Ниигэм 17 nov 2020 357

​Буряад Уласай Ярууна аймагта хүүгэдэй наадаха табан шэнэ талмай нээгдэбэ

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай Ярууна аймаг «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байдал байгуулга» гэһэн федеральна түсэлдэ хабаадажа, хүүгэдэй наадаха талмайнуудые эмхидхэбэ.

«Залуу гэр бүлэнүүдэй болон тэдэнэй хүүгэдэй амарха сэнгэхэ газарнууд Ородой Холбоото Уласай ямаршье хүдөө һууринуудта дуталдажал байдаг. Жэшээлхэдэ, Яруунын аймагай Нарһата һууринда зургаа мянган хүн ажаһууна, харин энэ нютагта бүхыдөө хүүгэдэй наадаха дүрбэн талмай бии юм. Тиимэһээ ажаһуугшадай хамтын суглаан дээрэ хүүгэдэй наадаха талмайнуудые шэнээр бариха шиидхэбэри абтаһан. Иигэжэл арад зомнай һанамжаараа хубаалдажа, нютаг һууринайнгаа хүгжэлтэдэ оролдожо байһаниинь һайшаалтай» - гээд, Буряад Уласай барилгын яаманай хүтэлбэрилэгшэ Николай Рузавин тэмдэглэбэ.

Энэ хэрэгэй бэелүүлгэдэ Нарһата һууринай ажаһуугшад болон олзын хэрэг эрхилэгшэд тус тустаа өөрын хубитаяа оруулһан. Үдэр бүри ажалайнгаа һүүлдэ эрхэтэднай хүүгэдэй наадаха талмайн барилгада хаба шадалаараа  хабаадалсаба. Нэн түрүүн эндэ анханһаа байһан бог шорой арилгагдажа, хүүгэдэй талмайн байха газар хоройлогдоһон юм. Удаань мүнөө үеын эрилтэнүүдтэ харюусама һайн шанартай хүүгэдэй талмайнууд баригдаба. «Гэр байра болон хотын оршон байдал» гэһэн үндэһэн түсэлэй ёһоор энэ хэрэгэй бэелүүлгэдэ гурбан зуун хори найман мянган түхэриг һомологдоһон юм.

Гэхэ зуура, 2020 оной туршада Яруунын аймагай дүрбэн тосхонуудай ниитын талмайнуудые болбосон түхэлтэй болгохо хэрэгтэ бүхыдөө 1 527 826 түхэриг гаргашалагдаа. «Гэр байра болон хотын оршон байдал» гэһэн үндэһэтэнай түсэлэй ёһоор энэ хэрэг бэелүүлэгдэбэ гээд барилгын яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: pixabay.com