Ниигэм 3 apr 2024 633

Түрэлхидые суглуулаа

Бүгэдэ буряадай «Эрдэм» диктантын нэгэ талмай Улаан-Үдэ хотын 89-дэхи «Журавлёнок» сэсэрлигэй дэргэдэ зохёогдодог заншалтай. Энэшье удаа тэндэ 25 хүн сугларжа, мүнөө жэлэй диктант бэшэһэн байна.

© фото: «Журавлёнок» сэсэрлигэй ажалшадай дурадхаһан гэрэл зураг

Сэсэрлигые даагша Саяна Вампиловагай хэлэһээр, хэмжээ ябуулгада хабаадаг­шадые угтан абахын түлөө бүхы хүдэлмэрилэгшэд ехэхэн ажал ябуулаа. Эдэ хэд бэ гэбэл, ахамад хүмүүжүүлэгшэ Юлия Александров­на Мункуева, буряад хэлэнэй баг­ша Дэжэд Владимировна Матвеева, хүмүүжүүлэгшэд Бальжит Бамбалов­на Жаргалова, Дулма Валерьевна Цыденжапова, Гармасу Эрдынеевна Доржиева болон Цыренбутит Эрды­неевна Амагаланова гэгшэд болоно. Эдэмнай ганса бэлэдхэлгын ажалда хабаадалсаа бэшэ, мүн диктант шал­гаа.

«Буряад Уласай багшын мэргэжэлтэдэй дүршэлөө дээшэлүүлгын институдай ахамад багша Ханда Гунсоновна Цыденова сугларагшадай урда диктант уншаһан юм.

- Сэсэрлигтэ ябадаг үхибүүдэй түрэлхид суглараад байхадань ба­ярламаар байна. Үхибүүдэймнай 3-4 эжынэр ерээ. Мүн залуушуулай оло­ор диктант бэшэхэдэнь, хараад урма­шахаар. Юуб гэхэдэ, диктант ёһо зан­шалда зорюулагдаа. Залуу халаанда тон хэрэгтэй, удхатай текст байгаа гээд һанагдана, - гэжэ Ханда Гунсо­новна мэдүүлнэ.

«Журавлёнок» сэсэрлигэй дэргэ­дэ диктант бэшэһэн зоной эгээл за­луунь – 15-тай, харин эгээл ахань - 61 наһатай байгаа. Бүхы дээрээ 11 хүн «эрхим» гэһэн сэгнэлтэдэ хүртөө.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: «Журавлёнок» сэсэрлигэй ажалшадай дурадхаһан гэрэл зураг