Ниигэм 3 apr 2024 632

Ород хэлэнэй багшанар мүрысэбэ

Мартын 29-дэ ород хэлэнэй багшанарай дунда «Филологическая траектория - 2024» гэhэн мүрысѳѳ Буряад Уласай һуралсалай бодол нэбтэрүүлгын дээдэ hургуули (БРИОП) хоёрдохи удаагаа үнгэргэбэ.

© фото: Сарюуна Эрдынеевагай гэрэл зураг

 Хүдѳѳгэй ород хэлэ­нэй багшанарай мэр­гэжэл дээшэлүүлхын, дүршэлѳѳрѳѳ хубаалдахын тулада БРИОП-ой багша Людмила Бурду­ковская энэ мүрысѳѳ үүсхэhэн юм.

Һуралсалдаа хэрэглэдэг ашагтай онол аргануудые багшанарай бэе бэеhээ халан абажа байхынь тула­да эмхидхэгдэнэ, - гээд, Людмила Николаевна онсо тэмдэглэнэ.

Байгша оной мүрысѳѳн БРИОП- ой байгуулагдаhаар 90 жэлэй ойн баярта зорюулагдаа. Тус дээдэ hургуулиин проректор Солбон Хобраковой дуулгаhаар, 1934 оной мартын 15-да багшанарые эндэ hургажа эхилhэн юм. Тиибэшье ойн баярайнгаа гол хэмжээ ябуулгые байгша оной ноябрь hарада тэм­дэглэхэ түсэбтэй. Энэ хэмжээ ябу­улгада оролсохыень ород хэлэнэй багшанарые проректор уриба.

Загарайн, Ивалгын, Байгал шадарай, Хориин, Хурамхаанай болон Тарбагатайн 6 команда энэ мүрысѳѳндэ оролсожо, бэеэ мэдүүлбэ, hургуулидаа бэелүүлдэг түсэлнүүд тухайгаа хѳѳрэбэ, мастер-классуудые үгэбэ. Түрүүшын мүрысѳѳндэ хабаадаhан багшанар тэдэниие сэгнэбэ. Селенгинскын гимназиин ород хэлэнэй баг­ша Людмила Власова жюриин түрүүлэгшээр томилогдоо.

Мүрысѳѳнэй дүнгүүдээр Хурамхаанай багшанарай бүлгэм түрүүшын hуурида гараа.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Сарюуна Эрдынеевагай гэрэл зураг