Ниигэм 15 mar 2024 3745

Москвада Сагаалган - 2024

Москва хотын буряадууд Сагаалганай һайндэрые Россиин Армиин Түб академическэ театрын байшан соо һүр жабхаланта баяр ёһололой оршондо тэмдэглэбэ. Юртэмсэ дэлхэйн, байгаалиин һайндэрые, хүнэй наһанай шэнэ үеын шатые түрэл арадайнгаа ёһо заншалнуудые сахин угтахадаа, манай нютагаархин баяраар халиһан зүрхэ сэдьхэлээрээ нэгэдэн угтаһан байна.        

© фото: Батор Дугаров

 Ниислэл хотын буряадуудай “Буряад соёлой “Уряал” бүлгэм” гэһэн ниитын эмхин Дугаров Батор Дугарович түрүүлэгшын ударидалга доро  үргэн ехэ ба һонирхолтой зугаа наадануудые эмхидхэн үнгэргэжэ баярлуулаа.    

Сугларагшад үндэһэн арадай хубсаһанай заншалта болоһон мүрысөөндэ ехэ эдэбхитэйгээр хабаадаһан байна. Тэрээндэ илагшад Буряад Уласай Габъяата уран зурааша, Россиин уран зураашадай Холбооной гэшүүн, Италиин буу зэмсэгүүдые урлан дархалагшадай Гильдиин гэшүүн Баясхаланов Жигжит Баировичын тусхай дипломуудаар ба шангуудаар шагнагдаба.

     

“Шагай наадан” “Һээр шаалган” гэһэн арадай наадануудта илажа гарагшадта мүн лэ хүндэлэлэй дипломууд ба сэнтэй шангууд барюулагдаа.  

Үхибүүдтэ ба тэдэнэй гэртэхиндэ зорюулагдаһан тусхай программын хэмжээндэ эгээл эдир бага наһанай хабаадагшад дипломуудаар ба амтатай бэлэгүүдээр урмашуулагдаба. (спонсор Баясхаланов Ж.Б).  

Сугларагшад буряад хубсаһанай дефиле – демонстрациин үедэ Норжиима Шамбиева ба Шидэ Найданова гэһэн оюун бэлигтэй авторнуудай хүдэлмэринүүдтэ үндэр сэгнэлтэнүүдые үгэжэ, онсо тэмдэглээ.     

Сагаалганай һайндэрэй үргэлжэлдэ “Буин – Хан” гэһэн угсаатанай хатарай студиин ба “Аялга” ансамблиин ахамад ба багашуулай бүлгэмүүдэй дуу хатарнуудые нэрьемэ ехэ альга ташалнуудаар угтаһан байна.    

Театрын фойен гурбадахи дабхарта “Сэлэнгэ” гэжэ буряад эдеэнэй элитэ ресторан һайндэртэ амтатай эдеэ хоолоо дэлгээжэ дурадхаһаниинь һайшаалтай.      

Энэ жэлэй Сагаалганай угтамжада илангаяа үргэн олон ба элдэб янзын үзэсхэлэнгүүд хүдэлжэ, хэмжээниие шэмэглээ. Тэндэ сугларһан айлшад буряад арадай уран урлалай гоё һайхан бүтээлнүүдые дуратайгаар худалдажа абаа. Мүн лэ тэдэнэртэ Эсэгын дайнай үедэ баатарлиг габъяануудые харуулһан Сибириин сэрэгшэд тухай номууд бэлэглэгдээ.      

Россиин Армиин гол театрай Ехэ тайзан дээрэ “Түрэл Буряадни” гэһэн эмхиин хүсөөр концерт наадан табигдажа, олоной һонирхол татаа юм.     

Москва хотодо үнгэргэгдэһэн 2024 оной Сагаалганай угтамжын һайндэр ниислэл хотодо ажаһуудаг буряад угсаатанай байдалда ехэ  баяр баясхаланта ба гүнзэгы нангин удхатай хэмжээн болоо гэжэ онсо тэмдэглэгдэнэ. Буряад арадай үндэһэн заншалта соёл, сэсэн мэргэн ёһо заншалнууд “ялас” гэмэ һүр жабхалантайгаар ба баян дэлгэр үзэсхэлэнгүүдээр һаргаан томилогдоо. Тэндэ хабаадагшад сэнгэн амархынгаа хажуугаар сэнтэй шэнэ мэдээнүүдээр баяжаад ошоо гэжэ тоосоогүй.

         

 

Автор: Баярма БАТОРОВА

Фото: Батор Дугаров