Ниигэм 20 mar 2024 463

Залуу бүлэнүүд гэр байратай болоно

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов уласай аймагуудай 22 залуу бүлэдэ гэр байрын үнэмшэлгэ барюулба. Тус үнэмшэлгын ашаар гэр байрын үнэ сэнгэй 30-35 хубииень түлэхэ арга залуушуулда үгтэнэ. Мүнөө жэл 89 бүлэ иимэ дэмжэлтэдэ хүртэхэ юм. Энэ хэрэгтэ 88 сая түхэриг һомологдоо.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

 - Иимэ олон үхибүүдые хаража баярланаб. Энэ зүб, үхибүүд олон байха ёһотой. Зол жаргал худалдажа абахагүйбди. Зол жаргал­най үхибүүдтэ. Тиимэһээ манай уласта жаргалтай бүлэнүүдэй олон боложо байхыень хүсэнэб. Юрэнхы­лэгшын дэмжэлгээр, тэрэнэй даабаряар бэелүүлэгдэжэ байһан үндэһэтэнэй түсэлнүүдэй ашаар манай багашуулые хүгжөөхэ тааруу зохид байдал түхеэрэгдэнэ, элүүрые хамгаалгын, тами­рай ба соёлой объектнүүд баригдана, тэрэ тоодо залуу бүлэнүүдэй гэр байрын асу­удал шиидхэгдэнэ. Таанадые бултыетнай амаршалнаб. Ажабайдалтнай һайн бай­хань болтогой, - гэжэ Алек­сей Цыденов амаршалба.

Үхибүүгүй залуу бүлэнүүд ниигэмэй түлбэриин ашаар гэр байрын үнэ сэнгэй 30 хубиһаа бага бэшыень түлэхэ аргатай, харин үхибүүтэй бүлэнүүд – 35 хубиһаа бага бэшэ. Программада 35 хүрэтэр наһатай бүлэнүүд хабаадана.

- Гэр байрын ээлжээндэ 2021 ондо гээшэ һэн гү, али 2022 ондо орообди. Бидэ олон үхибүүдтэйбди. Бэлэн гэр абаха һанаатайбди. Өөһэдөө гэр бариха арга бии юм ааб даа, теэд саг хэрэгтэй, - гэжэ Булат, Альби­на Губеевтэн хөөрэнэ.

2024 ондо «Оросой Холбоото Уласай эрхэтэдые тааруу зохид гэр байраар ба гэр байрын ажахын туһаар хангалга» гэжэ про­граммаар Буряад ороной залуу бүлэнүүдтэ холбоото уласай бюджедһээ 48,6 сая түхэриг һомологдоо. Дэм­жэлгын мүнгэн зөөри гэр барилгада шэглүүлхээр, үгы гэбэл, бэлэн гэр худалдажа абахада болохо. Уласай бюджедһээ 20 сая түхэриг, нютагай бюджедһээ мүн лэ 20 сая түхэриг энэ хэрэгтэ һомологдоо

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа