Ниигэм 12 nov 2020 549

Буряад Уласай багшанарай салин ерэхэ жэлдэ дээшэлхэнь

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэһээр, 2020 ондо дунда һургуулинуудай багшанарай салин түлбэриин жасын хэмжээн 4,4 миллиард түхэригтэ хүрэнэ. Харин ерэхэ жэлдэ тус хэмжээн 4,8 миллиард түхэригтэ хүрэхэ. Энээн соо захиралай, номой сангай хүдэлмэрилэгшэдэй, психологуудай болон бусад хэдэн мэргэжэлтэдэй салин түлбэри ороногүй.

Тиин Буряад Уласай бюджедһөө 402 сая түхэриг нэмэгдэжэ үгтэхэ. 2021 оной январиин 1-һээ багшанарай салин түлбэриин жаса дунда һургуулида һурадаг үхибүүдэй тооһоо сэхэ дулдыдаха. Энээнһээ урид нютагта ажаһуудаг зоной хамтын тооһоо энэ хэмжээн дулдыдадаг байһан.

Ерэхэ жэлһээ Буряад Уласай 170 дунда һургуулинуудай 4000 багшанарай салин дээшэлхэнь. Зарим һургуулинуудай багшанарай салин түлбэри 30 %  хүрэтэр дээшэлжэ болохо.

Шэнэ хубилалтанууд Ородой Холбоото Уласай Гэгээрэлэй яаманай зууршалгануудта зохилдуулагдан абтана. Салин түлбэриин хэдыгээр дээшэлһэн тухай  2021 оной январь һарада үнгэргэгдэхэ тарификаци тодорхойлхо», - гээд Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай 1-дэхи орлогшо Галина Фомицкая хэлэнэ.

Байгша оной сентябриин 1-һээ класснуудые хүтэлбэрилдэг багшанарта нэмэлтэ мүнгэн түлэгдэжэ эхилэнхэй. Энэ хэрэгтэ Ород Уласай һанһаа 227 сая түхэриг һомологдоһон байна. Ерэхэ жэлдэ энэ нэмэлтэдэ 832,8 сая түхэриг хэрэгтэй. Буряад Уласай һургуулинуудта класснуудые абаад ябадаг багшанарта дунда зэргээр 6000-11000 түхэриг түлэгдэнэ.

Фото: egov-buryatia.ru