Ниигэм 19 jun 2024 340

Ехэнхи түймэрнүүд – хүн зоной зэмээр

Июниин 13-да видеоконференц- холбооной гуримаар Алас Дурнын тойрогой дэбисхэр дээрэ түймэрэй аюулай хаһын ба ехэ уһанай асуудалнуудаар суглаан болобо. Россиин Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Дмитрий Патрушев суглаа хүтэлбэ.

Буряадай Толгойлог­шо уласта мүнөөдэр тогтоһон байдал, абта­жа байһан хэмжээнүүд тухай элидхэбэ.

- Мүнөөдэр 300 гектар хүрэтэр талмайда гараһан түймэр тогтоогдоо. Энэ түймэр хадатай газарта гараа, тиишээ ганса яба­гаар хүрэхөөр. Угайдха­даа, квадроциклнууд тии­шээ хүрэнэгүй, тиимэһээ түймэрэй гараһан газар гараараа тойруулаад мал­танабди. Саашаа һүжэрхэеэ болёо. Мүнөөдэрэй байдалаар бэшэ түймэр уласай газар дэбисхэр дээрэ үгы, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Буряад Уласта мүнөө жэ­лэй эхинһээ ойн 193 түймэр бүридхэлдэ абтаа, тэрэнэй 90 хубинь хүнэй гэмээр һүжэрөө. Дүн хамта 77496 гектар тал­май шатаа, энэ тоо нёдондо жэлэйхидэ орходоо, 2,7 дахин ехэ. Шатаһан талмайн 60819 гектарынь - Муяын аймагта.

- Түрүүн саһагүй үбэл тэн­дэ болоо, бороошье ороогүй. Намагтай газарыньшье хоёр метр доошоо хаташоод бай­гаа. Иимэ байдал нэгэтэшье үзэгдөөгүй, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо хэлэбэ.

Түрүүшын сүүдхын тур­шада түймэрэй 75,5 хубинь сарагдаһан байна. Түймэр түргэн бушуу элирүүлхын тула нютаг можын диспетчер­скэ албанай һуури дээрэ 40 камера тодхогдоо. Тиигэжэ 78 түймэр эртэ элирүүлэгдээ. Видеокамерануудай туһаар бүхыдөө найман сая гектар газар шалгагдана. Ой модо­ной жасын газар дэбисхэртэ 108 адаглан харалгын пост байгуулагданхай, агаарай онгосоор 6527 километрэй зайда эрьен харууһалха 16 маршрут, газар дээрэ 7 992,2 модо зайда шалгаха 157 маршрут байгуулагданхай. Мүнөөдэрэй байдалаар, Бу­ряад Уласай дэбисхэр дээ­рэ түймэрһөө һэргылэлгын онсо гурим тогтоогдонхой. Энээн тухай Буряад Уласай Засагай газарай тогтоол 2024 оной апрелиин 23-да гараһан байна. Һэргылэлгын 8 мянган рейд үнгэргэгдөө, 774 гэршэлһэн бэшэг зохёог­доо, 1 саяһаа үлүү мүнгэнэй яла ашагдаа. Ойн түймэрэй гаралгада хабаатай найман хүн элирүүлэгдээ, Оросой Холбоото Уласай гэмтэ яба­далай 261-дэхи статьягаар 10 хүн хэһээгдээ.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА