Ниигэм 13 nov 2020 210

​Буряад Уласай ахалагша ангиин һурагшадые мүнгэн сангай талаар бүхэроссиин олимпиадада оролсохыень урина

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

2020-2021 хэшээлэй жэлдэ мүнгэн сангай, сан жасын заха зээлиин болон мүнгэн сангай үйлшэлгын хэрэглэгшэдэй эрхэ хамгаалха талаар – ахалагша ангиинхидай «ФИНАТЛОН» гэһэн XVI Бүхэроссиин олимпиадада Буряад Уласай һурагшад түлбэригүй хабаадаха аргатай.

Олимпиада болбол мүнгэнэй сангай мэдэсын талаар ниигэмэй томохон түсэлнүүдэй нэгэн болодог. Урда жэл болоһон Олимпиадада гүрэнэй 79 мянган һурагшад оролсоһон байгаа. Энээндэ 1,5 сая хүн хабаадуулагдаа: ахалагша ангиинхин, тэдэнэй гэр бүлэнүүд, багшанар, болбосоролой эмхинүүдэй ажалшад.

Мүнгэн сангай грамотностиин, сан жасын заха зээлиин болон мүнгэн сангай үйлшэлгын хэрэглэгшэдэй эрхэ хамгаалха талаар Бүхэроссиин олимпиадада ахалагша ангиинхинай хабаадалга болбол мүнөөнэй һуралсалдань, олониитэтэй харилсаха дүй дүршэл үгэдэг.

Тиихэдэ «Ахалагша ангиинхидай «ФИНАТЛОН»  Ородой ХолбоотоУласай эрдэм ухаанай болон дээдэ болбосоролой яаманай һурагшадай олимпиадануудай нэрэ тоолборидо ородог, тиимэһээ олимпиадын илагшад болон шангай һуурида хүртэгшэдтэ эдэй засагай мэргэжэлээр гүрэнэй шэлэдэг вузуудта ороходонь хүнгэлэлтэ үгэхэ аргатай.

Олимпиада хоёр шатаһаа үнгэргэгдэнэ: онлайн-тест үнгэргэлгэ ба очно финалай шата, тэрэнь нютагай ехэ һургуулинуудай талмайнуудта гүрэнэй нютаг можонуудта үнгэргэгдэхэ. 

Мүнгэн сангай мэдэсын талаар, сан жасын заха зээлиин болон мүнгэн сангай үйлшэлгын хэрэглэгшэдэй эрхэ хамгаалха талаар XVI Бүхэроссиин олимпиадын финал үнгэргэлгэ нютаг можонуудай 15 талмайда болохоор хараалагдана.

Олимпиадын илагшадта болон шангай һуурида гарагшадта түгэсхэлэй хэмжээ ябуулганууд 2021 оной март соо Москвада үнгэргэгдэхэ. Тэдэнэр дипломуудые болон үнэмшэлгэнүүдые, шагнал болон дурасхаалай бэлэгүүдые абаха. Мүнгэн сангай грамотностиин, сан жасын заха зээлиин болон мүнгэн сангай үйлшэлгын хэрэглэгшэдэй эрхэ хамгаалха талаар Бүхэроссиин Олимпиадын финалистнууд Гүрэнэй Дүүмэдэ, Федерациин Зүблэлдэ, Москвагай биржэ, Россиин Сбербанкын толгой офисой – Мүнгэнэй музейдэ айлшалха боломжотой болохо.      
Олимпиадада бүридхэлдэ абтаха гэбэл, https://www.fin-olimp.ru/ сайт дээрэ болохо. Нэмэлтэ мэдээсэл абаха утаһан: 8 (495)369-04-02, доб. 131

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар