Ниигэм 10 nov 2020 1455

Улаан-Үдэ хотодо шэнэ сэсэрлигүүд болзортоо нээгдэхэ

Улаан-Үдэ хотын Боевая гудамжаар хүүгэдэй сэсэрлигэй шэнэ байшан барилга үргэлжэлһөөр.  Сэсэрлиг  280 һууритай. Эндэ һургуулиин наһа гүйсөөдүй хүүгэд абтажа, наһаараа хэдэн бүлгэмүүдтэ ябаха аргатай. Байшан бүхы санитарна хиналтын эрилтэнүүдтэ таарама, бүлгэм бүхэн ами аминдаа өөһэдын хубсаһаа тайлаха,  наадаха, эдеэ хоол бариха, унтаха таһагуудтай байха. Гадна хүгжэмэй, спортын танхимуудтай, багшанарай болон хүмүүжүүлэгшэнэрэй кабинедүүдтэй, эдеэ хоол шанаха цехтэй байха. Хоёр дабхартай, дүрбэн хубиһаа бүридэхэ сэсэрлигэй байшанай барилгые  ООО «Дом» бүлгэм ябуулна. Мүнөө канализациин түхеэрэлгэнүүд хэгдэнэ, таһагууд бэлдэгдэнэ.  

Улаан-Үдэ хотын Дивизионная, Забайкальский тосхонуудта хүүгэдэй хоёр сэсэрлиг барилга ябуулагдажа байна. 2021 ондо барилгын хүдэлмэринүүд дүүргэгдэжэ, сэсэрлигүүд ашаглалгада тушаагдаха болзортой.Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан