Ниигэм 13 nov 2020 392

​Буряад Уласта хумхаа үбшэнтэй тэмсэнэ

© фото: pixabay.com

Хэдэн жэлэй туршада хумхаа үбшэнтэй үнэгэнүүд эндэ тэндэ бии болоно.  Ивалгын аймагай Гэльбэрэ нютагта олдоо. Мүнөө тэндэхи гэрэй амитадта hэргылэмжын тарилганууд хэгдэжэ байна.

Тарбагатайн, Мухаршэбэрэй, Загарайн аймагуудаар хэдэн жэлэй урда хумхаа үбшэн зэрлиг амитадта олдоо. Хумхаарhан үнэгэнүүд нютагуудта орожо,  гэрэй амитадые хазана, иимэ ушарнууд үсөөн бэшэ. Мүн хазуулhан хүнүүдшье бии. Хумхаа үбшэнhээ эрдэмтэд үшөө эм дом олоогүй гээд хэлэлтэй. Харин hэргылэмжын тарилга заатагүй табюулаа hаа дээрэ.

Мүнөө Гэльбэрэ нютагта гэрэй амитадта тарилга хэгдэнэ. Нохой бариhан айлнууд олон. Зариманиинь ууртай, хазахадаашье болохо. Малай эмшэдэй ерэхэдэ, зариман тарилга хэрэггүй гэжэ хэлээд, үүдэеэ тайладаггүй ушарнууд бии. Харин Гэльбэрынхид ехэ ойлгосотойгоор энэ хэрэгтэ хандана гээд малай эмшэн Туяна Принглаева хөөрэнэ hэн. Гэльбэрын арад зон ехэ дуратайгаар hэргылэмжын хөөрөөнүүдые шагнана. Энэ ажал ганса малай эмшэдэй хэрэг бэшэ, харин нютагай захиргаанай. Тиимэhээ тарилгын хэдэн үдэр урид мэдээсэлэй ажал ябуулаа. Гэльбэрэ нютагта мүнөө дээрээ 450 эбэртэ бодо мал, 560 нохойнууд, 250 миисгэйнүүдтэ тарилга хэгдээд байна. Нютагай зон гэрэйнгээ амитадаа адуулжа, анхаралтайгаар адаглажа байха ёhотой гээд малай эмшэд хэлэнэ hэн. 

 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com