Ниигэм 10 jun 2024 1119

Амтатай жэмэс ургуулна

В.Р. Филипповэй нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин эрдэмтэд уласайнгаа дунда һургуулинуудай дэргэдэхи агроклассуудта туһа хүргэнэ. Тэдэнэй туһаламжаар жэмэстэй модохонууд һуулгагдана.

© фото: БГСХА-гай гэрэл зураг

Һаяхана эрдэмтэд Түнхэнэй айма­гай Шэмхын интернат-һургуулида ал­банай хэрэгээр ябахадаа айлшалһан байна. Наталья Васильева, Амгалан Чирипов гэгшэд шэнэ сэсэрлиг бай­гуулгада хабаадаа. Түнхэнэй аймагай захиргаанай хүдөө ажахын таһагай хүтэлбэрилэгшэ Екатерина Сушкее­ватай һуралсалай гуламтын багшана­раар, һурагшадаар тэдэ модонуудые һуулгаба. Энэ үдэр улаагана, үхэр ню­дэн, улаан вишни таригдаа.

Шэнээр һуулгагдаһан модонуудай хойноһоонь яагаад харууһалхаб гэжэ хүндэтэ эрдэмтэд ойлгуулжа үгэһэн байна. Шэмхын интернат-һургуулиин дэргэдэ энэ сэсэрлиг үшөө баяжаха, удангүй бусадшье жэмэстэ модонууд һуулгагдахаар хараалагданхай.

БГСХА-гай агрономическа факуль­тедэй таһагые даагша Оюна Цыбико­вагай хэлэһээр, һаяхана үхэр нюдэнэй 84 модон Мухар-Шэбэрэй аймагай Шэнэ Заганай дунда һургуулида дам­жуулагдаа. Тэдэ модохонууд кафедрын дэргэдэ бүхы гуримаар һуулгагдаһан юм.

Шэнэ Заганай һуралсалай гулам­тын захирал Наталья Ивановагай тэмдэглэһээр, удангүй эдеэ хоолой таһагта жэмэсэй амтатай варени һурагшадта дурадхагдаха.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: БГСХА-гай гэрэл зураг