан 1972 ондо ашаглалгада тушаагдаһан байна. Тэрэ сагһаа хойшо байшан нэгэшье заһабарилагдаагүй.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Һэльбэн шэнэлэлгэдэ, эд бараагаар хангалгада «Хүдөөгэй дэбисхэрнүүдэй нэгэдэмэл хүгжэлтэ» гэһэн гүрэнэй программын шугамаар федеральна, Буряад Ула­сай ба нютагай бюджедүүдһээ 79,1 сая түхэриг һомологдоо.

Түсэлэй ёһоор соёлой байшанай газаа талын ба дотор хушалта, ханануудынь заһабарилагдаха, зайн галай, уһанай гоожуурай, һалхитуулгын түхеэрэлгэнүүд шэнэлэгдэхэ, пандус, бетон хэрэлсы зохёогдохо. Харагшадай танхим дотор шэнэ һууринуудые, хатарай таһагта гэрэл болон гэрэлтүүлгын ба абяа- най хэрэгсэлнүүдые абажа табиха.

– Байгша оной февралиин 1-дэ ажаллажа эхилээбди. Шалань үжэжэ, штукатуркань унажа байгаа. Мүнөөдэр бидэ хушалтыень шэнэлжэ дүүргээбди, - гэжэ «СтройСервис» бүлгэмэй захирал Гали­на Шарахаева хөөрэбэ.

Мүнөөдэр соёлой байшанда дуу хүгжэмэй ба хатарай 12 бүлгэм хүдэлнэ. Тэдэнэй хоёрынь - хасагай дуунай «Сибиряки» ансамбль, эстрадын «Каметон» студи «арадай» гэһэн нэрэ зэргэтэй. Һэльбэн шэнэлэлгын удаа соёлой байшанда уран һайханай булан нээгдэхэ. Эндэ залуушуул сугларжа, уулзалгануудые үнгэргэхэ, хамтын түсэлнүүд дээрэ хүдэлхэ.

– Манай соёлой байшан шэнэлэгдэжэ байна. Бидэ ехэ баяртайбди. Эндэ ганса сүлөө сагаа үнгэргэдэг бэшэ, харин тон шухала, һонирхолтой хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэдэг. Соёлой байшанда ехэшүүл болон үхибүүд сугларжа харилсадаг. Һэльбэн шэнэлэлгын һүүлээр тосхоной ажаһуугшадта тааруу зохид оршон байгуулагдаха, байшанай арга болом­жонууд үргэдхэгдэхэ, - гэжэ Загарай тосхоной соёлой ба сүлөө сагаа үнгэргэлгын олон үүргэтэ түбэй захирал Татьяна Першина тэмдэглэбэ. Загарай тосхондо 5000 гаран зон ажаһуудаг. Буряад Уласай габьяата артист, Ород драмын театрай зүжэгшэн Олег Петелин, балерина, РСФСР-эй ба Буряадай АССР-эй габьяата артист Юлия Семёнова гэгшэд Загарай тосхонһоо урган гараһан мэдээжэ хүнүүд юм.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа