Ниигэм 3 apr 2024 285

Халуун хаһада бэлэн

Ойн түймэр унтараадаг агаарай албанай сарагшад бэлдэлгэеэ түгэсэбэ. Ивалгын аймагта оршодог ДОСААФАЙ бэлэдхэл хэдэг тусхай газарта ойн хамгаалагшад һорилго гарана.

© фото: holidaydays.ru

Агаарта ниидэхэһээ урид газар дээрэ тон шухала бэл­дэлгэ эмхидхэгдэнэ. Хүн бүхэн парашюдаа өөрөө хуряаха ёhотой. Һуралсал гаража байhан ойн хам­гаалагшад ехэнхи ушарта хэды дахин агаарай онгосоhоо hүрэhэнөө тон һайнаар мэдэдэггүй, гансал дүтэрхы мэдэдэг.

АН-3 түхэлэй онгосо ниидэжэ, агаарта 1000 метр үндэртэ түхэреэлэн, нэгэ хэды эрьелдэнэ, тэрэл үедэ бүлэг бүлэгөөр абарагшад hүрэжэ үрдихэ ёhотой. Нэгэ хэды доошоо сүлөө унажа, доро тэмдэглээтэй тусхай газарта тудаха гэжэ орол­доно. Хүн бүхэн гурбан үдэрэй туршада 12 дахин hүрэхэ ёhотой байба. Иигэжэ хахад жэлэй туршада амарhан зон ойн түймэр саралгада бэлэн болохо.

Ойн авиационно харууһалалгын Забайкалиин бааза улас дотор 11 таhагтай. 5 таhагтань самолёт-онгосо хэрэглэгдэдэг, бусад таhагтань hэлюур эрьюулдэг онгосоор сарагшад түймэртэ буудаг.

Бүхыдөө ой модоной харууhалалгада десантын бүридхэлдэ 300 гаран хүн хабаадаха, - гэжэ ойн агаарай хару­улай баазын хүтэлбэрилэгшэ Григорий Сердюков хөөрэбэ.

Гэхэ зуура Ивалгын болон Хориин аймагуудта түрүүшын түймэрнүүд бүридхэгдөө. 16 мэргэжэлтэн болон техникын 5 зүйл галай аюул саралгада хабаадуулагдаа.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: holidaydays.ru